Описание на калкулатора:

Калкулаторът Хонорар по граждански договор служи за изчисляване на хонорари или възнаграждения, осигуровки и данъци, дължими по граждански договори.

Калкулаторът най-общо е предназначен за:

- Изпълнители по граждански договори, които искат да изчислят своя нетен хонорар (възнаграждение) и осигуровки;
- Възложители по граждански договори, които искат да изчислят своя общ разход за хонорарa или възнаграждението на свой изпълнител;
- ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на хонорар или възнаграждение по граждански договор, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.

Дефиниращи норми:

чл. 4, чл. 6 от КСО

чл. 1, чл. 3, чл. 4 от НЕВДПОВ

чл. 10, чл. 18, чл. 29, чл. 43 от ЗДДФЛ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за лицето

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на лицето и предмет на договора, по който му се плаща.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на дължимите данъци и нетното възнаграждение на лицето.

хонорар (сума по тази сметка)

Посочва се размерът на хонорара или възнаграждението по гражданския договор (за ТРЗ eксперти – това е ред 1. Сума по тази сметка, в Образец 3а в Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ).

вид на хонорара

Избира се какъв е видът на хонорара (възнаграждението):

Брутен хонорар (възнаграждение) е хонорарът, който включва нормативно признатите разходи от 25%, 40% или 60%, както и дължимите от лице – изпълнител по гражданския договор данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на възложителя.

Нетен хонорар (възнаграждение) е размерът на чистата сума, която лице – изпълнител по граждански договор получава, след като от брутното възнаграждение се приспаднат нормативно признатите разходи от 25%, 40% или 60% и дължимите данъци и осигуровки за сметка на лицето.

Бюджет за хонорар (възнаграждение) е сумата от всички разходи на възложителя (брутно възнаграждение + осигурителни вноски за сметка на възложителя) за договореното, брутното или нетния хонорар на лице –  изпълнител по граждански договор.

нормативно признати разходи

Избира се процентът на нормативно признатите разходи върху хонорара (дохода) на лицето – изпълнител по граждански договор.

Облагаемият доход от дейността на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като полученият хонорар се намалява с нормативно признати разходи за дейността, както следва:

1. Признават се 60% нормативно признати разходи върху доходите от дейността на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители – за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;

2. Признават се 40% нормативно признати разходи върху:
а) доходите от дейността на физически лица, които не са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители – за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
б) доходите от дейността на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители – за производство на преработени продукти от селско стопанство;
в) доходите от дейността на физически лица – за авторски и лицензионни хонорари (възнаграждения), включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
г) доходите от дейността на физически лица – от упражняване на занаяти, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

3. Признават се 25% нормативно признати разходи върху хонорарите от дейността на физически лица при упражняване на свободна професия или други възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

месец на хонорара

Избират се месецът и годината, за които се изплаща хонорарът (възнаграждението).

година на раждане

Избира се дали лицето – изпълнител по граждански договор е родено преди 1960 г., или след 1959 г.

Всички работещи лица, независимо кога са родени, се осигуряват с една и съща осигурителна тежест, но разпределена в различни фондове.

Лицата, родени преди 1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО, а лицата, родени след 1959 г., се осигуряват във фонд „Пенсии“ на ДОО и във фонд ДЗПО (Допълнително задължително пенсионно осигуряване).

пенсионер съм и не желая да бъда осигуряван за ДОО и ДЗПО

Ако лице – получател на дохода е пенсионер, се избира дали то не желае да се осигурява за фонд „Пенсии“ на ДОО и ДЗПО.

Ако лице – изпълнител по граждански договор е пенсионер и получава хонорар (възнаграждение) в рамките на един месец, което е равно или по-голямо от минималната работна заплата след приспадане на НПР (нормативно признати разходи) – то трябва да внася здравни осигуровки и, по желание, може да се осигурява: за инвалидност поради общо заболяване; за старост и за смърт (фонд ДОО и фонд ДЗПО).

В случай че лице – изпълнител по граждански договор получава хонорар (възнаграждение) в рамките на един месец, което е по-малко от минималната работна заплата след приспадане на НПР – за него няма задължение да се внасят осигуровки.

Данък общ доход се дължи във всички случаи.

ТЕЛК с 50 и повече процента

Избира се дали лице – изпълнител по граждански договор има установена от ТЕЛК трайно намалена работоспособност в размер на 50 и повече процента.

Лица с 50 и повече процента трайно намалена работоспособност могат да ползват облекчение при облагането с данък върху доходите в размер на 7 920 лв. годишно.

облагаем доход от началото на годината, във връзка с ТЕЛК

Посочва се размерът на общия облагаем доход, който лицето е получило от началото на годината, за да може калкулаторът да изчисли дали е използвано цялото за годината облекчение (7 920 лв.) за получения до момента доход, или не, и ако не е използвано – да приспадне неизползваната част, преди да определи дължимия данък върху дохода от възнаграждението по гражданския договор.

Ако лицето работи на трудов договор, данъчното облекчение за трайно намалена работоспособност, в размер на 50 и повече процента, се използва само по реда на трудовото правоотношение и ако лицето отделно получава доход по граждански договор, в поле 7 трябва да избере отговор НЕ, въпреки че отговоря на условието – защото няма да има право да ползва данъчното облекчение във връзка с доходите си по граждански договор. Тоест данъчното облекчение може да се използва само на едно основание и трудовият договор е с приоритет.

Ако например лице с 50 и повече процента трайно намалена работоспособност, което не работи по трудов договор, от началото на годината до месец май е получило облагаем доход в размер на 6 000 лв. и през месец май получи възнаграждение по граждански договор в размер на 3 000 лв., с 25% нормативно признати разходи, това означава, че облагаемият му доход по този договор ще е в размер на 2 250 лв.

За дохода по гражданския договор през месец май в тази клетка трябва да се посочи сумата от 6 000 лв., което е общият облагаем доход на лицето от началото на годината до месец май.

Облагаемият доход от гражданския договор през месец май, в размер на 2 250 лв., се намалява с неизползваната част от годишното данъчно облекчение, която е в размер на 1 920 лв. (7 920 лв. год. дан. облекчение - 6 000 лв. общ обл. доход до момента), преди да бъде обложен с данък върху доходите.

Тоест с данък върху доходите по този граждански договор ще се обложи сумата от 330 лв. (2 250 лв. облагаем доход - 1 920 лв. неизползвано данъчно облекчение за годината).

хонорарът е платен през

Избира се месецът от годината, в който хонорарът (възнаграждението) е изплатен.

За удържането на данъка върху доходите трябва да се има предвид, че е важен моментът на изплащане на дохода, а не кога е начислен.

Например, ако хонорарът (възнаграждението) по граждански договор е начислен през юни, но е изплатен през юли, данъкът следва да бъде удържан за месец юли (тоест в 3-то тримесечие на годината).

Възложителят следва да подаде декларация (по чл.55 от ЗДДФЛ) за деклариране на данъка за 3-то тримесечие – до 31 октомври.

В същия срок следва да бъде внесен данъкът в съответната дирекция на НАП.

желая да ми бъде удържан данък за сумата, изплатена през 4-то тримесечие на годината

Избира се дали лицето желае данъкът върху дохода му да бъде удържан, ако същият е изплатен в 4-то тримесечие.

За 4-то тримесечие платецът на дохода не е задължен да удържа авансово данък върху доходите от физическо лице.

Ако физическото лице – получател на дохода по граждански договор желае да му бъде удържан данъкът върху дохода и за това тримесечие, е необходимо писмено да го декларира пред възложителя си – платец на дохода по граждански договор.

осигурен съм върху максималния осигурителен доход през месеца, на друго основание

Избира се дали лицето е осигурено на максималния осигурителен доход на друго основание.

В случай че лицето е осигурено на друго основание (например трудов договор) върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв., то не дължи осигуровки за полученото възнаграждение по гражданския договор.

не съм осигурен/a на друго основание през месеца

Избира се, в случай че лицето не е осигурено на друго основание през месеца.

Ако лицето не е осигурено на друго основание през месеца, то ще дължи осигурителни вноски върху цялата сума, изплатена по гражданския договор, ако след приспадане на нормативно признатите разходи тя е равна или по-голяма от минималната работна заплата.  

осигурителен доход на друго основание

Попълва се размерът на осигурителния доход по Трудов договор, Допълнителен трудов договор, Договор за Възлагане и Управление и като самоосигуряващо се лице, ако лицето има такъв осигурителен доход.

Например, ако лице получава хонорар (доход) по граждански договор в размер на 2 500 лв. и е осигурено по трудов договор върху сумата от 2 200 лв., то следва да представи на възложителя си по граждански договор декларация за размера на осигурителния му доход по трудов договор.

Сумата от 2 200 лв. по трудов договор е тази, която ще се посочи като осигурителен доход на друго основание.

За да се определи върху каква сума ще се внесат осигуровки по гражданския договор, се извършват следните изчисления:

  • хонорарът по гражданския договор от 2 500 лв. се намалява с нормативно признатите разходи от 25% и се получава осигурителен доход от 1 875 лв.;
  • максималният осигурителен доход за 2020 г. е 3 000 лв.;
  • лицето е осигурено върху сумата от 2 200 лв. по трудов договор;
  • от максималния осигурителен доход в размер на 3 000 лв. се изважда осигурителният доход от 2 200 лв. по трудов договор и се установява, че за лицето следва да се внесат осигуровки по гражданския договор върху сумата от 800 лв., а за останалите 1 075 лв. няма да се дължи осигуряване.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Граждански Договор

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
лв.
абонамент

Всички Калкулатори