Сборник Базови Примери по МСС 2 - Материални запаси

Вера Русинова
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 10 юни 2020 2053 уникалност: 100%

1. Оценка на Материалните Запаси

Пример 1. Оценка на материални запаси

В кои случаи нетната реализируема стойност е вероятно да бъде по-ниска от себестойността (НРС < себестойността)?

скрито платено съдържание: 49 думи;

2. Разходи за Преработка

Пример 2. Общи постоянни разходи и общи променливи разходи

Ако предприятие разполага с цехов транспорт за придвижване на готовата продукция до неговия склад, то разходите за заплата и осигуровки на водача на специализираното транспортното средство ще са класифицирани като общи постоянни разходи, а разходите за гориво на транспортното средство – като общи променливи разходи.

скрито платено съдържание: 21 думи;

Пример 3. Третиране на разходи съгласно МСС 2

Тук са посочени някои от присъщите разходи, които възникват в едно производствено предприятие във връзка с придобиването, преработката и продажбата на материални запаси. Третирането им съгласно МСС 2 ще бъде следното:

Включени в себестойността на МЗ:

Покупната цена на закупените от доставчици суровини и материали;

Отстъпки от покупната цена, предоставени от доставчика при покупка на големи количества или по други причини (изваждат се при определяне на себестойността на МЗ);

Разходи за труд, които са пряко свързани с преработката на суровините и материалите (това най-често са заплатите и осигуровките на служителите, заети в основното производство);

Променливи разходи, които се отнасят пряко към производството – като разходи за електричество, газ или друг вид енергия, разходи за водоснабдяване и други, свързани пряко с производствения процес позиции;

скрито платено съдържание: 376 думи;

Пример 4. Разпределяне на постоянните общи разходи, в зависимост от производствения капацитет

Ръководството на предприятие е изчислило, че нормалният месечен производствен капацитет е 100 000 единици продукция. Постоянните общи разходи (наем на цеха, амортизация на машините и др.) за март 2019 г. са 200 000 лв.

Поради производствена авария обаче са произведени само 80 000 единици продукция за месец март. Въпреки това, спазвайки предписанията на МСС 2, предприятието използва нормалния капацитет за база за разпределение. По този начин то определя, че за всяка единица продукция се полагат 2 лв. постоянни общи разходи (200 000 лв. / 100 000 ед.). Така само 160 000 лв. от постоянните общи разходи ще се включат в себестойността на продукцията (80 000 ед. х 2 лв./ед.). Останалите 40 000 лв. ще бъдат признати като текущ разход за периода.

скрито платено съдържание: 104 думи;

Пример 5. Производство на основен продукт и съпътстващ продукт

Фармацевтична компания произвежда два лекарствени продукта – А и Б, в общ производствен процес. В резултат на преработката се получава и съпътстващ продукт В, който компанията продава на предприятия в химическата промишленост на незначителна цена.

През май 2019 г. са направени разходи на стойност 410 000 лв. в общия производствен процес (преки разходи за труд и материали, както и разпределени общи разходи). Обемът на производство е:

  • 3 000 опаковки от продукт А – с обща продажна цена от 300 000 лв.;
  • 4 000 опаковки от продукт Б – с обща продажна цена от 200 000 лв.;
  • 2 000 единици от съпътстващ продукт В – с обща продажна цена от 10 000 лв.

Ръководството е взело решение разходите за производството да се отнасят към себестойността на продукцията на база продажната цена на всеки от продуктите.

скрито платено съдържание: 269 думи;

3. Други Разходи

Пример 6. Включване на разходи в себестойността материалните запаси според техния характер

Предприятие за производство на мебели получава от свой клиент поръчка за обзавеждане на новия му офис. Изискванията на клиента са толкова специфични, че е необходимо да бъдат използвани услугите на външен дизайнер, за да може да се изпълни поръчката. Във връзка с изработването на мебелите са възникнали следните разходи:

скрито платено съдържание: 95 думи;

Пример 7. Включване на разходи в себестойността материалните запаси според техния характер

Алфа ООД внася маркови дрехи и ги изнася за страни от Африка. Направените разходи са следните:

            1) Разходи за закупуване;

            2) Вносни мита;

            3) Търговски отстъпки при закупуване;

скрито платено съдържание: 137 думи;

Пример 8. Капитализиране на разходи по кредити

Капитализирането на разходите по кредити е допустимо само ако тези разходи се отнасят пряко към закупуването, производството или изграждането на активи (например целеви кредит за закупуване на машина). Такива разходи ще бъдат лихвите по изтегления целеви кредит. Разходът ще се капитализира като част от стойността на актива, но същевременно трябва да съществува реална вероятност закупеният актив да доведе до бъдещи икономически ползи за предприятието. Също така разходите трябва да могат да бъдат надеждно оценени.

Пример 9. Закупуване на материални запаси при условия на разсрочено плащане

Предприятие закупува стоки, като договаря с доставчика си да ги заплати след 6 месеца (при условията на безлихвен кредит). Уговорено е на датата на падежа да бъдат платени 1 милион лева. Стоки със същите характеристики и в същото количество, закупени при плащане до 30 дни след доставката (което се счита за нормален кредитен срок), биха стрували на предприятието 850 000 лв.

скрито платено съдържание: 44 думи;

Пример 10. Закупуване на материални запаси, финансирани с кредит

Предприятие уговаря с доставчик да закупи материали, като плащането ще бъде извършено след 2 години (при условията на безлихвен кредит). Сумата, дължима на датата на падежа, е 500 000 лв. Материалите не се търгуват на активен пазар и ръководството няма достатъчно сведения, за да определи цената, която би платило при закупуване на материали от същото качество и в същото количество при нормални кредитни срокове. Определен е лихвен процент, приложим при финансирането на предприятието – в размер на 10%.

скрито платено съдържание: 65 думи;

4. Способи за Оценка на Себестойността

Пример 11. Себестойност, изчислена по метода Цени на дребно

Предприятие, произвеждащо хранителни стоки, поради големия обем и еднотипния характер на продукцията си, е приело подхода на стандартната себестойност за определяне на себестойността. Показателите, определени за текущия отчетен период, са следните:

Показател

Стойност в лв. (за 1 бр. продукция)

Заплати на работници в основното производство

2,5

Суровини и материали

скрито платено съдържание: 131 думи;