Становища по Казуси
свързани към Международни Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. Как се отчита бартер на активи с еднаква стойност?
 2. Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?

свръзани към отделни норми на ЗСч

член 17

 1. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 2. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?

член 18

 1. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 2. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?

член 19

 1. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

член 26

 1. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 2. Как се третира предоставянето на мостри?
 3. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
 4. Как се третират неизплатени лихви по отпуснат междуфирмен кредит?

член 28

 1. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?

член 29

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

член 37

 1. Кога дружество подлежи на задължителен финансов одит?

член 38

 1. Дружество в ликвидация трябва ли да подава годишни финансови отчети в Търговския регистър?

параграф § 1

 1. Има ли задължение за извършване на корекция на ДДС при установени липси при инвентаризация, след като липсата е компенсирана, а крайният резултат от инвентаризацията е излишък?
 2. Направено дарение към община признат разход ли е за данъчни цели?
 3. Кога едно лице отговаря на условията за съставител на финансови отчети?
 4. Вписаният предмет на дейност в Търговския регистър има ли значение за извършване на счетоводни услуги?
абонамент