МСФО 1 - Прилагане за Първи Път на Международните Стандарти за Финансово Отчитане

274
версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

1. Целта на настоящия МСФО е първите финансови отчети на предприятието по МСФО, както и неговите междинни финансови отчети за част от периода, обхванат от тези финансови отчети, да съдържат висококачествена информация, която:

а) е ясна за ползвателите и съпоставима за всички представени периоди;

б) дава подходяща начална точка за счетоводно отчитане в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО); и

в) може да се създаде при разходи, които не надхвърлят ползите за ползвателите.

II. Обхват

2. Предприятието прилага настоящия МСФО:

а) в първите си финансови отчети по МСФО; и

б) във всеки междинен финансов отчет, ако съставя такъв, който то представя съгласно МСС 34 Междинно финансово отчитане за част от периода, обхванат от първите му финансови отчети по МСФО.

3. Първите финансови отчети на предприятието по МСФО са първите годишни финансови отчети, в които предприятието прилага МСФО, като изрично и безусловно заявява в тези финансови отчети, че спазва МСФО. Финансовите отчети съгласно МСФО са първите финансови отчети на предприятието по МСФО, ако например предприятието:

а) е представило последните си финансови отчети за предходния период:

i) съгласно национални изисквания, които не са в съответствие с МСФО във всички отношения;

ii) в съответствие с МСФО във всички отношения, но без финансовите отчети да са съдържали изрично и безусловно заявление, че са спазени МСФО;

iii) в които се съдържа изрично заявление за съответствие с някои, но не с всички, МСФО;

iv) съгласно национални изисквания, които не са в съответствие с МСФО, като е използвало някои отделни МСФО, за да отчете позиции, за които не е имало национални изисквания; или

v) съгласно национални изисквания, с равняване на някои стойности със стойностите, определени съгласно МСФО;

б) е изготвяло финансови отчети съгласно МСФО само за вътрешно ползване, без те да са предоставяни на собствениците на предприятието или на други външни ползватели;

в) е изготвяло пакет от отчети съгласно МСФО с цел консолидация, без да изготви пълния набор от финансови отчети съгласно дефиницията, дадена в МСС 1 Представяне на финансови отчети (преработен през 2007 г.); или

г) не е представяло финансови отчети за предходни периоди.

1

4. Настоящият МСФО се прилага, когато предприятието въвежда МСФО за пръв път. Той не се прилага, когато например предприятието:

а) престане да представя финансови отчети съгласно националните изисквания, след като преди това е представяло както тях, така и друг набор от финансови отчети, съдържащи изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО;

б) е представило финансови отчети през предходната година съгласно национални изисквания и тези финансови отчети са съдържали изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО; или

в) е представило финансови отчети през предходната година, които са съдържали изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО, дори ако одиторите са изразили резерви относно тези финансови отчети в одиторския си доклад.

4А. Независимо от изискванията по параграфи 2 и 3, предприятие, което е прилагало МСФО през предходен отчетен период, но чиито най-актуални предходни годишни финансови отчети не съдържат изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО, трябва да прилага настоящия МСФО или в противен случай да приложи МСФО със задна дата в съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, все едно че предприятието никога не е спирало да прилага МСФО.

4Б. Когато предприятието избира да не прилага настоящия МСФО в съответствие с параграф 4А, предприятието трябва въпреки това да приложи изискванията за оповестяване по параграфи 23А – 23Б от МСФО 1 в допълнение към изискванията за оповестяване по МСС 8.

5. Настоящият МСФО не се прилага по отношение на промени в счетоводната политика, направени от предприятие, което вече прилага МСФО. Тези промени са обект на:

а) изискванията относно изменения в счетоводната политика, представени в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки; и

б) конкретни преходни изисквания в други МСФО.

III. Признаване и Оценка

III.I. Встъпителен Отчет за Финансовото Състояние по МСФО

6. Предприятието изготвя встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО на датата на преминаване към МСФО. Това е началната точка за счетоводното му отчитането по МСФО.

III.II. Счетоводна Политика

7. Предприятието използва една и съща счетоводна политика в своя встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО и за всички периоди, представени в първите му финансови отчети по МСФО. Тези счетоводни политики трябва да бъдат в съответствие с всеки МСФО, който е влязъл в сила в края на първия му отчетен период по МСФО, освен в случаите, посочени в параграфи 13 – 19 и Приложения Б – Д.

8. Предприятието не може да прилага различни редакции на МСФО, които са били в сила към по-ранни дати. Предприятието може да прилага нов МСФО, който все още не е задължителен, ако той допуска ранно прилагане.

Пример: Последователно прилагане на най-новата редакция на МСФО

Обща информация

Края на първия отчетен период по МСФО на Предприятие А е 31.12.20Х5. Предприятие А решава да представи сравнителна информация в тези финансови отчети само за една година (вж. параграф 21). Следователно неговата дата на преминаване към МСФО е началото на работното му време на 1 януари 20Х4 г. (или съответно – краят на работното време на 31 декември 20Х3 г.). Предприятие A е представяло финансови отчети съгласно своите предишни Общоприети счетоводни принципи ежегодно до 31 декември всяка година, до и включително 31 декември 20Х4 г.

Прилагане на изискванията

Предприятие A е длъжно да приложи МСФО, които са в сила за периодите, приключващи на 31 декември 20Х5 г.:

а) Изготвяне и представяне на своя встъпителен отчет за финансовото състояние по МСФО към 01.01.20Х4 г.; и

б) при изготвяне и представяне на отчета за финансовото си състояние към 31 декември 20Х5 г. (включително сравнителните показатели за 20Х4 г.), отчет за пълните доходи, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември 20Х5 г. (включително сравнителните стойности за 20Х4 г.) и оповестяванията (включително сравнителната информация за 20Х4 г.).

Ако има нов МСФО, който все още не е задължителен, но допуска ранно прилагане, предприятие A може – но не е задължено – да приложи този МСФО в своите първи финансови отчети по МСФО.

версия, консолидирана от Kreston BulMar