МСС 34 - Междинно Финансово Отчитане

373
версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

Целта на настоящия стандарт е да се определи минималното съдържание на междинния финансов отчет и принципите за признаване и оценка при пълните или съкратените финансови отчети за междинен период. Навременното и надеждно междинно финансово отчитане подобрява възможността на инвеститори, кредитори и други да разберат способността на предприятието да генерира доход и парични потоци и неговото финансово състояние и ликвидност.

II. Обхват

1. Настоящият стандарт не постановява кои предприятия трябва да публикуват междинни финансови отчети, колко често или колко скоро след края на междинния период. Все пак, правителствата, органите, регулиращи пазарите на ценни книжа, фондовите борси и счетоводните органи често изискват от предприятията, чиито ценни книжа на собствения или привлечен капитал са търгувани публично, да публикуват междинни финансови отчети. Настоящият стандарт е приложим, в случай че предприятието трябва или избира да публикува междинен финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Комитетът по Международни счетоводни стандарти насърчава публично търгуваните предприятия да представят междинни финансови отчети, които да са в съответствие с принципите на признаване, оценяване и оповестяване, изложени в настоящия стандарт. По-конкретно публично търгуваните предприятия са насърчавани:

а) да представят междинни финансови отчети поне към края на първото полугодие на своята финансова година; и

б) да правят достъпни своите междинни финансови отчети не по-късно от 60 дни след края на междинния период.

2. Всеки финансов отчет, годишен или междинен, се оценява самостоятелно за съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Фактът, че дадено предприятие може да не е представило междинни финансови отчети през определена финансова година или да е представило междинни финансови отчети, които не съответстват на настоящия стандарт, не пречи годишните финансови отчети на предприятието да са в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, ако иначе отговарят на тях.

3. Ако междинният финансов отчет на дадено предприятие се описва като отговарящ на Международните стандарти за финансово отчитане, той трябва да отговаря на всички изисквания на настоящия стандарт. Параграф 19 изисква определени оповестявания в този смисъл.

III. Определения

4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Междинен период е период на финансово отчитане, по-кратък от пълна финансова година.

Междинен финансов отчет означава финансов отчет, съдържащ или пълен комплект финансови отчети (както са описани в МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2007 г.)) или комплект съкратени финансови отчети (както са описани в настоящия стандарт) за даден междинен период.

IV. Съдържание на Междинния Финансов Отчет

5. МСС 1 определя пълен комплект финансови отчети, които съдържат следните компоненти:

а) отчет за финансовото състояние към края на периода;

б) отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;

в) отчет за промените в собствения капитал за периода;

г) отчет за паричните потоци за периода;

д) пояснителни приложения, съдържащи значимите счетоводни политики и друга пояснителна информация;

да) сравнителна информация по отношение на предходния период, както е определено в параграфи 38 и 38А от МСС 1; и

е) отчет за финансовото състояние към началото на предходния период, когато предприятието прилага счетоводна политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или когато прекласифицира статии в своите финансови отчети в съответствие с параграфи 40А, 40Б, 40В, 40Г от МСС 1.

Предприятията могат да използват наименования на отчетите различни от тези, използвани в настоящия стандарт. Например може да се използва терминът „отчет за всеобхватния доход“ вместо „отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“.

6. В интерес на своевременните действия и предвид разходите, както и за да се избягва повторението на вече отчетена в предходен период информация, от предприятието може да се изисква или то може да избере да предоставя по-малко информация към датите на междинно отчитане в сравнение с годишните си финансови отчети. Настоящият стандарт дефинира минималното съдържание на междинния финансов отчет като включващо съкратен финансов отчет и подбрани пояснителни приложения. Предназначението на междинния финансов отчет е да предоставя актуализация на последния пълен комплект годишни финансови отчети. Съответно той се концентрира върху нови дейности, събития и обстоятелства и не повтаря вече отчетена информация.

7. Нищо в настоящия стандарт не е предназначено да възпрепятства или разубеждава предприятието да публикува пълен комплект финансови отчети (както е описано в МСС 1) в своя междинен финансов отчет, вместо съкратени финансови отчети и подбрани пояснителни приложения. Също така стандартът не възпрепятства, нито разубеждава предприятието да включи в съкратените междинни финансови отчети по-голям от минималния брой позиции или подбрани пояснителни приложения от посочените в стандарта. Насоките за признаване и оценяване в настоящия стандарт се прилагат също и към пълните финансови отчети за даден междинен период и такива отчети биха включвали всички оповестявания, изисквани от стандарта (особено подбраните оповестявания в пояснителните приложения в параграф 16), както и такива, изисквани от други стандарти.

IV.I. Минимум Компоненти на Междинния Финансов Отчет

8. Междинният финансов отчет включва като минимум следните компоненти:

а) съкратен отчет за финансовото състояние;

б) съкратен отчет (или отчети) за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход;

в) съкратен отчет за промените в собствения капитал;

г) съкратен отчет за паричните потоци; и

д) подбрани пояснителни бележки.

8А. Ако предприятието представя компонентите на печалбата или загубата в отделен отчет, както е описано в параграф 10А от МСС 1 (изменен през 2011 г.), то представя междинна съкратена информация от този отделен отчет.

IV.II. Форма и Съдържание на Междинните Финансови Отчети

версия, консолидирана от Kreston BulMar