МСС 16 - Имоти, Машини и Съоръжения

477
версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

1. Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране на имотите, машините и съоръженията, така че ползвателите на финансовите отчети да могат да разпознават информацията за инвестициите на предприятието в имоти, машини и съоръжения и промените в такива инвестиции. Основните въпроси при отчитането на имотите, машините и съоръженията са признаването на активите, определянето на балансовите им стойности и амортизационните разходи и загубите от обезценка, които трябва да бъдат признати във връзка с тях.

II. Обхват

2. Настоящият стандарт се прилага при отчитането на имоти, машини и съоръжения, освен когато друг МСС изисква или разрешава различно счетоводно третиране.

1

3. Настоящият стандарт не се прилага за:

а) имотите, машините и съоръженията, класифицирани като държани за продажба в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности.

б) биологичните активи, свързани със земеделска дейност, различни от растения носители (вж. МСС 41 Земеделие). Настоящият стандарт се прилага за растенията носители, но не и за продукцията от растения носители.

в) признаването и оценяването на активи за проучване и оценка (вж. МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси).

г) правата върху природни залежи и резерви от рода на нефт, природен газ и подобни невъзстановими ресурси.

Настоящият стандарт обаче се прилага за имоти, машини и съоръжения, използвани за разработване или поддържане на активите, посочени в букви б)—г).

4. [[заличен]]

5. Предприятие, което използва модела на цената на придобиване за инвестиционни имоти съгласно МСС 40 Инвестиционни имоти, използва модела на цената на придобиване и в настоящия стандарт за притежаваните инвестиционни имоти.

III. Определения

3

6. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Растение носител е живо растение, което:

а) се използва в производството или доставката на земеделска продукция;

б) се очаква да осигурява продукция през повече от един период; както и

в) е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция освен при случайни продажби за получаване на остатъчната стойност.

(В параграфи 5А и 5Б от МСС 41 това определение за растение носител е допълнено с повече информация).

Балансова стойност е сумата, с която един актив се признава, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка.

Цена на придобиване – сумата от заплатените парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на друга престация за придобиването на един актив към момента на придобиването или създаването му или, където е приложимо, сумата, отнасяща се към този актив, когато е признат първоначално в съответствие с конкретните изисквания на други МСФО, например МСФО 2 Плащане на базата на акции.

Амортизируема сума – цената на придобиване на актива или друга стойност, заменяща я във финансовите отчети, намалена с остатъчната стойност.

Амортизация – систематичното разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот.

Специфична за предприятието стойност – настоящата стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да възникнат от продължаващата употреба на актив и от неговото освобождаване в края на полезния му живот или очаква да възникнат при уреждането на пасив.

Справедлива стойност – цената, получена за продажбата на актив или платена за прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване. (вж. МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност“).

Загуба от обезценка – сумата, с която балансовата стойност на актива надвишава неговата възстановима стойност.

Имоти, машини и съоръжения – материалните активи, които:

а) се държат от предприятието, за да се използват за производството или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели;

б) се очаква да бъдат използвани през повече от един период.

Възстановима стойност е по-високата от справедливата стойност на даден актив, намалена с разходите за продажбата и неговата стойност в употреба.

Остатъчна стойност – приблизително оценената сума, която предприятието би получило понастоящем при освобождаването от един актив, след като се приспаднат приблизителните разходи по освобождаването от него, ако активът вече е остарял и в състоянието, в което се очаква да бъде в края на полезния му живот.

Полезен живот:

а) периода, през който един актив се очаква да бъде наличен за използване от предприятието; или

б) броя на произведените или подобни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.

IV. Признаване

2

7. Цената на придобиване на отделен имот, машина и съоръжение се признава за актив само ако:

а) е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически изгоди, свързани с актива; и

б) цената на придобиване на актива може надеждно да бъде оценена.

8. Такива позиции като резервни части, резервно оборудване и сервизно оборудване се признават в съответствие с настоящия МСФО, когато те отговарят на определението за имоти, машини и съоръжения. В противен случай тези позиции се класифицират като материални запаси.

9. Настоящият стандарт не предписва мерна единица за признаване, т.е. какво съставлява позиция на имоти, машини и съоръжения. Ето защо при прилагане на критериите за признаване към специфичните обстоятелства на дадено предприятие е необходимо да се използва преценка. Може да е уместно да се обединят поотделно незначителни позиции като матрици, инструменти и други и критериите да се приложат към съвкупната им стойност.

3

10. Предприятието оценява по силата на настоящия принцип за признаване всичките си разходи за имоти, машини и съоръжения в момента, когато бъдат направени. Тези разходи включват разходите, направени първоначално за придобиване или построяване на актива от имоти, машини и съоръжения, и разходите, извършени впоследствие за добавяне или подмяна на части или за обслужването му. Цената на придобиване на позиция от имоти, машини и съоръжения може да включва разходи, свързани с лизинга на активи, които се използват за изграждане, допълване, подмяна на част или обслужване на позицията от имоти, машини и съоръжения, като например амортизация на активи с право на ползване.

IV.I. Първоначални Разходи

версия, консолидирана от Kreston BulMar