МСФО 11 - Съвместни Предприятия

402
версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

1. Целта на настоящия МСФО е да определи принципите за финансово отчитане на предприятия, които притежават дялово участие в съвместно контролирани предприятия (т.е. съвместни предприятия).

I.I. Изпълнение на Целта

2. За постигане на посочената в параграф 1 цел настоящият МСФО дефинира съвместен контрол и изисква предприятието, което е страна в съвместно предприятие, да определи вида на съвместното предприятие, в което участва, като оцени своите права и задължения, и да отчете тези права и задължения според вида на съвместното предприятие.

II. Обхват

3. Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия, които са страни в съвместно предприятие.

III. Съвместни Предприятия

1

4. Съвместното предприятие е предприятие, в което две или повече страни имат съвместен контрол.

3

5. Съвместното предприятие има следните характеристики:

а) страните са обвързани от договорно споразумение (вж. параграфи Б2 – Б4);

б) договорното споразумение предоставя на две или повече от тези страни съвместен контрол върху предприятието (вж. параграфи 7 – 13).

6. Съвместното предприятие е или съвместно контролирана дейност, или съвместно контролиран актив.

III.I. Съвместен Контрол

2

7. Съвместен контрол представлява уредено с договор споделяне на контрола върху дадено предприятие и съществува само когато решенията по отношение на съответните дейности изискват единодушното съгласие на страните, споделящи контрола.

1

8. Предприятието, което е страна по такова споразумение, преценява дали договорното споразумение предоставя на всички страни или на група от страни колективен контрол върху предприятието. Всички страни или група от страни контролират предприятието колективно, когато те трябва да действат заедно във връзка с ръководство на дейностите, които значително засягат възвръщаемостта от предприятието (т.е. съответни дейности).

9. След като бъде определено, че всички страни или група от страните колективно контролират предприятието, съвместен контрол съществува, само когато решенията по отношение на съответните дейности изискват единодушното съгласие на страните, които колективно контролират предприятието.

10. В съвместното предприятие нито една страна не контролира предприятието самостоятелно. Страна, която упражнява съвместен контрол върху предприятието, може да попречи на всяка от другите страни или група от страни да контролира предприятието.

версия, консолидирана от Kreston BulMar