Видеоматериали
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за темата

 1. Данък върху разходите – Социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по ДУК
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 3. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 4. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 5. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 6. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 7. Отговорност на участниците в капиталовите дружества
 8. Ревизионен процес по ДОПК
 9. Постъпване на служител
 10. Данък при източника - 2020
 11. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I
 12. Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II
 13. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019
 14. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение

общовалидни за ЗКПО

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.
 2. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Част I
 3. Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – Част II
 4. Корпоративно облагане и плащане на данъците по ЗКПО
 5. Данък при източника - 2019

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 1

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 7

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети

член 9

 1. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 2. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал

член 10

 1. Командировки в страната
 2. Командировки в чужбина
 3. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 4. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал

член 11

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 15

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
 2. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 3. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019

член 16

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
 2. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 3. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019

член 20

 1. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство

член 26

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 27

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 28

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 3. Отчитане на материални запаси – 2020
 4. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 29

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 3. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 34

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Отчитане на инвестиционни имоти
 3. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 4. Отчитане на материални запаси – 2020
 5. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019
 6. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019

член 35

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
 2. Отчитане на инвестиционни имоти
 3. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 4. Отчитане на материални запаси – 2020
 5. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019
 6. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019

член 36

 1. Отчитане на земеделско производство – 2019

член 37

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети

член 38

 1. МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи

член 42

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети

член 43

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети

член 45

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 46

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети

член 48

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 49

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 50

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 3. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 51

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 52

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 53

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 54

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 3. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 55

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Отчитане на инвестиционни имоти
 3. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.
 4. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 5. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019
 6. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019

член 56

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 57

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 58

 1. Отчитане на инвестиционни имоти
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 3. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019
 4. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019

член 59

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 60

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 3. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 61

 1. Отчитане на инвестиционни имоти
 2. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019

член 62

 1. Отчитане на инвестиционни имоти
 2. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019

член 65

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения - 2020
 2. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 66

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения – 2019

член 77

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети

член 83

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 84

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 87а

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 88

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 89

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 90

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 92

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 93

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 113

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 115

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 117

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 118

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.
 3. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 119

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 120

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 121

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 122

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 125

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 139

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 140

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 141

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 142

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 143

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 144

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 146

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 147

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 148

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 195

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети

член 199

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 200

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 202

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 204

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 3. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал

член 207

 1. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 2. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал

член 208

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 209

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 215а

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 216

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 217

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 218а

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 219

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 245

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 252

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 253

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 259

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 260

 1. Промени в ЗКПО в сила от 2021 г.

член 261

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
 2. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 3. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал

член 262

 1. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 2. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал

член 267

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети

параграф § 1

 1. Сделки със свързани лица - определения и данъчни ефекти
абонамент