версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

1. Целта на настоящия МСФО е да повиши значимостта, надеждността и съпоставимостта на информацията, която отчетната единица представя в своите финансови отчети за бизнес комбинация и ефектите от нея. За тази цел този МСФО установява принципи и изисквания как придобиващото предприятие да:

а) признава и оценява в своите финансови отчети разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие;

б) признава и оценява придобитата репутация в бизнес комбинация или печалба от изгодна покупка; и

в) определя каква информация да оповестява, за да даде възможност на потребителите на финансовите отчети да оценят характера и финансовите ефекти от бизнес комбинацията.

II. Обхват

1

2. Настоящият МСФО е приложим за сделки или други събития, които отговарят на дефиницията за бизнес комбинация. Настоящият МСФО не се прилага за:

а) счетоводното отчитане на образуването на съвместно предприятие във финансовите отчети на самото съвместно предприятие.

б) придобиването на актив или група от активи, които не представляват стопанска дейност. В такъв случай придобиващият идентифицира и признава придобитите индивидуални разграничими активи (включително онези активи, които отговарят на дефиницията и критериите за признаване на нематериални активи в МСС 38 Нематериални активи) и поетите пасиви. Себестойността на групата се разпределя между индивидуалните разграничими активи и пасиви на базата на тяхната относителна справедлива стойност към датата на покупката. Такава сделка или събитие не поражда репутация;

в) комбинация от предприятия или стопански дейности под общ контрол (параграфи Б1 – Б4 предоставят съответни насоки за приложение).

2А. Изискванията на настоящия стандарт не се прилагат спрямо придобиването от инвестиционно предприятие, както е определено в МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, на инвестиция в дъщерно предприятие, което трябва да се оценява по справедлива стойност чрез печалбата или загубата.

III. Идентифициране на Бизнес Комбинация

3. Предприятието определя дали сделката или друго събитие е бизнес комбинация, като приложи дефиницията в настоящия МСФО, която изисква придобитите активи и поетите пасиви да съставляват стопанска дейност. Ако придобитите активи не представляват стопанска дейност, отчетната единица отчита сделката или друго събитие като придобиване на активи. Параграфи Б5 – Б12Г предоставят насоки за идентифицирането на бизнес комбинация и дефиниция на стопанска дейност.

IV. Метод на Придобиване

4. Предприятието отчита всяка бизнес комбинация чрез прилагане на метода на придобиване.

5. Прилагането на метода на придобиване изисква:

а) идентифициране на придобиващия;

б) определяне датата на придобиване;

в) признаване и оценяване на разграничимите придобити активи, поети пасиви и неконтролиращо участие в придобиваното предприятие; и

г) признаване и оценяване на репутацията или печалбата от изгодна покупка.

IV.I. Идентифициране на Придобиващия

6. За всяка бизнес комбинация едно от комбиниращите се предприятия се идентифицира като придобиващо.

7. Насоките в МСФО 10 се използват за идентифициране на придобиващото предприятие, което получава контрол над друго предприятие, т.е. придобивания. Ако е извършена бизнес комбинация, но прилагането на насоките от МСФО 10 не посочва ясно кое от комбиниращите се предприятия е придобиващото, при това определяне следва да се вземат предвид факторите в параграфи Б14 – Б18.

IV.II. Определяне Датата на Придобиване

8. Придобиващият определя датата на придобиване като тази, на която той ефективно получава контрол над придобивания.

версия, консолидирана от Kreston BulMar