Резюмирани Разпоредби
свързани към Данъци на Физически Лица

общовалидни за ЗДДФЛ

 1. Тематично Резюме на Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

свръзани към отделни норми на ЗДДФЛ

член 1

 1. Кои Доходи се Облагат по Реда на ЗЗДФЛ.

член 2

 1. Кои Доходи се Облагат по Реда на ЗЗДФЛ.

член 3

 1. Кои са Данъчно Задължени Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

член 4

 1. Кои Лица са Местни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

член 5

 1. Кои Лица са Чуждестранни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

член 6

 1. Кои Лица са Местни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

член 7

 1. Кои Лица са Чуждестранни Физически Лица по Смисъла на ЗДДФЛ.

член 8

 1. Кои Доходи на Физически Лица са с Източник от България.

член 9

 1. Как Физическите Лица Документират Своите Доходи.

член 10

 1. Кои Доходи на Физически Лица се Облагат с Данък.

член 11

 1. Кога се Счита, че Физическо Лице е Получило Доход.
 2. Кога се Счита, че Физическо Лице е Получило Доход от Разпореждане с Финансови Активи.
 3. Доходът на Физическо Лице се Счита за Получен и ако е НЕ е Платен Директно от Платеца.
 4. Кога се Счита, че е Получен Доходът от Продажба на Едноличен Търговец.
 5. Кога се Счита, че е Получен Доход от Лихви по Банков Депозит на Физическо Лице.

член 12

 1. Как се Определя Окончателният Облагаем Доход на Физически Лица.

член 13

 1. Кои Доходи на Физически Лица от Продажба или Замяна на Недвижим Имот са Необлагаеми.
 2. Кои Доходи на Физически Лица, от Продажба или Замяна на Движимо Имущество, са Необлагаеми.
 3. Кои Доходи на Физически Лица, от Разпореждане с Финансови Инструменти, са Необлагаеми.
 4. Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица в Резултат на Разпределена Печалба на Дружество под Формата на Нови Дялове и Акции.
 5. Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица от Обезщетения и Продажба на Компенсаторни Инструменти.
 6. Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица от Задължително Осигуряване.
 7. Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица, Които са Свързани с Тяхното Пенсионно Осигуряване.
 8. Не са Облагаеми Доходите на Физически Лица от Облигации.
 9. Не са Облагаеми Лихвите по Съдебни Вземания и Присъдени Разноски по Съдебни Дела.
 10. Не са Облагаеми Присъдените Обезщетения за Професионална Болест, Телесна Повреда или Смърт.
 11. Не са Облагаеми Обезщетенията за Отчуждено Имущество.
 12. Не са Облагаеми Обезщетенията за Имуществени и Неимуществени Вреди.
 13. Не са Облагаеми Обезщетенията по Застраховки при Застрахователно Събитие.
 14. Не са Облагаеми Помощите по Социално Подпомагане и Безработица, Съгласно Закон.
 15. Не са Облагаеми Помощите от Организации със Социална Дейност.
 16. Не са Облагаеми Сумите за Издръжка и Помощи за Деца.
 17. Не са Облагаеми Стипендиите за Обучение.
 18. Не са Облагаеми Доходите за Донорство на Кръв.
 19. Не са Облагаеми Печалбите от Хазартни Игри.
 20. Не са Облагаеми Предметните Награди с Незначителна Стойност.
 21. Не са Облагаеми Държавните Награди.
 22. Не са Облагаеми Сумите за Дневни, Пътни и Квартирни при Командировки.
 23. Не са Облагаеми Получените Ренти и Доходи от Земеделска Земя.
 24. Не са Облагаеми Доходите на Персонала в Дипломатически Представителства.
 25. Не са Облагаеми Доходите от Продажба на Имущество, Придобито по Наследство.
 26. Не са Облагаеми Доходите от Потребителски Дивиденти.
 27. Не са Облагаеми Сумите, Получени по Програма Еразъм.
 28. Не са Облагаеми Доходите на Физическо Лице от Таксиметров Превоз към Регистриран Превозвач.
 29. Не е Облагаемо Полученото Имущество по Наследство, Дарение или чрез Възстановяване.
 30. Не се Облагат Получените Дялове Срещу Апортни Вноски, Освен в Случаи на Отклоняване от Данъчно Облагане.
 31. Не са Освободени от Облагане Необлагаемите Доходи за Физически Лица, Когато са Реализирани от Еднолични Търговци или Лица, Извършващи Стопанска Дейност в Лично Качество.

член 14

 1. С Какви Данъци се Облагат Различните Доходи на Физически Лица.

член 15

 1. Данъчна Година и Образци на Данъчни Декларации за Физически Лица.

член 16

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Всеки Източник на Доход на Физически Лица.
 2. Кои Доходи на Физически Лица НЕ се Включват в Облагаемия Доход.

член 17

 1. Как се Определя Общата Годишна Данъчна Основа за Облагане Доходите на Физически Лица.

член 18

 1. Какви са Данъчните Облекчения за Намалена Трудоспособност.

член 19

 1. Какво е Данъчното Облекчение за Направено Допълнително Доброволно Осигуряване.
 2. Какво е Данъчното Облекчение за Направени Доброволно Здравно Осигуряване и Застраховки Живот.
 3. Какво е Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Направено Допълнително Доброволно Осигуряване.
 4. Какво е Данъчното Облекчение по Трудов Договор за Направени Доброволно Здравно Осигуряване и Застраховки Живот.

член 20

 1. Какво е Данъчното Облекчение за Платен Недостигащ Осигурителен Стаж при Пенсиониране.

член 21

 1. В Каква Последователност се Ползват Данъчните Облекчения.

член 22

 1. Какви са Данъчните Облекчения за Направени Дарения.

член 22а

 1. Какви са Данъчните Облекчения за Младо Семейство.

член 22в

 1. Какви са Данъчните Облекчения за Отглеждане на Деца.

член 22г

 1. Какви са Данъчните Облекчения за Отглеждане на Дете с Увреждания.

член 22д

 1. Какви са Данъчните Облекчения за Физически Лица за Безкасови Плащания.

член 23

 1. Как се Ползват Данъчните Облекчения за Физически Лица. Какви са Условията, за да се Ползват Данъчни Облекчения за Физически Лица.

член 24

 1. Как се Определя Размерът на Дохода по Трудов Договор.
 2. Какво НЕ се Включва в Дохода по Трудов Договор.

член 25

 1. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа по Трудови Договори на Самоосигуряващи се Лица и на Морски Лица.

член 26

 1. Как се Формира Облагаемият Доход на Едноличен Търговец.

член 27

 1. Включване и Извеждане на Имущество на Физическо Лице в/от Активите на Едноличен Търговец.

член 28

 1. Как се Определя Годишната Данъчна Основа за Облагане Доходите на Едноличен Търговец.
 2. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Едноличен Търговец. Кога се Внася Дължимият Данък от Едноличен Търговец.

член 29

 1. Как се Формира Облагаемият Доход от Стопанска Дейност на Физическо Лице, Което НЕ е Едноличен Търговец.

член 29а

 1. Как се Упражнява Правото Земеделски Стопанин да се Облага Като Едноличен Търговец. Как се Формира Облагаемият Доход на Земеделски Стопанин, Избрал да се Облага Като Едноличен Търговец.

член 30

 1. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци. Кога се Внася Дължимият Данък от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци.

член 31

 1. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Наем, Оперативен Лизинг, Франчайз или Факторинг.

член 32

 1. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица, Придобили Доход от Наем или Предоставени за Ползване Права или Имущество.

член 33

 1. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Недвижимо Имущество.
 2. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Превозни Средства, Произведения на Изкуството и Антикварни Предмети.
 3. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба или Замяна на Акции, Дялове и Финансови Инструменти.
 4. Какво Включва Продажната Цена на Едно Имущество, Финансов Актив или Право.
 5. Какво Включва Цената на Придобиване на Едно Имущество, Финансов Актив или Право.
 6. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице от Продажба на Лизинг.
 7. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице при Прекратяване на Договор за Лизинг.
 8. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физическо Лице при Продажба на Едноличен Търговец.

член 34

 1. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица за Доходи от Продажбата на Имущество или Права.

член 35

 1. Кои Доходи на Физически Лица от Други Източници се Облагат с Данък.

член 36

 1. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица за Доходи от Други Източници.

член 37

 1. Кои Доходи на Чуждестранни Физически Лица се Облагат с Данък Върху Доходите.

член 37а

 1. Физическо Лице от ЕС или ЕИП Има Право да Преизчисли Окончателния си Данък за По-Коректно Данъчно Облагане.

член 38

 1. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Дивиденти и Ликвидационни Дялове.
 2. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Замяна на Акции и Дялове във Връзка с Преобразуване на Дружества.
 3. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Доброволно Пенсионно и Здравно Осигуряване и Застраховки Живот.
 4. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Лихви, Награди, Субсидии, Скрап и Други Източници.

член 39

 1. Как се Облагат Доходите на Едноличен Търговец при Отпадане от Основанията за Патентен Данък или при Дерегистрация по ЗДДС.
 2. Как се Облагат Доходите от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци, при Отпадане от Основанията за Патентен Данък или при Дерегистрация по ЗДДС.

член 40

 1. Как се Облагат Доходите на Едноличен Търговец при Отпадане от Основанията за Патентен Данък или при Дерегистрация по ЗДДС.
 2. Как се Облагат Доходите от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци, при Отпадане от Основанията за Патентен Данък или при Дерегистрация по ЗДДС.

член 42

 1. Как се Облагат Доходите по Трудов Договор на Физически Лица.
 2. Как се Облагат Доходите по Трудов Договор на Физически Лица, Които са Морски Лица.
 3. Как се Изчислява Данъчната Основа по Трудов Договор. Кога се Удържа и Внася Данъкът Върху Доходите по Трудов Договор.

член 43

 1. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Стопанска Дейност, Която те Извършват в Лично Качество.
 2. Как се Облагат Доходите на Физически Лица, Които са Еднолични Търговци.
 3. Какви Авансови Вноски Правят Едноличните Търговци.
 4. Какви Авансови Вноски се Правят за Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци.
 5. Какви Авансови Вноски се Правят за Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци, НО са Търговци по Смисъла на Търговския Закон.
 6. Какви Авансови Вноски Правят Земеделски Стопани, Избрали да се Облагат Като Еднолични Търговци. Кога се Внасят Авансовите Вноски и Годишният Данък от Земеделски Стопани, Избрали да се Облагат Като Еднолични Търговци.

член 44

 1. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Наем или Предоставено Право на Ползване.
 2. Какви Авансови Вноски Правят Физически Лица, Придобили Доход от Наем или Предоставени за Ползване Права или Имущество.

член 44а

 1. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Различни Специфични Източници.
 2. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физически Лица от Други Източници. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Други Източници.

член 45

 1. В Какъв Срок се Издава Служебна Бележка от Работодател за Изплатен Доход и Удържани Данъци и Осигуровки.
 2. В Какъв Срок се Издава Служебна Бележка от Платец на Доходи, Който Удържа и Внася Данъка.

член 46

 1. Как се Облагат Доходите на Физически Лица, за Които Данъкът се Удържа от Платеца на Дохода.
 2. Как се Облагат Доходите на Физически Лица по Застраховки Живот.
 3. Как се Облагат Доходите на Физически Лица и Еднолични Търговци от Дивиденти.
 4. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Лихви по Банкови Сметки.

член 47

 1. Как се Облагат Представителните и Социални Разходи при Едноличен Търговец.
 2. Как се Облагат Представителните и Социални Разходи при Стопанската Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци.
 3. Как се Облагат Представителните и Социални Разходи на Земеделски Стопани, Избрали да се Облагат Като Еднолични Търговци.

член 48

 1. Как се Изчислява Размерът на Данъка, с Който се Облагат Доходите на Физически Лица.
 2. Кога и с Колко се Преотстъпва Данък на Едноличен Търговец, Който е Регистриран Като Земеделски Стопанин.

член 49

 1. До Кога се Изчислява Годишната Данъчна Основа по Трудови Договори и до Кога се Внася или Възстановява Изравнителната Част за Годишния Данък.

член 50

 1. За Кои Доходи Местните и Чуждестранните Физически Лица Подават Декларация.

член 51

 1. Кои Физически Лица Подават Годишен Отчет за Дейността към Своята Годишна Данъчна Декларация.

член 52

 1. За Кои Доходи Физическите Лица НЕ са Длъжни да Подават Годишна Данъчна Декларация.

член 53

 1. В Какъв Срок се Подава Годишната Данъчна Декларация на Физически Лица.

член 54

 1. Къде се Подава Годишната Данъчна Декларация на Физически Лица.

член 55

 1. В Какъв Срок Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица Трябва да Бъде Деклариран.

член 56

 1. В Какъв Срок Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица Трябва да Бъде Деклариран.

член 57

 1. В Какъв Срок Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица Трябва да Бъде Деклариран.

член 58

 1. Кой Издава Удостоверение за Платен Данък от Чуждестранно Физическо Лице в България.

член 62

 1. Как се Облагат Едноличните Търговци, Които се Занимават с Хазарт или Опериране на Кораби.

член 63

 1. Как се Облагат Едноличните Търговци, Които се Занимават с Хазарт или Опериране на Кораби.

член 64

 1. Данъчна Година и Образци на Данъчни Декларации за Физически Лица.

член 65

 1. Кои Доходи на Чуждестранни Физически Лица се Облагат с Данък Върху Доходите.
 2. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Дивиденти и Ликвидационни Дялове.
 3. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Замяна на Акции и Дялове във Връзка с Преобразуване на Дружества.
 4. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Доброволно Пенсионно и Здравно Осигуряване и Застраховки Живот.
 5. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Лихви, Награди, Субсидии, Скрап и Други Източници.
 6. Как се Изчислява Данъчната Основа по Трудов Договор. Кога се Удържа и Внася Данъкът Върху Доходите по Трудов Договор.
 7. Как се Изчислява Облагаемият Доход на Физически Лица от Други Източници. Как се Облагат Доходите на Физически Лица от Други Източници.
 8. В Какъв Срок Удържан Данък Върху Доходи на Физически Лица Трябва да Бъде Внесен.
 9. Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите от Дивидент на Физически Лица.
 10. Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите от Дивидент под Формата на Скрито Разпределение на Печалбата.
 11. Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Физически Лица от Ликвидационни Дялове.
 12. Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Чуждестранни Физически Лица с Източник от България. Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Местни Физически Лица в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества.
 13. Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Физически Лица от Допълнително Осигуряване, Застраховки Живот и Лихви по Заеми към Кооперация.
 14. Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Физически Лица от Лихви по Банкови Сметки.
 15. Кой Удържа и Кога се Внася Данъкът Върху Доходите на Чуждестранни Физически Лица, Установени в Офшорни Зони, по Неустойки и Обезщетение с Източник от България.
 16. Кога Работодател Внася Удържания Данък Върху Доходите по Трудови Договори.
 17. Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица, Който е Удържан от Платеца на Дохода.

член 66

 1. Къде се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица, Който е Удържан от Платеца на Дохода.

член 67

 1. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Едноличен Търговец. Кога се Внася Дължимият Данък от Едноличен Търговец.
 2. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци. Кога се Внася Дължимият Данък от Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци.
 3. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица, Придобили Доход от Наем или Предоставени за Ползване Права или Имущество.
 4. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица за Доходи от Продажбата на Имущество или Права.
 5. Как се Изчислява Годишната Данъчна Основа на Физически Лица за Доходи от Други Източници.
 6. Какви Авансови Вноски се Правят за Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци.
 7. Какви Авансови Вноски се Правят за Стопанска Дейност на Физически Лица, Които НЕ са Еднолични Търговци, НО са Търговци по Смисъла на Търговския Закон.
 8. Какви Авансови Вноски Правят Земеделски Стопани, Избрали да се Облагат Като Еднолични Търговци. Кога се Внасят Авансовите Вноски и Годишният Данък от Земеделски Стопани, Избрали да се Облагат Като Еднолични Търговци.
 9. Какви Авансови Вноски Правят Физически Лица, Придобили Доход от Наем или Предоставени за Ползване Права или Имущество.
 10. Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица, Които НЕ са Удържани от Платеца на Дохода.
 11. Кога се Внася Данъкът Върху Доходи в Резултат на Преобразуване на Търговски Дружества, в Които Физически Лица Притежават Акции и Дялове.
 12. Кога се Внася Данъкът Върху Годишните Данъчни Основи на Доходите на Физически Лица и Еднолични Търговци.
 13. Кога се Внася Данъкът Върху Доходи на Местни Физически Лица от Източник в Чужбина.

член 68

 1. Къде се Внася Данъкът Върху Доходи на Физически Лица.

член 71

 1. Как се Облагат Едноличните Търговци, Които се Занимават с Хазарт или Опериране на Кораби.

член 72

 1. Как се Облагат Едноличните Търговци, Които се Занимават с Хазарт или Опериране на Кораби.

член 73

 1. Какви Справки Изготвят Платците на Доходи на Физически Лица.

член 73а

 1. Какви Справки се Изготвят за Физически Лица от ЕС за Техни Доходи от Недвижимо Имущество и по Договори за Управление.
 2. Какви Справки се Изготвят за Начислени и Изплатени Пенсии на Физически Лица от ЕС.
 3. Какви Справки се Изготвят за Изплатени Застраховки на Лица от ЕС.
 4. Какви Справки се Изготвят за Доходи по Трудови Договори на Лица от ЕС.

член 74

 1. Какви Справки Предоставя МВР на НАП за Установяване Дали Едно Физическо Лице е Местно или Чуждестранно.

член 75

 1. Международните Договори и Спогодби се Прилагат с Предимство пред ЗДДФЛ.

член 76

 1. Кога Физически Лица Могат да Ползват Данъчен Кредит за Данъци върху Доходи, Платени в Чужбина.

член 77

 1. Как се Определят Задълженията на Физически Лица при Сделки Между Свързани Лица и Отклоняване от Данъчно Облагане.

член 78

 1. Кога Удържан Данък на Физически Лица в Белгия, Австрия и Люксембург Може да се Приспадне от Дължимия Данък в България.

член 79

 1. Кога Удържан Данък на Физически Лица в Белгия, Австрия и Люксембург Може да се Приспадне от Дължимия Данък в България.

член 80

 1. Санкция за Неподадена в Срок Данъчна Декларация на Физическо Лице. Санкция за Декларирани Неверни Данни в Декларация на Физическо Лице.

член 80а

 1. Санкция за Недекларирани или Невярно Декларирани Суми от Физическо Лице за Получени и Предоставени от Него Заеми.

член 80б

 1. Санкция за Неиздаден Приходен Документ от Физическо Лице.

член 81

 1. Санкция за Неудържан или Невнесен Данък Върху Доходи на Физически Лица.

член 81а

 1. Санкция за Неиздадено, при Поискване от Физическо Лице, Удостоверение за Получен Доход.

член 82

 1. Санкция за Неподадена Справка в НАП за Изплатени Доходи на Физически Лица.

член 83

 1. Санкция за Неподаден Годишен Отчет за Дейността към Годишната Данъчна Декларация на Физически Лица.

член 84

 1. Санкция за Работодател, Който НЕ Определи Годишния Размер на Данъка за Доходи по Трудови Договори.

член 85

 1. Кой Издава Актовете за Нарушения по ЗДДФЛ и Как се Изпълняват и Обжалват.

член 86

 1. Кой Издава Актовете за Нарушения по ЗДДФЛ и Как се Изпълняват и Обжалват.
абонамент