Регламент за Определяне на Конкретни Помощи, Освободени от Оповестяване, за Предприятия от Селското и Горското Стопанство - 702/2014

(Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията относно Деклариране на някои Категории Помощи в Секторите на Селското и Горското Стопанство и в Селските Райони за Съвместими с Вътрешния Пазар в Приложение на Членове 107 и 108 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз и за Отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията)

2590
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar