Стандарти
свързани към Международни Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. МСФО 16 - Лизинг
 2. МСФО 9 - Финансови Инструменти
 3. МСФО 3 - Бизнес Комбинации
 4. МСС 16 - Имоти, Машини и Съоръжения
 5. МСФО 1 - Прилагане за Първи Път на Международните Стандарти за Финансово Отчитане
 6. МСС 41 - Земеделие
 7. МСС 37 - Провизии, Условни Пасиви и Условни Активи
 8. МСФО 7 - Финансови Инструменти – Оповестяване
 9. МСФО 4 - Застрахователни Договори
 10. МСС 39 - Финансови Инструменти: Признаване и Оценяване
 11. МСС 1 - Представяне на Финансови Отчети
 12. МСФО 2 - Плащане на Базата на Акции
 13. МСФО 6 - Проучване и Оценка на Минерални Ресурси
 14. МСС 38 - Нематериални Активи
 15. МСС 34 - Междинно Финансово Отчитане
 16. МСС 8 - Счетоводна Политика, Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки
 17. МСС 10 - Събития след Края на Отчетния Период
 18. МСС 12 - Данъци върху Дохода
 19. МСС 23 - Разходи по Заеми
 20. МСФО 11 - Съвместни Предприятия
 21. МСС 19 - Доходи на Наети Лица
 22. МСС 28 - Инвестиции в Асоциирани Предприятия и Съвместни Предприятия
 23. МСС 40 - Инвестиционни Имоти
 24. МСФО 12 - Оповестяване на Дялови Участия в Други Предприятия
 25. МСС 7 - Отчети за Паричните Потоци
 26. МСС 2 - Материални Запаси
 27. МСФО 15 - Приходи от Договори с Клиенти
 28. МСС 21 - Ефекти от Промените в Обменните Курсове
 29. МСФО 13 - Оценяване по Справедлива Стойност
 30. МСС 32 - Финансови Инструменти: Представяне
 31. МСС 20 - Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ
 32. МСФО 5 - Нетекущи Активи, Държани за Продажба, и Преустановени Дейности
 33. МСС 36 - Обезценка на Активи
 34. МСС 33 - Нетна Печалба на Акция
 35. МСФО 10 - Консолидирани Финансови Отчети
 36. МСС 18 - Приходи
 37. МСС 11 - Договори за Строителство
 38. МСС 27 - Индивидуални Финансови Отчети
 39. МСС 17 - Лизинг
 40. МСФО 8 - Оперативни Сегменти
 41. МСС 24 - Оповестяване на Свързани Лица
 42. МСС 29 - Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики
 43. МСС 26 - Счетоводство и Отчитане на Планове за Пенсионно Осигуряване
абонамент