Становища по Казуси
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за темата

 1. Как се отчита за целите на ДДС връщане на дефектна стока, внесена от трета страна?
 2. Как се третира извършена цялостна реконструкция на стара сграда?
 3. Как се третира изграждане на ново крило към стара сграда?
 4. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 5. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 6. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?
 7. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?
 8. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?
 9. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в чужбина?
 10. Командировка ли е работата в друг град?
 11. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 12. Може ли адресът за кореспонденция на търговско дружество да не съвпада с адреса на управление?
 13. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?
 14. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 15. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в страната?
 16. Командироват ли се служители, които извършват постоянната си работа през време на пътуване в чужбина?
 17. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 5

 1. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

член 9

 1. Как се отчита лихва за просрочено плащане към търговски контрагент? Признава ли се за данъчни цели?

член 10

 1. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?
 2. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?
 3. Как се третират разходи за коледно парти?
 4. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?

член 11

 1. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 2. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?

член 12

 1. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?

член 15

 1. Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?
 2. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 3. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 4. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?
 5. По какъв начин може да се финансира дъщерно дружество?
 6. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е НЕрегистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

член 16

 1. Как се отчита отпускането на паричен заем от дружество към управител, когато са свързани лица?
 2. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 3. Какво е данъчното третиране при паричен заем между свързани лица, ако е уговорена лихва, отклоняваща се от пазарната?
 4. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?
 5. По какъв начин може да се финансира дъщерно дружество?
 6. Как се отчита опростен заем между две дружества?
 7. Може ли съдружник в ООД да отпусне безлихвен заем на дружеството?

член 18

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 19

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 20

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 21

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 22

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?

член 23

 1. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

член 24

 1. Как се отразява върху данъчната печалба неизплатено задължение към физическо лице?
 2. Какво е актив и пасив по отсрочени данъци и къде се посочват?

член 26

 1. Признават ли се за данъчни цели разходите за дарение към УНИЦЕФ Нигерия?
 2. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 3. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?
 4. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?
 5. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 6. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 7. Може ли съдружник/собственик, който полага личен труд, да бъде командирован?
 8. Може ли командировка да започва от територията на друга държава?
 9. Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?
 10. Как се третират разходи за коледно парти?
 11. Как се отчита първоначално заплатена сума по ревизионен акт, който впоследствие е отменен?
 12. Как се отчита лихва за просрочено плащане към търговски контрагент? Признава ли се за данъчни цели?
 13. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?

член 27

 1. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?
 2. Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?
 3. Как се отчита увеличение на капитала в дъщерно дружество?

член 28

 1. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 2. Как се третира бракуването на дълготрайни активи, причинено от наводнение?
 3. Как се отчита кражба на автомобил, настъпила преди петата година от придобиването му?
 4. Какво е данъчното третиране при бракуване на суровини, за които са изминали 5 г. от закупуването?
 5. Как се третира кражба на лаптоп съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 6. Как се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 7. Как се бракуват лекарства с изтекъл срок на годност?
 8. Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?

член 29

 1. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?

член 31

 1. Признават ли се за данъчни цели разходите за дарение към УНИЦЕФ Нигерия?
 2. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 3. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?
 4. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?

член 33

 1. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в страната с преспиване?
 2. Признат разход ли са дневни пари, изплатени на шофьор за пътуване в чужбина с преспиване?
 3. Може ли съдружник/собственик, който полага личен труд, да бъде командирован?
 4. Може ли командировка да започва от територията на друга държава?
 5. Как се броят дните на командироване в чужбина?
 6. Как се признават разходи за дългосрочна командировка в ЕС?
 7. Как се третира командировка в почивни дни?

член 34

 1. Как се прави обезценка на вземане?
 2. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?
 3. Как се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?
 4. Как се процедира, съгласно ЗКПО, при несъбрано вземане с изтекла давност?

член 35

 1. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?

член 37

 1. Как се прави обезценка на вземане?
 2. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?
 3. Как се отчита опростен заем между две дружества?
 4. Как се отписват несъбираеми вземания от клиенти за данъчни и счетоводни цели?
 5. Как се процедира, съгласно ЗКПО, при несъбрано вземане с изтекла давност?

член 41

 1. Какви счетоводни записвания следва да се направят, когато данъчната печалба е по-голяма от счетоводната?

член 42

 1. Удържа ли се, декларира ли се и внася ли се данък за платен наем на физическо лице през четвърто тримесечие?
 2. Следва ли да се извърши данъчно преобразуване по ЗКПО при начисляване на бонус по трудов договор, който е изплатен през следващата година?
 3. Как се третират начислени командировъчни, които са неизплатени към края на годината?
 4. Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?
 5. Как се отчита неизплатен бонус на служители към 31 декември?
 6. Как се отчитат неизплатени възнаграждения и осигуровки по договор за управление и контрол в края на годината?

член 43

 1. Как се регулират разходите за лихви по заеми съгласно ЗКПО?
 2. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?
 3. Кога могат да се признаят за данъчни цели непризнатите разходи по лихви от слаба капитализация?

член 44

 1. Какви ще бъдат данъчните ефекти при закупуване на акции от дружество от ЕС и дружество от трета страна?
 2. Как се отчитат печалбите и загубите, постигнати на регулиран пазар?

член 45

 1. Как се отчита резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчно амортизируеми?

член 46

 1. Как се третира опрощаването на задължение?
 2. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?
 3. Как се третират задължения към доставчик, чиято дейност е прекратена с процедура по несъстоятелност?
 4. Как се отписват задължения към доставчици за данъчни и счетоводни цели?

член 47

 1. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?

член 48

 1. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?

член 49

 1. Какво е счетоводното и данъчно третиране на положителна търговска репутация?

член 50

 1. Как се осчетоводяват дълготрайни материални активи под минималния праг на същественост?
 2. Как се третира продажба на автомобил за скрап?

член 51

 1. Какво е счетоводното и данъчното отчитане на разход за уебсайт?
 2. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?
 3. Как се признава разход за закупен софтуер?
 4. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 5. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?

член 52

 1. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?
 2. Как се признава разход за закупен софтуер?
 3. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?

член 53

 1. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?

член 54

 1. Как се признава разход за закупен софтуер?

член 55

 1. Как се отразява разликата между счетоводните и данъчните амортизации на данъчната печалба и във финансовите отчети?
 2. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?
 3. Как се признава разход за закупен софтуер?
 4. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 5. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 6. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 7. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?

член 58

 1. Какво е данъчното третиране на ДМА, когато счетоводният праг на същественост е над 700 лева?
 2. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?
 3. Как се третира подобрение на дълготраен нематериален актив?
 4. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 5. Как се третира продажба на автомобил за скрап?

член 60

 1. Как се третира продажба на автомобил за скрап?

член 61

 1. Как се осчетоводяват последващите оценки на дълготраен материален актив?

член 62

 1. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?

член 63

 1. Трябва ли да бъдат капитализирани разходите за транспорт и преместване на ДМА в неговата стойност?
 2. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 3. Могат ли разходите за транспорт и преместване на дълготраен материален актив да бъдат капитализирани в стойността му?
 4. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?

член 66

 1. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

член 67

 1. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 2. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?

член 70

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 2. Как се приспада данъчна загуба от минали години?
 3. Как се приспада данъчна загуба от предходна година?

член 71

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 2. Как се приспада данъчна загуба от предходна година?

член 75

 1. Как се отчитат възстановени суми от НАП?
 2. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?
 3. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?

член 83

 1. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 3. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 4. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 84

 1. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 85

 1. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 86

 1. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 87

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 3. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?
 4. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?

член 87а

 1. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 3. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 88

 1. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 2. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 3. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?
 4. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 5. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 6. Как се декларират авансови вноски за корпоративен данък?
 7. Колко пъти може да се подава декларация за корекция на авансови вноски по ЗКПО?

член 89

 1. Каква е санкцията за внесени месечни авансови вноски в по-малък размер от дължимия корпоративен данък?
 2. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 3. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 90

 1. Приспада ли данъчна загуба едноличен търговец?
 2. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 3. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?
 4. Как могат да се променят дължимите авансови вноски?
 5. Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

член 92

 1. Как се отчитат възстановени суми от НАП?
 2. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?
 3. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?
 4. Как се приспада данъчна загуба от минали години?

член 152

 1. Какво е данъчното третиране при смяна на място на стопанска дейност?

член 153

 1. Какво е данъчното третиране при смяна на място на стопанска дейност?

член 154

 1. Какво е данъчното третиране при смяна на място на стопанска дейност?

член 158

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 161

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?
 2. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?

член 162

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 165

 1. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

член 194

 1. Какво е данъчното третиране на разпределен дивидент от българско дружество към дружество майка от ЕС?
 2. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?

член 195

 1. Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?
 2. Какво е данъчното третиране на платено маркетингово проучване, извършено от чуждестранно дружество?
 3. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 4. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?
 5. Какво е данъчното третиране на изплатени по заем лихви от чуждестранно свързано лице?
 6. Как се облага дългосрочно получаване под наем на товарен автомобил от лице, установено в ЕС?

член 199

 1. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?

член 200

 1. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?

член 201

 1. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 2. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗКПО, при продажба на акции от чуждестранно дружество, когато са емитирани от българско дружество?

член 204

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 2. Как се третират ваучерите за храна и картите „Мултиспорт“ съгласно ЗКПО?
 3. Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?
 4. Какво е третирането на вноски за допълнително доброволно осигуряване на управител, който е самоосигуряващо се лице?
 5. Как се отчитат социални разходи за храна, предоставена в натура?
 6. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 7. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?
 8. Как се третират разходи за коледно парти?
 9. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 10. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 11. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 12. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 13. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 14. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?

член 205

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 206

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 2. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?

член 207

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 208

 1. Какво е третирането на вноски за допълнително доброволно осигуряване на управител, който е самоосигуряващо се лице?

член 209

 1. Как се третират ваучерите за храна и картите „Мултиспорт“ съгласно ЗКПО?
 2. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 3. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 4. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 5. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 6. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 7. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?

член 210

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 2. Какво е данъчното третиране на разходи за транспорт на служители от и до тяхната месторабота?

член 212

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 2. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
 3. Какво е данъчното третиране на разходи за транспорт на служители от и до тяхната месторабота?

член 214

 1. Имат ли право на ваучери за храна служители в продължителен болничен?
 2. Имат ли право на ваучери за храна служители, които са напуснали или постъпили през месеца?
 3. Как се отчитат подменени ваучери за храна от страна на работодателя?
 4. Как се отчитат ваучери за храна от страна на работодателя?
 5. Какво е данъчното третиране на предоставени ваучери за храна на определени служители?
 6. Как се отчитат бракувани ваучери за храна от страна на работодателя?

член 215а

 1. Как се облагат разходите за служебни автомобили, използвани за лични нужди?

член 216

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 217

 1. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?

член 245

 1. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

член 246

 1. Как се облага с корпоративен данък дейността на игрална зала?

параграф § 1

 1. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 2. Как се третира предоставянето на мостри?
 3. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 4. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 5. Как се третират закупени от служителите карти за градски транспорт?
 6. Как се регулират разходите за лихви по заеми съгласно ЗКПО?
 7. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?
 8. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 9. Как се осчетоводява застраховка „Трудова злополука“?
абонамент