Базови Примери
свързани към Международни Счетоводни Стандарти

общовалидни за темата

 1. Третиране на ДМА при ремонт или подобрение
 2. Цена на придобиване
 3. Формиране на цена на придобиване
 4. Приблизителна оценка на разходите за демонтаж и преместване на актив
 5. Разходи, които не са елемент от цената на придобиване
 6. Замяна на активи
 7. Замяна на актив при неясна справедлива стойност на новия актив
 8. Замяна на актив чрез доплащане на новия актив
 9. Завеждане на актив по справедлива стойност
 10. Последващи разходи
 11. Апорт на актив
 12. Имоти, машини и съоръжения, придобити с цел безопасност или опазване на околната среда
 13. Преоценка на актив през брутната балансова стойност
 14. Преоценка на актив чрез отписване на амортизациите за сметка на брутната балансова стойност
 15. Намаляване на балансова стойност в резултат на преоценка
 16. Данъчно третиране на преоценъчния резерв
 17. Третиране на амортизацията при промяна в полезния живот и остатъчната стойност
 18. Третиране на амортизацията при промяна на полезния живот на актив
 19. Методи на амортизация
 20. Брак на активи
 21. Третиране на разходи съгласно МСС 16
 22. Оценка на разходите за закупуване
 23. Третиране на разходи съгласно МСС 2
 24. Оценка на голям брой бързооборотни позиции по метода Цени на дребно
 25. Разпределяне на постоянните общи разходи, в зависимост от производствения капацитет
 26. Производство на основен продукт и съпътстващ продукт
 27. Включване на разходи в себестойността материалните запаси според техния характер
 28. Включване на разходи в себестойността материалните запаси според техния характер
 29. Капитализиране на разходи по кредити
 30. Закупуване на материални запаси при условия на разсрочено плащане
 31. Закупуване на материални запаси, финансирани с кредит
 32. Себестойност, изчислена по метода Цени на дребно
 33. Разходи за материални запаси от позиции, които обикновено не са взаимозаменяеми
 34. Оценка на материални запаси
 35. Определени позиции материали, които се свързват с точно конкретно направени разходи
 36. Изписване на себестойност по метода FIFO
 37. Обезценка на материални запаси до нетната реализируема стойност
 38. Обезценка на материални запаси по групи
 39. Приблизителната оценка на нетната реализируема стойност
 40. Отписване на материални запаси при продажба
 41. Материалните запаси, отнесени към друг актив
 42. Оповестяване на счетоводната политика, приета при оценката на материалните запаси
 43. Общи постоянни разходи и общи променливи разходи
абонамент