Информация за Справочник КИПД

КИПД

Класификация на продуктите по икономически дейности

търси
A ПРОДУКТИ НА СЕЛСКОТO, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО
01 Продукти на селското стопанство и лова; спомагателни услуги
+
02 Продукти на горското стопанство и свързаните с тях услуги
+
03 Риба и други рибни продукти; продукти от аквакултури; услуги, свързани с рибното стопанство
+
B ПРОДУКТИ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
05 Въглища
+
06 Суров нефт и природен газ
+
07 Метални руди
+
08 Неметални материали и суровини
+
09 Спомагателни услуги в добива
+
C ПРОДУКТИ НА ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
10 Хранителни продукти
+
11 Напитки
+
12 Тютюневи изделия
+
13 Текстил и изделия от текстил, без облекло
+
14 Облекло
+
15 Обработени кожи и изделия от тях
+
16 Дървен материал, изделия от дървен материал и корк, без мебели; изделия от слама и материали за плетене
+
17 Хартия, картон и изделия от хартия и картон
+
18 Услуги по печатане и възпроизвеждане на записани носители
+
19 Кокс и рафинирани нефтени продукти
+
20 Основни химични вещества и химични продукти
+
21 Лекарствени вещества и продукти
+
22 Изделия от каучук и пластмаси
+