Тематично Резюме на Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

Емил Попов
Групов управляващ съдружник в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 8305 уникалност: 100%

Данъкът върху Доходите на Физическите Лица е пряк данък, с който се облагат следните

облагаеми доходи на физическите лица:

       • от трудови правоотношения с работодател;

       • от стопанска дейност като едноличен търговец;

       • от стопанска дейност в лично качество;

       • от наеми;

       • от възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

       • от прехвърляне на права или имущество;

       • от обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

       • от парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са

предоставени от работодател или възложител;

       • от всякакви лихви;

       • от производствени дивиденти на кооперации;

       • от упражняване на права върху интелектуална собственост по наследство;

       • от всички други източници на доходи, които не са обложени по друг начин.

Настоящото тематично резюме на ЗДДФЛ си поставя за цел да представи закона кратко, структурирано и разбираемо, като разглежда всички съществени клаузи в него. Резюмето е близо два пъти по-кратко от оригиналния текст на ЗДДФЛ, а нормите са представени със своите принципни постановки, като в тях, по разбираем начин, са вмъкнати и преразказани препратките към други текстове от закона или други актове.

При решаването на конкретни казуси се препоръчва да се четат оригиналните текстове на закона, към които резюмето препраща, защото само точният текст на нормата е база за най-коректно тълкуване и вземане на правилно решение.

Резюмето не може да се използва за пряко прилагане на ЗДДФЛ – то има единствено за цел да създаде задълбочена принципна представа за всички аспекти, регулирани от ЗДДФЛ, и къде да бъде намерено тяхното уреждане.

За най-прецизно прилагане на ЗДДФЛ трябва да се вземат предвид и всички указания на НАП за тълкуване на закона, както и съдебната практика на Върховния Административен Съд (ВАС).

За правилното прилагане на ЗЗДФЛ трябва много точно да се съобразява:

• Дали полученият доход е облагаем, или не;

• Кога се счита за получен един облагаем доход и кога следва да се обложи с данък;

• Каква е основата за облагане на получения облагаем доход;

• С каква ставка трябва да се обложи полученият облагаем доход;

• Дали доходът е с източник от България, или от чужбина;

• Дали получателят е местно или чуждестранно лице – по смисъла на закона;

• Кой удържа, начислява и внася дължимия данък;

• Какви са сроковете за деклариране и внасяне на дължимия данък;

• Дали могат да се ползват данъчни облекчения.

Отговорите на всички тези въпроси ще се открият в настоящото тематично резюме.

ЛЕГЕНДА

:_1_. Основна клауза

:_7_. Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск*

:_32. Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск**

Маркировка на текст от закона, който предвижда спазване на срок

Текст от закона, който предвижда санкция.

1. Обекти на Облагане

._1_.Кои Доходи се Облагат по Реда на ЗЗДФЛ.

       • Обект на облагане по закона са доходите на местни и чуждестранни физически лица за доходите им от източници в България, в т.ч. и доходите на физически лица от дейност като едноличен търговец.

скрито платено съдържание: 8 думи;

2. Данъчно Задължени Лица

._2_.Кои са Данъчно Задължени Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

       • Данъчно задължени лица са:

            - местните и чуждестранните физически лица, за доходите им от източници в България;

скрито платено съдържание: 29 думи;

._3_.Кои Лица са Местни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

       • Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

            - което има постоянен адрес в България; (виж примери * и *)

     - което пребивава в България повече от 183 дни през годината, като дните на влизане и излизане от страната влизат в тази бройка. Не се счита за пребиваване престоят за обучение или лечение;

скрито платено съдържание: 140 думи;

._4_.Кои Лица са Чуждестранни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

       • Чуждестранно физическо лице

скрито платено съдържание: 45 думи;

3. Видове Доходи, Облагаеми Доходи и Облагане на Доходи

._5_.Кои Доходи на Физически Лица се Облагат с Данък.

       • В зависимост от източника, видовете доходи са:

            - от трудови правоотношения с работодател;

            - от стопанска дейност като едноличен търговец;

            - от стопанска дейност в лично качество;

            - от наеми;

            - от възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

            - от прехвърляне на права или имущество;

скрито платено съдържание: 151 думи;

._6_.Как се Определя Окончателният Облагаем Доход на Физически Лица.

       • Облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на тези, които са необлагаеми по закон.

скрито платено съдържание: 34 думи;

._7_.Как се Определя Данъчната Основа за Всеки Източник на Доход на Физически Лица.

скрито платено съдържание: 30 думи;

._8_.Кои Доходи на Физически Лица НЕ се Включват в Облагаемия Доход.

       • При определяне на облагаемия доход не се включват:

            - доходите, облагащи се с окончателни данъци по закона;

скрито платено съдържание: 45 думи;

._9_.С Какви Данъци се Облагат Различните Доходи на Физически Лица.

       • С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат всички доходи, придобити през данъчната година – трудови, от наеми, от предоставени за ползване права или имущество, от прехвърлени права или имущество и от други източници.

       • С данък върху годишната данъчна основа се облагат доходите от дейност като едноличен търговец и земеделски стопанин, избрал да се облага като ЕТ.

       • С окончателен данък се облагат следните доходи:

            - Доходите на чуждестранни лица с източник в България от:

                        -- обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;

                        -- стипендии за обучение в страната и чужбина;

         -- лихви, в т.ч. по лизинг, с изключение на лихви по държавни или общински облигации от ЕС и ЕИП;

         -- наем или друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, в т.ч. и вноски по договор за оперативен лизинг;

         -- възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;

скрито платено съдържание: 357 думи;

4. Данъчна Ставка

._10.Как се Облагат Доходите по Трудов Договор на Физически Лица.

       • Доходите по трудови правоотношения с работодател се облагат с 10% върху месечната данъчна основа.

скрито платено съдържание: 24 думи;