Директива за Освобождаване от Облагане на Получени Дивиденти от Дъщерни Дружества - 2011/96

(Директива 2011/96/ЕС на Съвета относно Общата Система за Данъчно Облагане на Дружества Майки и Дъщерни Дружества от Различни Държави-членки)

910
версия, консолидирана от Ciela-Norma