Резюмирани Разпоредби
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за ЗКПО

 1. Тематично Резюме на Закон за Корпоративното Подоходно Облагане

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 1

 1. Кой се Облага с Корпоративен Данък Върху Печалбата.

член 2

 1. Кои са Данъчно Задължени Лица по ЗКПО.

член 3

 1. Кои са Местни и Чуждестранни Юридически Лица и Кои Техни Печалби и Доходи се Облагат по ЗКПО.

член 4

 1. Кои са Местни и Чуждестранни Юридически Лица и Кои Техни Печалби и Доходи се Облагат по ЗКПО.

член 5

 1. Кои са Видовете Данъци по ЗКПО и Какво се Облага с Тях.

член 6

 1. Как се Определя Размерът на Данъка по ЗКПО.

член 7

 1. Как се Подават Всички Декларации по ЗКПО.           

член 8

 1. В Какви Срокове и по Кои Сметки се Изплащат Дължимите по ЗКПО Данъци.

член 9

 1. В Какви Срокове и по Кои Сметки се Изплащат Дължимите по ЗКПО Данъци.

член 10

 1. Как се Документират и Признават Разходите по ЗКПО.

член 11

 1. Кои Разходи НЕ се Облагат с Данък Върху Разходите.

член 11а

 1. Предприятията, Прилагащи Международните Счетоводни Стандарти, Отчитат Оперативния Лизинг като Текущ Приход при Наемодателя и Текущ Разход за Наемателя.

член 12

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България. Как се Изчислява Данъчната Основа, Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България.
 2. Кои Печалби и Доходи са Източник от България, по Отношение на Чуждестранни Лица.

член 13

 1. За Кои Данъци, Платени в Чужбина, е Налице Право на Данъчен Кредит по ЗКПО.

член 14

 1. За Кои Данъци, Платени в Чужбина, е Налице Право на Данъчен Кредит по ЗКПО.

член 15

 1. В Кои Случаи се Счита, че Има Отклонение от Данъчно Облагане.

член 16

 1. В Кои Случаи се Счита, че Има Отклонение от Данъчно Облагане.

член 17

 1. В Кои Случаи се Счита, че Има Отклонение от Данъчно Облагане.

член 18

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Облагане с Корпоративен Данък. Какво е Данъчна Печалба.

член 19

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Облагане с Корпоративен Данък. Какво е Данъчна Печалба.

член 20

 1. Какъв е Размерът на Корпоративния Данък.

член 21

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Облагане с Корпоративен Данък. Какво е Данъчна Печалба.

член 22

 1. Как се Определя Данъчният Финансов Резултат.

член 23

 1. Какво е Данъчна Постоянна Разлика и Как се Третира.

член 24

 1. Какво е Данъчна Временна Разлика и Как се Третира.

член 25

 1. Какво е Данъчна Временна Разлика и Как се Третира.

член 26

 1. Кои Счетоводни Разходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

член 27

 1. Кои Счетоводни Приходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

член 28

 1. Кои Счетоводни Разходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

член 29

 1. Кои Счетоводни Приходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

член 30

 1. Как НЕразпределяемите Разходи при Сдружения и Фондации се Признават за Данъчни Цели.

член 31

 1. Кога Счетоводни Разходи за Дарения се Признават за Данъчни Цели.

член 32

 1. Кои Счетоводни Разходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

член 32а

 1. Кои Счетоводни Разходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.
 2. Кои Счетоводни Приходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

член 33

 1. Кои Счетоводни Разходи НЕ се Признават за Данъчни Цели.

член 33а

 1. Как се Третират Счетоводните Разходи, Направени за Ремонт, Изграждане и Подобрение на Техническа Инфраструктура – Публична Държавна или Общинска Собственост.

член 34

 1. Кога Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Активи и Пасиви се Признават за Данъчни Цели.
 2. Кога Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Вземания се Признават за Данъчни Цели. Кога Счетоводните Разходи по Отписани Вземания се Признават за Данъчни Цели.

член 35

 1. Кога Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Активи и Пасиви се Признават за Данъчни Цели.
 2. Кога Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Материални Запаси се Признават за Данъчни Цели.

член 37

 1. Кога Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Вземания се Признават за Данъчни Цели. Кога Счетоводните Разходи по Отписани Вземания се Признават за Данъчни Цели.

член 38

 1. Кога Счетоводните Разходи за Провизии по Задължения се Признават за Данъчни Цели.

член 39

 1. Кога Счетоводните Разходи за Провизии по Задължения се Признават за Данъчни Цели.

член 40

 1. Кога Счетоводните Разходи за Провизии по Задължения се Признават за Данъчни Цели.

член 41

 1. Кога Счетоводните Разходи за Неизползвани Отпуски се Признават за Данъчни Цели.

член 42

 1. Кога Счетоводните Разходи за Хонорари на Физически Лица се Признават за Данъчни Цели.

член 43

 1. Как се Изчислява Данъчно Признатият Разход за Лихви при Слаба Капитализация.

член 43а

 1. Как се Изчислява Данъчно Признатият Разход по Заеми, Когато Превишението по Разходите за Заеми е Над 3 000 000 Евро.

член 44

 1. Как се Третират за Данъчни Цели Печалбите и Загубите от Сделки с Ценни Книжа на Регулиран Пазар (Фондова Борса).

член 45

 1. Как се Третира Преоценъчният Резерв при Отписване на Неамортизируеми Активи.

член 46

 1. Как се Третират Задълженията към Трети Лица, Когато са Погасени по Давност или на Друго Основание.

член 47

 1. Как се Третира Приспаднат ДДС за Налични Активи към Датата на Регистрация по ЗДДС.

член 47а

 1. Как се Третират Получените Дивиденти от Инвестиции, Отчитани по Метода на Собствения Капитал.

член 47б

 1. Как се Третират Печалбите и Загубите при Чуждестранно Лице, Които са Свързани с Прехвърляне на Мястото му на Стопанска Дейност в България.

член 47в

 1. Какво е Контролирано Чуждестранно Дружество.

член 47г

 1. Как се Определя Данъчният Финансов Резултат на Данъчно Задължено Лице в България, което Контролира Чуждестранно Дружество.

член 47д

 1. Санкция за НЕподдържан Регистър за Контролирани Чуждестранни Дружества.
 2. Данъчно Задължено Лице, което Контролира Чуждестранни Дружества, Води Регистър за Тях.

член 47е

 1. Кога е Налице Хибридно Несъответствие.

член 47ж

 1. Как се Третират за Данъчни Цели Счетоводни Приходи и Разходи при Условие на Хибридно Несъответствие.

член 47з

 1. Как се Третират за Данъчни Цели Счетоводни Приходи и Разходи при Условие на Хибридно Несъответствие.

член 47к

 1. Как се Третират Разходи на Местно Лице, Което е Местно и за Друга Юрисдикция.

член 48

 1. Кои Активи са Данъчно Амортизируеми Активи.

член 49

 1. Кои Активи са Данъчно Амортизируеми Активи.
 2. Как се Третират Загубите от Обезценка и Отписване на Репутация.

член 50

 1. Кои Активи са Данъчно Амортизируеми Активи.

член 51

 1. Кои Активи са Данъчно Амортизируеми Активи.

член 52

 1. Кои Амортизации се Използват за Данъчни Цели. Какво Съдържа Данъчният Амортизационен План.

член 53

 1. Какво е Данъчна Амортизируема Стойност, Данъчна Амортизация и Данъчна Стойност на Един Актив.

член 54

 1. Кои Амортизации се Използват за Данъчни Цели. Какво Съдържа Данъчният Амортизационен План.

член 55

 1. Какви са Признатите Данъчни Амортизации за Различните Видове Активи.

член 56

 1. Какво е Данъчна Амортизируема Стойност, Данъчна Амортизация и Данъчна Стойност на Един Актив.

член 57

 1. Какво е Данъчна Амортизируема Стойност, Данъчна Амортизация и Данъчна Стойност на Един Актив.

член 58

 1. Как се Изчислява Данъчната Амортизация на Един Актив. От Кога Започва да Тече Данъчната Амортизация на Един Актив.

член 59

 1. Кога се Спира и Кога се Възобновява Данъчна Амортизация на Един Актив. Кога се Отписва Един Актив от Данъчния Амортизационен План.

член 60

 1. Кога се Спира и Кога се Възобновява Данъчна Амортизация на Един Актив. Кога се Отписва Един Актив от Данъчния Амортизационен План.

член 61

 1. Кога се Променя Данъчната Стойност на Един Актив. Как се Извършва Промяна на Данъчната Стойност на Един Актив.

член 62

 1. Кога се Променя Данъчната Стойност на Един Актив. Как се Извършва Промяна на Данъчната Стойност на Един Актив.

член 63

 1. Кои Разходи, Свързани с Амортизируем Актив, Увеличават Неговата Данъчна Амортизируема Стойност.

член 64

 1. Кои Разходи, Свързани с Амортизируем Актив, Увеличават Неговата Данъчна Амортизируема Стойност.

член 65

 1. Как се Третират Счетоводните Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Амортизируеми Активи.

член 66

 1. Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Отписване на Актив.

член 67

 1. Как се Третират Счетоводните Разходи, Формиращи Амортизируем Актив.

член 68

 1. Как се Третира Безвъзмездното Финансиране, Свързано с Амортизируем Актив.

член 69

 1. Кога Счетоводните Разходите за Формиране на Нематериален Актив от Развойна Дейност Могат да се Отчетат Като Директен Данъчен Разход.

член 69а

 1. Как се Третират Счетоводните Разходи, Направени за Ремонт, Изграждане и Подобрение на Техническа Инфраструктура – Публична Държавна или Общинска Собственост.

член 70

 1. Как се Пренася Данъчна Загуба в Следващи Години.

член 71

 1. Как се Пренася Данъчна Загуба в Следващи Години.

член 72

 1. Как се Пренася Данъчна Загуба в Следващи Години.

член 73

 1. Как се Пренася Данъчна Загуба с Източник от Държава, с Която България има

член 74

 1. Как се Пренася Данъчна Загуба с Източник от Държава, с Която България има

член 75

 1. Кога се Променя Данъчната Стойност на Един Актив. Как се Извършва Промяна на Данъчната Стойност на Един Актив.
 2. Как се Третират Счетоводните Приходи и Разходи във Връзка с Открита Счетоводна Грешка от Минали Години.
 3. Как се Коригира Счетоводна Грешка от Минали Години, Която Влияе на Данъчния Финансов Резултат в Тези Минали Години.

член 76

 1. Как се Коригира Счетоводна Грешка от Минали Години, Която Влияе на Данъчния Финансов Резултат в Тези Минали Години.
 2. Как се Процедира при Коригиране на Счетоводна Грешка от Минали Години, Която Води до Данъчна Загуба или Коригира Данъчна Загуба.

член 77

 1. Как се Третират за Данъчни Цели Разходи, Които са Отчетени в Нарушение на Счетоводното Законодателство.

член 78

 1. Как се Третират за Данъчни Цели Разходи, Които са Отчетени в Нарушение на Счетоводното Законодателство.

член 79

 1. Как се Коригира Счетоводна Грешка от Минали Години, Която Влияе на Данъчния Финансов Резултат в Тези Минали Години.

член 80

 1. От Кога се Дължи Лихва за Просрочен Корпоративен Данък.

член 81

 1. Как се Коригира Счетоводна Грешка от Минали Години, Която Влияе на Данъчния Финансов Резултат в Тези Минали Години.

член 82

 1. Как се Третират Счетоводните Приходи и Разходи, Възникнали в Резултат на Промяна в Счетоводната Политика.
 2. Как се Процедира при Промяна на Счетоводната Политика, Която се Отразява Върху Данъчния Финансов Резултат.

член 83

 1. Кой Трябва да Прави Авансови Вноски по ЗКПО и на Какъв Период.

член 84

 1. Кой Трябва да Прави Авансови Вноски по ЗКПО и на Какъв Период.

член 85

 1. Кой Трябва да Прави Авансови Вноски по ЗКПО и на Какъв Период.

член 86

 1. Как се Изчислява Месечна и Тримесечна Авансов Вноска по ЗКПО. Кога се Декларират Изчислените Авансови Вноски.

член 87

 1. Как се Изчислява Месечна и Тримесечна Авансов Вноска по ЗКПО. Кога се Декларират Изчислените Авансови Вноски.

член 87а

 1. Как се Изчислява Месечна и Тримесечна Авансов Вноска по ЗКПО. Кога се Декларират Изчислените Авансови Вноски.

член 88

 1. Как се Правят Промени в Декларираните Авансови Вноски. Как се Изчислява Превшението за Неправилно Изчислени и Внесени Авансови Вноски и Как се Олихвяват.

член 89

 1. Как се Правят Промени в Декларираните Авансови Вноски. Как се Изчислява Превшението за Неправилно Изчислени и Внесени Авансови Вноски и Как се Олихвяват.

член 90

 1. В Какви Срокове се Внасят Авансовите Вноски по ЗКПО.

член 91

 1. В Какви Срокове се Внасят Авансовите Вноски по ЗКПО.

член 91а

 1. Как се Изчислява Месечна и Тримесечна Авансов Вноска по ЗКПО. Кога се Декларират Изчислените Авансови Вноски.

член 92

 1. В Какъв Срок се Подава Годишната Данъчна Декларация. Какви са Приложенията към Годишната Данъчна Декларация.

член 93

 1. В Какъв Срок се Подава Годишната Данъчна Декларация. Какви са Приложенията към Годишната Данъчна Декларация.

член 95

 1. Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Финансови Институции.

член 96

 1. Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Финансови Институции.

член 97

 1. Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Финансови Институции.

член 98

 1. Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Кооперации.

член 99

 1. Как се Определя Данъчният Финансов Резултат при Кооперации.

член 112

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 113

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 114

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 115

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 116

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 116а

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 117

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 118

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 119

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 120

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 121

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 122

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 123

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 124

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 125

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 126

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 127

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 128

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 129

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 130

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 131

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 132

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 133

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 134

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 135

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 136

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 137

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 138

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 139

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 140

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 141

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 142

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 143

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 144

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 145

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 146

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 147

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 148

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 149

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 150

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 151

 1. Какви са Специфичните Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преобразуващи се Дружества.

член 152

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преместване на Седалище на Европейско Дружество.

член 153

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преместване на Седалище на Европейско Дружество.

член 154

 1. Какви са Общите Правила за Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Преместване на Седалище на Европейско Дружество.

член 155

 1. Какво се Счита за Трансфер на Активи или Дейност. Кога се Счита, че България Губи Изцяло или Частично Правото да Облага Печалбата от Трансферирани Активи или Дейности.

член 155а

 1. Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Активи.

член 155б

 1. Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Дейност.

член 155в

 1. Какво се Счита за Трансфер на Активи или Дейност. Кога се Счита, че България Губи Изцяло или Частично Правото да Облага Печалбата от Трансферирани Активи или Дейности.

член 155г

 1. Как се Внася Корпоративният Данък, Свързан с Трансфер на Активи към Държава от ЕС или ЕИП.

член 155д

 1. Как се Завежда Трансфериран на Актив, Разположен Извън Страната към България.

член 156

 1. Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Услуги от и към България.

член 157

 1. Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Активи.
 2. Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Дейност.
 3. Как се Коригира Счетоводният Финансов Резултат при Трансфер на Услуги от и към България.

член 158

 1. Какви са Задълженията на Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.

член 161

 1. Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.

член 162

 1. Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.

член 163

 1. Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.

член 165

 1. Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.

член 166

 1. Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

член 167

 1. Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

член 168

 1. Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

член 169

 1. Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

член 170

 1. Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

член 171

 1. Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

член 172

 1. Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

член 173

 1. Какво Означава Преотстъпен Корпоративен Данък. Как се Отчита Преотстъпен Корпоративен Данък.

член 174

 1. Кои Организации не се Облагат с Корпоративен Данък.

член 175

 1. Кои Организации не се Облагат с Корпоративен Данък.

член 176

 1. Кои Организации не се Облагат с Корпоративен Данък.

член 176а

 1. Кои Организации не се Облагат с Корпоративен Данък.

член 177

 1. Какъв е Данъчният Стимул за Наемане на Трайно Безработно Лице, Безработно Лице над 50-годишна Възраст или Безработно Лице с Намалена Трудоспособност.

член 177а

 1. Кога Счетоводни Разходи за Стипендии се Признават за Данъчни Цели.

член 177б

 1. Кога Счетоводни Разходи за Стипендии се Признават за Данъчни Цели.

член 178

 1. Кои Специализирани Предприятия Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък и за Какво са Длъжни да го Използват.

член 181

 1. Кои Социални Фондове Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък и за Какво са Длъжни да го Използват.

член 182

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.
 2. При Какви Условия Земеделски Производител Може да Ползва Преотстъпване на

член 183

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.

член 184

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.

член 185

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.

член 188

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.

член 189

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.

член 189б

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.
 2. При Какви Условия Земеделски Производител Може да Ползва Преотстъпване на

член 189в

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.

член 190

 1. Кои Предприятия в Общини с Висока Безработица Имат Право на Преотстъпване на Корпоративния Данък.

член 194

 1. Какъв е Размерът на Данъка за Дивиденти и Ликвидационни Дялове. Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът за Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

член 195

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България. Как се Изчислява Данъчната Основа, Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България.
 2. Кои доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България се Облагат с Данък при Източника.

член 196

 1. Кои доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България се Облагат с Данък при Източника.

член 197

 1. Какъв е Размерът на Данъка за Дивиденти и Ликвидационни Дялове. Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът за Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

член 198

 1. Какъв е Размерът на Данъка за Дивиденти и Ликвидационни Дялове. Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът за Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

член 199

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България. Как се Изчислява Данъчната Основа, Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България.

член 200

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България. Как се Изчислява Данъчната Основа, Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България.
 2. Какъв е Размерът на Данъка за Дивиденти и Ликвидационни Дялове. Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът за Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

член 201

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България. Как се Изчислява Данъчната Основа, Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България.
 2. Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.
 3. Какъв е Размерът на Данъка за Дивиденти и Ликвидационни Дялове. Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът за Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

член 202

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България. Как се Изчислява Данъчната Основа, Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България.
 2. Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.
 3. Какъв е Размерът на Данъка за Дивиденти и Ликвидационни Дялове. Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът за Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

член 203

 1. Какъв е Размерът на Данъка Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България. Как се Изчислява Данъчната Основа, Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Лица с Източник от България.
 2. Какъв е Размерът на Данъка за Дивиденти и Ликвидационни Дялове. Кой Удържа и в Какъв Срок се Декларира и Внася Данъкът за Дивиденти и Ликвидационни Дялове.

член 204

 1. Кои Разходи се Облагат с Данък Върху Разходите. Какъв е Размерът на Данъка Върху Разходите.

член 205

 1. Кои Разходи НЕ се Облагат с Данък Върху Разходите.

член 206

 1. Кои Разходи се Облагат с Данък Върху Разходите. Какъв е Размерът на Данъка Върху Разходите.

член 207

 1. Кои Разходи се Облагат с Данък Върху Разходите. Какъв е Размерът на Данъка Върху Разходите.

член 208

 1. Кои Разходи НЕ се Облагат с Данък Върху Разходите.

член 209

 1. Кои Разходи НЕ се Облагат с Данък Върху Разходите.
 2. Санкция за Лице или Оператор на Ваучери за Храна, който Предостави Ваучери за Храна, Без да е Получил Квота за Ваучери, или Превиши Квотата си. Санкция за Оператор на Ваучери за Храна, Който Предостави Ваучери, Които НЕ Отговарят на Условията.
 3. Санкция за Оператор на Ваучери за Храна, Който НЕ Осребри Ваучери на Търговски Обект или Работодател при Загуба на Лиценза си.

член 210

 1. Кои Разходи НЕ се Облагат с Данък Върху Разходите.

член 211

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

член 212

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

член 213

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

член 214

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

член 215а

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

член 216

 1. Кои Разходи се Облагат с Данък Върху Разходите. Какъв е Размерът на Данъка Върху Разходите.

член 217

 1. Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.
 2. Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

член 217а

 1. Кои Разходи се Облагат с Данък Върху Разходите. Какъв е Размерът на Данъка Върху Разходите.

член 217б

 1. Кои Разходи се Облагат с Данък Върху Разходите. Какъв е Размерът на Данъка Върху Разходите.

член 217в

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

член 217г

 1. Кои Разходи се Облагат с Данък Върху Разходите. Какъв е Размерът на Данъка Върху Разходите.

член 217д

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Разходите, Които се Облагат с Данък Върху Разходите. Кога се Декларира и Внася Данъкът Върху Разходите.

член 218а

 1. Как се Облага с Корпоративен Данък Предприятие в Процес на Ликвидация или Несъстоятелност до Заличаването му в Търговския Регистър.

член 219

 1. Как се Облагат Приходите от Помощни и Спомагателни Дейности, Свързани с Хазарт. (отм. ДВ-69 от 04.08.2020)
 2. Каква Отчетност са Длъжни да Водят Организаторите на Хазартни Игри.

член 235

 1. Как се Облага, Декларира и Внася Хазартна Дейност, Свързана с Игри, при Които Залогът е чрез Електронна Услуга.

член 236

 1. Как се Облага, Декларира и Внася Хазартна Дейност, Свързана с Игри, при Които Залогът е чрез Електронна Услуга.

член 237

 1. Как се Облага, Декларира и Внася Хазартна Дейност, Свързана с Игри, при Които Залогът е чрез Електронна Услуга.

член 238

 1. Как се Облага, Декларира и Внася Хазартна Дейност, Свързана с Игри, при Които Залогът е чрез Електронна Услуга.

член 239

 1. Как се Облага, Декларира и Внася Хазартна Дейност, Свързана с Игри, при Които Залогът е чрез Електронна Услуга.

член 240

 1. Как се Облага, Декларира и Внася Хазартна Дейност, Свързана с Игри, при Които Залогът е чрез Електронна Услуга.

член 241

 1. Как се Облагат Приходите от Помощни и Спомагателни Дейности, Свързани с Хазарт. (отм. ДВ-69 от 04.08.2020)

член 242

 1. Как се Определя Данъкът върху Хазартна Дейност. Кога се Декларира и Внася Данкът върху Хазартна Дейност.

член 243

 1. Как се Определя Данъкът върху Хазартна Дейност. Кога се Декларира и Внася Данкът върху Хазартна Дейност.

член 244

 1. Как се Определя Данъкът върху Хазартна Дейност. Кога се Декларира и Внася Данкът върху Хазартна Дейност.

член 245

 1. Как се Определя Данъкът върху Хазартна Дейност. Кога се Декларира и Внася Данкът върху Хазартна Дейност.

член 246

 1. Как се Определя Данъкът върху Хазартна Дейност. Кога се Декларира и Внася Данкът върху Хазартна Дейност.

член 247

 1. Как се Определя Данъкът върху Хазартна Дейност. Кога се Декларира и Внася Данкът върху Хазартна Дейност.

член 248

 1. Как се Облага Търговската Дейност на Бюджетни Организации.

член 249

 1. Как се Облага Търговската Дейност на Бюджетни Организации.

член 250

 1. Как се Облага Търговската Дейност на Бюджетни Организации.

член 251

 1. Как се Облага Търговската Дейност на Бюджетни Организации.

член 252

 1. Как се Облага Търговската Дейност на Бюджетни Организации.

член 253

 1. Как се Облага Търговската Дейност на Бюджетни Организации.

член 254

 1. Как се Облага Дейността по Опериране на Кораби.

член 255

 1. Как се Облага Дейността по Опериране на Кораби.

член 256

 1. Как се Облага Дейността по Опериране на Кораби.

член 257

 1. Как се Облага Дейността по Опериране на Кораби.

член 258

 1. Как се Облага Дейността по Опериране на Кораби.

член 259

 1. Как се Облага Дейността по Опериране на Кораби.

член 260

 1. Как се Облага Дейността по Опериране на Кораби.

член 261

 1. Санкция за НЕподадена Декларация, По-Късно Подадена Декларация, Укрити или Посочени Неверни Данни или Обстоятелства, Които Водят до Определяне на По-Нисък Данък.

член 262

 1. Санкция за НЕподадено Приложение към Годишна Данъчна Декларация или за Посочени Неверни Данни или Обстоятелства в Него.

член 262а

 1. Санкция за НЕподадена Справка за Данъка, Удържан при Източника, Върху Дохода на Чуждестранни Лица с Източник от България.

член 262б

 1. Санкция за НЕподадено Уведомление или за По-Късно Подадено Уведомление или за Посочени Неверни Дани в Уведомлението, Когато Разсрочен Корпоративен Данък при Трансфер на Активи е Станал Незабавно Изискуем.

член 263

 1. Санкция за Отчитане на Стопанска Операция в Нарушение на Счетоводната Политика, Което Води да Неправилно Определен Счетоводен Финансов Резултат.

член 264

 1. Санкция за Представляващ при НЕподадена Декларация, По-Късно Подадена Декларация, Укрити или Посочени Неверни Данни или Обстоятелства, Които Водят до Определяне на По-Нисък Данък, и Други Нарушения на ЗКПО.

член 265

 1. Санкция за НЕиздаден Първичен Счетоводен Документ за Отчитане на Приход.

член 266

 1. Санкция за НЕиздаден Фискален Касов Бон при Продажба в Брой.

член 267

 1. Санкция за Скрито Разпределение на Печалба.

член 276

 1. Санкция за НЕподаден Годишен Отчет за Дейността, НЕдекларирани Помощни

член 277

 1. Санкция за Неправомерно Прилагане на Реда за Алтернативно Облагане при Опериране на Кораби.

член 277а

 1. Санкция за Лице или Оператор на Ваучери за Храна, който Предостави Ваучери за Храна, Без да е Получил Квота за Ваучери, или Превиши Квотата си. Санкция за Оператор на Ваучери за Храна, Който Предостави Ваучери, Които НЕ Отговарят на Условията.

член 277б

 1. Санкция за Оператор на Ваучери за Храна, Който НЕ Предостави Справка за Предоставените и Изплатените Ваучери.

член 277в

 1. Санкция за Оператор на Ваучери за Храна, Който НЕ Осребри Ваучери на Търговски Обект или Работодател при Загуба на Лиценза си.

член 277г

 1. Санкция за НЕподдържан Регистър за Контролирани Чуждестранни Дружества.

член 278

 1. Кой Издава Актовете за Нарушения и Наказателните Постановления по ЗКПО и Как се Обжалват.
абонамент