Становища по Казуси
свързани към Международни Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. Как ще се коригира открита счетоводна грешка за амортизация, която не е била начислена, на въведен в експлоатация ДНМА?
 2. Как се отчита получено обезщетение от застраховател в следващ период, но преди приемане на финансовия отчет?
 3. Кога се отчита обезценка на материални запаси в предходен период?
 4. Как се отчитат разходи за пробна серия при пускане на линия за производство?
 5. Как се изписват материални запаси, които не са заместими и са с индивидуална себестойност?
 6. Трябва ли разходите за разрушаване на вече съществуваща сграда да се капитализират в стойността на инвестиционния имот?
 7. Как се представя инвестиционен имот в отчетите за финансово състояние на дъщерни дружества, когато те са наемодател и наемател, и в дружеството майка?
 8. По коя сума получателят завежда закупени стоки при сключен Договор за разсрочено плащане?
 9. Как следва да се отчете промяна на метода за последващо оценяване на инвестиционен имот?
 10. Как се отчита бартер на активи с еднаква стойност?
 11. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?

свръзани към отделни норми на ЗСч

член 17

 1. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
 2. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?

член 18

 1. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
 2. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?

член 19

 1. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

член 26

 1. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 2. Как се третира предоставянето на мостри?
 3. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
 4. Как се третират неизплатени лихви по отпуснат междуфирмен кредит?

член 28

 1. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?

член 29

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 37

 1. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

член 38

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

параграф § 1

 1. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
 2. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 3. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 4. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
абонамент