Видеоматериали
свързани към Международни Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. Отчитане на имоти, машини и съоръжения
 2. Сделки със свързани лица - определения и данъчни ефекти
 3. Бизнес комбинации – преобразувания, придобивания, сливания, разделяния и други
 4. Материални запаси
 5. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 6. Отчитане на инвестиционни имоти
 7. Отчитане на нематериални активи
 8. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 9. Отчитане на земеделско производство - 2021
 10. МСФО 15 – Практически примери
 11. МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
 12. Отчитане на материални запаси – 2020
 13. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 14. Отчитане на земеделско производство – 2019
 15. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019
 16. Отчитане на материални запаси - 2019
 17. Нематериални активи
 18. Отчитане на инвестиционни имоти - 2019

свръзани към отделни норми на ЗСч

член 3

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 16

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 17

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 18

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 19

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 20

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 21

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 22

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 23

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 24

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 25

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 26

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 27

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 28

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 29

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 34

 1. Изисквания на счетоводните стандарти при съставяне на ГФО
 2. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 3. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 37

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 38

 1. Годишни финансови отчети – законодателни изисквания и публикуване
 2. Съставяне и представяне на годишни финансови отчети

член 77

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
абонамент