Видеоматериали
свързани към Данъци на Физически Лица

общовалидни за темата

 1. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 2. Закон за местните данъци и такси, деклариране на придобити имоти, МПС и ТБО - 2020

свръзани към отделни норми на ЗДДФЛ

член 10

 1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I

член 13

 1. Командировки в страната
 2. Командировки в чужбина
 3. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II

член 18

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

член 19

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

член 20

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

член 22

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

член 22в

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

член 22г

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

член 24

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 3. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 25

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

член 27

 1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II

член 28

 1. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство

член 29

 1. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 2. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 3. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I
 4. Отчитане на земеделско производство – 2019

член 29а

 1. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 2. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 3. Отчитане на земеделско производство – 2019

член 31

 1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I

член 33

 1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II

член 35

 1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I

член 37

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
 2. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II

член 38

 1. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 2. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 3. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 4. Отчитане на земеделско производство – 2019
 5. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 42

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 43

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 45

 1. Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 3. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 48

 1. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 2. Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

член 49

 1. Изчисляване и документиране на годишен данък за доходи от трудови правоотношения

член 50

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 52

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 53

 1. Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

член 73

 1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част I
 2. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 3. Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 4. Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 5. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 6. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 73а

 1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

член 80

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

член 81

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори

член 82

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 2. Концептуални промени в ЗДДФЛ във връзка с попълването на ГДД за физическите лица чрез справките по чл. 73, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

параграф § 29

 1. Отчитане на земеделско производство – 2019

параграф § 29а

 1. Отчитане на земеделско производство – 2019
абонамент