Комплексни Примери
свързани към Международни Счетоводни Стандарти

свръзани към отделни норми на ЗСч

член 4

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Отпускане на суровини за производство
 3. Заприхождаване на произведена продукция
 4. Отчет за вложени суровини

член 5

 1. Банково извлечение във валута

член 6

 1. Приемане на стока със складова разписка
 2. Връщане на платен гаранционен депозит за участие в търг
 3. Арбитражно решение по търговски спор
 4. Платен депозит по договор за наем
 5. Получен депозит по договор за наем
 6. Връщане на получен депозит по договор за наем
 7. Връщане на платен депозит по договор за наем
 8. Плащане на гаранционен депозит за участие в търг
 9. Брак на готова продукция
 10. Начисляване на заплати по ведомост и рекапитулация
 11. Отчитане на фира
 12. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 13. Обезценка на стоковo-материални запаси
 14. Липси и излишъци на стоки
 15. Начисляване на амортизация на инвестиционен имот
 16. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 1
 17. Съдебно решение по търговски спор
 18. Насрещно прихващане на вземания
 19. Отпускане на суровини за производство
 20. Отчет за вложени суровини
 21. Заприхождаване на произведена продукция
 22. Преоценка на инвестиционен имот – по модела "Справедлива стойност" – Вариант 2
 23. Предоставени средства на служител за закупуване на материали
 24. Платено възнаграждение на служител от каса
 25. Изтеглени пари от банкова сметка и внесени в каса
 26. Изтеглени пари от каса и внесени по банкова сметка
 27. Изплащане на командировъчни разходи за чужбина
 28. Отчитане на средства на депозит в банка
 29. Отчитане на акредитив от страна на наредителя
 30. Отчитане на овърдрафт
 31. Банково извлечение в лева
 32. Банково извлечение във валута
 33. Отчетен служебен аванс за покупка на материали
 34. Изплащане на командировъчни разходи за страната
 35. Отчитане на разплащания с кредитна карта

член 60

 1. Договор за банков кредит
абонамент