версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

Целта на настоящия стандарт е да определи счетоводното третиране и оповестяванията, свързани със земеделската дейност.

II. Обхват

1. Настоящият стандарт се прилага за отчитане на посочените по-долу елементи, когато са свързани със земеделска дейност:

а) биологичните активи, с изключение на растенията носители;

б) земеделската продукция в момента на събиране на реколтата; както и

в) предоставените от държавата безвъзмездни средства, посочени в параграфи 34 и 35.

2. Настоящият стандарт не се прилага за:

а) земята, свързана със земеделска дейност (вж. МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 40 Инвестиционни имоти);

б) растенията носители, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 16); настоящият стандарт обаче се прилага за продукцията от такива растения носители;

в) предоставените от държавата безвъзмездни средства, свързани с растения носители (вж. МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ).

г) нематериалните активи, свързани със земеделска дейност (вж. МСС 38 Нематериални активи).

д) активи с право на ползване, възникващи от лизинг на земя във връзка със земеделска дейност (вж. МСС 16 Лизинг).

3. Настоящият стандарт се прилага за земеделската продукция, която представлява събраният продукт от биологичните активи на предприятието, в момента на събиране на реколтата. След това се прилага МСС 2 Материални запаси или друг приложим стандарт. Съответно настоящият стандарт не се отнася до преработката на земеделската продукция след събирането на реколтата, например преработката на гроздето във вино от винопроизводител, който е отгледал гроздето. Въпреки че тази преработка може да е логично и естествено продължение на земеделската дейност и протичащите събития може да имат известно сходство с биологичната трансформация, тя не е включена в определението за земеделска дейност по настоящия стандарт.

4. В следната таблица са дадени примери за биологични активи, земеделска продукция и продукти, които са резултат от преработка след събирането на реколтата:

Биологични активи

Земеделска продукция

Продукти, които са резултат от преработка след събиране на реколтата

Овце

Вълна

Прежда, килими

Дървета в горски плантации

Отсечени дървета

Дървесни трупи, дървен материал

Млекодайни животни

Мляко

Сирене

Свине

Месо

Наденица, шунка

Памучни насаждения

Реколта от памук

Прежда, дрехи

Захарна тръстика

Реколта от захарна тръстика

Захар

Тютюневи насаждения

Събрани тютюневи листа

Сушен тютюн

Чаени храсти

Събрани чаени листа

Чай

Лозя

Прясно грозде

Вино

Плодни дървета

Пресни плодове

Преработени плодове

Маслени палми

Пресни плодове

Палмово масло

Каучукови дървета

Събран каучуков сок

Каучукови изделия

Някои растения, например чаените храсти, лозите, маслените палми и каучуковите дървета, обикновено отговарят на определението за растение носител и попадат в обхвата на МСС 16. Въпреки това продукцията, която се получава от растенията носители, например чаените листа, гроздето, плодовете на маслената палма и каучуковият сок, е в обхвата на МСС 41.

III. Определения

III.I. Определения, Свързани със Земеделието

5. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Земеделска дейност е управление, от страна на едно предприятие, на биологичната трансформация на и прибиране на реколта от биологични активи за продажба или за преобразуване в земеделска продукция или допълнителни биологични активи.

Земеделска продукция е събраната реколта от биологичните активи на предприятието.

Растение носител е живо растение, което:

а) се използва в производството или доставката на земеделска продукция;

б) се очаква да осигурява продукция през повече от един период; както и

в) е малко вероятно да бъде продадено като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчната стойност.

Биологичен актив е живо животно или растение.

Биологичната трансформация обхваща процесите на растеж, дегенериране, производство и възстановяване, които предизвикват качествени или количествени изменения в биологичния актив.

Група биологични активи е съвкупността от сходни живи животни или растения.

Реколта е отделянето на продукцията от биологичния актив или прекратяването на жизнените процеси на биологичния актив.

Разходи за продажба са допълнителни разходи, пряко отнасяни към освобождаването от актива, с изключение на разходите за финансиране и данъците върху дохода.

5А. Следните растения не са растения носители:

а) растенията, отглеждани с цел използване като земеделска продукция (например дърветата, отглеждани за използване като дървен материал);

б) растенията, отглеждани за добиване на земеделска продукция, когато има немалка вероятност предприятието да отгледа и продаде растението като земеделска продукция, освен при случайни продажби за получаване на остатъчната стойност (например дърветата, отглеждани както за плодовете им, така и за дървен материал); както и

в) едногодишните растения (например царевица и пшеница).

5Б. Когато растенията носители вече не се използват за добиване на продукция, те може да бъдат отрязани и продадени за получаване на остатъчната им стойност, например като дърва за огрев. Такива случайни продажби за получаване на остатъчната стойност не означават, че растението не отговаря на определението за растение носител.

5В. Продукцията, която се добива от растения носители, е биологичен актив.

6. Земеделската дейност обхваща разнообразна гама от дейности; например отглеждане на животни, лесовъдство, едногодишни или многогодишни насаждения, отглеждане на овощни градини и масиви, отглеждане на цветя и аквакултури (включително рибарници). В това разнообразие съществуват известни общи черти:

а) способност за промяна. Живите животни и растения са способни на биологична трансформация;

б) управление на промяната. Управлението улеснява биологичната трансформация чрез ускоряване или най-малкото чрез стабилизиране на необходимите условия за протичането на процеса (например хранителните нива, влагата, температурата, плодовитостта и светлината). Този вид управление отличава земеделската дейност от другите дейности: Например прибирането на реколта от източници, които не са обект на управление (като океанския риболов и обезлесяването), не е земеделска дейност; и

в) Оценяване на промяната. Промяната на качеството (например, генетични качества, плътност, зрялост, покритие с мазнина, съдържание на белтъчини и здравина на влакното) или на количеството (например, потомство, тегло, кубически метри, дължина или диаметър на влакното и брой на пъпките), породена от биологична трансформация или прибиране на реколта, се оценява и наблюдава като рутинна управленска функция.

7. Биологичната трансформация води до следните видове резултати:

а) промени на актива чрез: i) растеж (увеличаване на количеството или подобряване на качеството на животно или растение), ii) дегенериране (намаляване на количеството или влошаване на качеството на животно или растение), или iii) възстановяване (създаване на допълнителни живи животни или растения); или

б) производство на селскостопанска продукция като гума, листа чай, вълна и мляко.

III.II. Общи Определения

версия, консолидирана от Kreston BulMar