Информация за Справочник ПРОДПРОМ

Номенклатура на промишлената продукция - 2019 (ПРОДПРОМ - 2019) е част от Националната система от класификации и номенклатури. ПРОДПРОМ доразвива категориите и подкатегориите на Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД) до продуктови позиции, които като правило могат да бъдат измерени в натурално изражение.

На всяка позиция на ПРОДПРОМ съотвества един 8-значен код:

  • първите четири знака дефинират класа по КИД, за който е характерно производството на стоката или услугата;
  • петият и шестият знак дефинират категория и подкатегория в КПИД, в която се включва стоката или услугата;
  • седмият и осмият знак дефинират продуктова позиция на ПРОДПРОМ

ПРОДПРОМ

Номенклатура на Промишлената Продукция 2019

търси
Код Наименование на позицията Измерителна единица
07.10.10.10 Неагломерирани железни руди и техните концентрати, без пържените железни пирити (пиритна пепел) кг
07.10.10.20 Агломерирани железни руди и техните концентрати, без пържените железни пирити (пиритна пепел) кг
07.29.11.00 Медни руди и техните концентрати кг
07.29.12.00 Никелови руди и техните концентрати кг
07.29.13.00 Алуминиеви руди и техните концентрати кг
07.29.14.10 Сребърни руди и техните концентрати кг
07.29.14.20 Други руди на благородни метали и техните концентрати, н.д. кг
07.29.15.10 Оловни руди и техните концентрати кг
07.29.15.20 Цинкови руди и техните концентрати кг
07.29.15.30 Калаени руди и техните концентрати кг
07.29.19.05 Кобалтови руди и техните концентрати кг
07.29.19.10 Хромови руди и техните концентрати кг
07.29.19.15 Манганови руди и техните концентрати, включително желязосъдържащите манганови руди и техните концентрати, съдържащи тегловно 20 % или повече манган, изчислен върху сух продукт кг
07.29.19.20 Волфрамови руди и техните концентрати кг
07.29.19.25 Молибденови руди и техните концентрати, пържени кг
07.29.19.26 Молибденови руди и техните концентрати, други кг
07.29.19.30 Титаниеви руди и техните концентрати кг
07.29.19.35 Циркониеви руди и техните концентрати кг
07.29.19.40 Ниобиеви, танталови или ванадиеви руди и техните концентрати кг
07.29.19.45 Антимонови руди и техните концентрати кг
07.29.19.90 Други руди на цветни метали и техните концентрати кг
08.11.11.33 Мрамор и травертин, необработени или грубо дялани кг
08.11.11.36 Мрамор и травертин, само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма кг
08.11.11.50 Мушелкалк и други строителни и декоративни варовици с привидна плътност >= 2,5 и алабастър, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма (с изключение на гранули, отломки и прах) кг
08.11.12.20 Кварцити, необработени, грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма кг
08.11.12.33 Гранит, необработен или грубо дялан кг
08.11.12.36 Гранит, само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма кг
08.11.12.50 Пясъчник, необработен, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма кг
08.11.12.60 Други строителни и декоративни скални материали, необработени, грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма кг
08.11.20.30 Суров гипс и анхидрит, естествени кг
08.11.20.50 Варовиков флюс; варовици за производство на вар или цимент (без трошен варовик, използван като добавъчен материал за бетон или за настилка на пътища и декоративни варовици) кг
08.11.30.10 Креда кг
08.11.30.30 Доломит, некалциниран, нито фритован, необработен, грубо дялан или само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма кг
08.11.40.00 Шисти, дори грубо дялани или само нарязани с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма кг
08.12.11.50 Силициев пясък и кварцов пясък кг
08.12.11.90 Естествен пясък (глинест, каолинов и фелдшпатов), без силициев, кварцов и металоносен пясък кг
08.12.12.10 Чакъл, речен чакъл и кремък (естествено добити без механично натрошаване), използвани като добавъчен материал за бетон, за настилка на пътища или друг баласт кг
08.12.12.35 Доломит и варовик, натрошени, използвани като добавъчен материал за бетон, за настилка на пътища или друг баласт кг
08.12.12.40 Трошени камъни, използвани като добавъчен материал за бетон, за настилка на пътища или друг баласт (без чакъл, речен чакъл и кремък и доломит и варовик, натрошени) кг
08.12.12.50 Трошляк, отломки с размери от 2 до 4 мм и брашно от мрамор кг
08.12.12.90 Трошляк, отломки с размери от 2 до 4 мм и брашно от скални материали (без мрамор) кг
08.12.13.00 Макадам от шлаки или от други видове промишлени отпадъци, дори съдържащ чакъл или трошен камък, за строителството кг
08.12.21.40 Каолин, некалциниран кг
08.12.21.60 Каолинови глини кг
08.12.22.10 Бентонит кг
08.12.22.30 Огнеупорни глини кг
08.12.22.55 Други видове глини (без бентонит, каолин, други каолинови, експандирани и огнеупорни глини) кг
08.12.22.60 Андалузит, кианит и силиманит, некалцинирани кг
08.12.22.70 Мулит кг
08.12.22.80 Шамотна или динасова пръст кг
08.91.11.00 Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди кг
08.91.12.20 Непържени железни пирити кг
08.91.12.30 Сяра, необработена или нерафинирана (вкл. възстановена сяра) кг
08.91.19.00 Естествени бариеви сулфати (барити) и карбонати (витерити); естествени борати и техните концентрати; флуорит (флусшпат); естествени магнезиеви сулфати (кизерит, епсомит) и други минерални суровини за химическото производство и за торове, н.д. кг
08.93.10.00 Сол (вкл. денатурирана, с изкл. на сол за хранителни цели ) и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост кг
08.99.10.00 Природни битуми и асфалти; асфалтити и асфалтени скали кг
08.99.21.10 Диаманти (без технически диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат
08.99.21.20 Благородни и скъпоценни камъни (без диаманти), необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени карат
08.99.22.10 Технически диаманти, необработени или само срязани, сцепени или грубо обработени кг
08.99.22.20 Пемза кг
08.99.22.30 Шмиргел, естествен корунд, естествен гранат и други естествени абразиви, дори термично обработени кг
08.99.29.00 Естествен графит, кварц, инфузорна силикатна пръст, естествен магнезиев карбонат (магнезит), електростопен магнезиев оксид, азбест, слюда, естествен стеатит, талк, фелдшпат, левцит; нефелин и нефелин сиенит; вермикулит, перлит и хлорити, неекспандирани; други минерали, н.д. кг
10.11.11.40 Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено - цели, половин или четвърт трупове кг
10.11.11.90 Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено - разфасовано или обезкостено (вкл. смляно) кг
10.11.12.30 Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено - цели или половин трупове (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение) кг
10.11.12.50 Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено - бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени (вкл. прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение) кг
10.11.12.90 Месо от животни от рода на свинете, прясно или охладено (вкл. смляно и прясно месо, пакетирано със сол за временно съхранение) - без цели или половин трупове, бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени кг
10.11.13.00 Месо от животни от рода на овцете, прясно или охладено кг
10.11.14.00 Месо от животни от рода на козите, прясно или охладено кг
10.11.15.00 Месо от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, прясно или охладено кг
10.11.20.00 Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свине, овце, кози, коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени кг
10.11.31.00 Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено кг
10.11.32.30 Месо от животни от рода на свинете, замразено - цели или половин трупове кг
10.11.32.50 Месо от животни от рода на свинете, замразено - бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени кг
10.11.32.90 Месо от животни от рода на свинете, замразено (без цели или половин трупове; бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени) кг
10.11.33.00 Месо от овце, замразено кг
10.11.34.00 Месо от кози, замразено кг
10.11.35.00 Месо от коне, магарета, мулета или катъри, замразено кг
10.11.39.10 Субпродукти, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, замразени кг
10.11.39.30 Мяесо и субпродукти, годни за консумация, от други животни (зайци, дивеч, камили, китове и други), пресни, охладени или замразени кг
10.11.41.00 Вълна табашка, непрана кг
10.11.42.00 Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, цели бр.
10.11.43.00 Сурови кожи от едър рогат добитък, коне, магарета, мулета или катъри, различни от целите кг
10.11.44.00 Сурови кожи от овце или агнета бр.
10.11.45.00 Сурови кожи от кози или ярета бр.
10.11.50.40 Сланина (без шарена сланина) и свинско сало, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени (без топени) кг
10.11.50.60 Свинска мас и други мазнини от свине, топени кг
10.11.50.70 Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овце или кози, сурови или топени кг
10.11.60.30 Черва, гръкляни, пикочни мехури и стомаси на животни (различни от тези на рибата), годни или негодни за консумация, цели или на парчета, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени кг
10.11.60.90 Други животински отпадъци (вкл. костно брашно), негодни за консумация от човека (без черва, пикочни мехури и стомаси от животни; мъртва риба и отпадъци от риба) кг
10.12.10.10 Месо от пилета, петли и кокошки, прясно или охладено - неразфасовано кг
10.12.10.20 Месо от пуйки, прясно или охладено - неразфасовано кг
10.12.10.30 Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено - неразфасовано кг
10.12.10.50 Месо от пилета, петли и кокошки, прясно или охладено - разфасовано (вкл. смляно) кг
10.12.10.60 Месо от пуйки, прясно или охладено - разфасовано (вкл. смляно) кг
10.12.10.70 Месо от патици, гъски или токачки, прясно или охладено - разфасовано (вкл. смляно) кг
10.12.20.13 Месо от пилета, петли и кокошки, замразено - неразфасовано кг
10.12.20.15 Месо от пуйки, замразено - неразфасовано кг
10.12.20.17 Месо от патици, гъски или токачки, замразено - неразфасовано кг
10.12.20.53 Месо от пилета, петли и кокошки, замразено - разфасовано (вкл. смляно) кг
10.12.20.55 Месо от пуйки, замразено - разфасовано (вкл. смляно) кг
10.12.20.57 Месо от патици, гъски или токачки, замразено - разфасовано (вкл. смляно) кг
10.12.30.00 Мазнини от птици кг
10.12.40.00 Субпродукти, годни за консумация, от домашни птици кг
10.12.50.00 Кожи и други части от птици, покрити с перата или пуха им, пера, пух и изделия от тях (без необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени с цел да се запазят), обработени кг
10.13.11.20 Месо от животни от рода на свинете, осолено или в саламура, сушено или пушено - бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени кг
10.13.11.50 Месо от животни от рода на свинете, осолено или в саламура, сушено или пушено - гърди (шарено месо) и разфасовки от тях кг
10.13.11.80 Месо от животни от рода на свинете, осолено или в саламура, сушено или пушено (без бутове, плешки и разфасовки от тях, необезкостени; гърди и разфасовки от тях) кг
10.13.12.00 Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, осолено или в саламура, сушено или пушено кг
10.13.13.00 Месо (без месо от едър рогат добитък и свине) и субпродукти, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашно и прахове от месо или субпродукти, годни за консумация кг
10.13.14.30 Колбаси и подобни продукти от черен дроб, без готови ястия кг
10.13.14.60 Колбаси и подобни продукти от месо, субпродукти или кръв, без колбаси от черен дроб и готови ястия кг
10.13.15.05 Приготвени храни и консерви от гъши и патешки черен дроб, без колбаси и готови ястия кг
10.13.15.15 Приготвени храни и консерви от черен дроб, различен от гъшия и патешкия, без колбаси и готови ястия кг
10.13.15.25 Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо или субпродукти (без черен дроб) от пуйки, без колбаси и готови ястия кг
10.13.15.35 Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо или субпродукти (без черен дроб) от домашни птици (без пуйки), без колбаси и готови ястия кг
10.13.15.45 Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо от свине - бутове и разфасовки от тях, без готови ястия кг
10.13.15.55 Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо от свине - плешки и разфасовки от тях, без готови ястия кг
10.13.15.65 Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви, съдържащи тегловно < 40 % месо или субпродукти от домашни свине, сланина и мазнини от всякакъв вид (без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия) кг
10.13.15.75 Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо или субпродукти от свине (без тези от бутове, плешки, смеси съдържащи тегловно < 40% месо или субпродукти от домашни свине, колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия) кг
10.13.15.85 Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо или субпродукти от животни от рода на едрия рогат добитък, без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия кг
10.13.15.95 Приготвени храни (вкл. полуфабрикати) и консерви от месо, субпродукти или животинска кръв, от животни, различни от едрия рогат добитък, свинете и домашните птици (без колбаси, хомогенизирани храни, продукти от черен дроб и готови ястия) кг
10.13.16.00 Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от месо или субпродукти, негодни за консумация от човека; пръжки кг
10.13.91.00 Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на месни продукти хил. лв
10.20.11.10 Филета и друго месо (дори смляно) от риба, пресни или охладени (вкл. перки от акула) кг
10.20.12.00 Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, пресни или охладени кг
10.20.13.30 Морска риба (цяла, дори обезглавена или изкормена), замразена кг
10.20.13.60 Сладководна риба (цяла, дори обезглавена или изкормена), замразена кг
10.20.14.00 Филета от риба, замразени кг
10.20.15.10 Друго месо от риба (дори смляно), замразено (без филета и сурими от риби) кг
10.20.15.20 Сурими от риби, замразени кг
10.20.16.00 Черен дроб, хайвер и семенна течност от риба, замразени кг
10.20.21.00 Филета от риба, сушени, осолени или в саламура, но непушени кг
10.20.22.50 Черен дроб, хайвер, семенна течност, перки, глави, опашки, плавателни мехури и други субпродукти от риба, годни за консумация от човека, сушени, пушени, осолени или в саламура; брашно, грис и агломерати под формата на гранули от риба, годни за консумация от човека кг
10.20.23.50 Риба, сушена, дори осолена или в саламура; риба, осолена, но несушена (с изкл. на филета, пушена риба, перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба) кг
10.20.24.25 Тихоокеански сьомги, атлантически сьомги и дунавски пъстърви, пушени (вкл. филета), с изкл. на перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба кг
10.20.24.55 Херинга, пушена (вкл. филета), с изкл. на перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба кг
10.20.24.70 Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster), пушени (вкл. филета), c изкл. на перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба кг
10.20.24.75 Риба (без сьомги, херинги и пъстърви), пушена (вкл. филета), с изкл. на перки, глави, опашки и плавателни мехури от риба кг
10.20.25.10 Сьомга, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната и готовите рибни ястия) кг
10.20.25.20 Херинга, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната и готовите рибни ястия) кг
10.20.25.30 Сардина, сардинела, шпрот, трицона или цаца, преработени или консервирани, цели или на парчета (без смлените и готовите рибни ястия) кг
10.20.25.40 Тон, скоклива риба и паламуд, преработени или консервирани, цели или на парчета (без смлените и готовите рибни ястия) кг
10.20.25.50 Скумрия, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната и готовите рибни ястия) кг
10.20.25.60 Аншоа, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната и готовите рибни ястия) кг
10.20.25.70 Филета от риба и рибни пръчици, покрити с тесто или с галета, замразени (без готовите рибни ястия) кг
10.20.25.80 Друга риба, преработена или консервирана, цяла или на парчета (без смляната и готовите рибни ястия) кг
10.20.25.90 Риба, преработена или консервирана (без цялата или на парчета и готовите рибни ястия) кг
10.20.26.30 Черен хайвер (есетров) кг
10.20.26.60 Хайвер (без черния) кг
10.20.31.00 Ракообразни, замразени, сушени, осолени или в саламура кг
10.20.32.50 Мекотели (миди Сен Жак (морски гребени), калугерици, други миди от родовете Pecten, Сhlamуs или Placopecten, от вида Mytilus spp. или Perna spp., сепия, сепиоли, калмари, рогачи и октоподи), замразени, сушени, осолени или в саламура кг
10.20.33.50 Други водни безгръбначни (средиземноморски миди, миди и сърцевидки от семейства Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae и Veneridae, морски охлюви абалон, рапани, морски краставици, морски таралежи, медузи и други), прахове и агломерати под формата на гранули от водни безгръбначни, различни от ракообразните, годни за консумация от човека, замразени, сушени, осолени или в саламура, пушени кг
10.20.34.00 Ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни и водорасли, преработени или консервирани по друг начин (без охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура, ракообразни с черупките, варени във вода или на пара и готовите ястия) кг
10.20.41.00 Брашно, прахове и агломерати под формата на гранули от риба, ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека кг
10.20.42.00 Други продукти от риба, ракообразни, мекотели, други водни безгръбначни или водорасли, негодни за консумация от човека, вкл. рибни отпадъци (без балени от кит, корали и подобни продукти, черупки и обвивки) кг
10.31.11.10 Картофи, сурови или варени във вода или на пара, замразени кг
10.31.11.30 Картофи (вкл. напълно или частично изпържени в олио), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени кг
10.31.12.00 Картофи, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, но необработени по друг начин кг
10.31.13.00 Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от сушени картофи кг
10.31.14.30 Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, под формата на брашно, грис или люспи, незамразени (вкл. картофено пюре) кг
10.31.14.60 Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени (вкл. чипс) (без тези под формата на брашно, грис или люспи; сушените и замразените) кг
10.32.11.00 Сок от домати, с тегловно съдържание на сухо вещество <= 7 % л
10.32.12.10 Сок от портокали, със стойност Брикс <= 67, замразен кг
10.32.12.20 Сок от портокали, със стойност Брикс <= 67, незамразен л
10.32.12.30 Сок от портокали, със стойност Брикс > 67 л
10.32.13.00 Сок от грейпфрути л
10.32.14.00 Сок от ананаси л
10.32.15.00 Сок и мъст от грозде, неферментирали л
10.32.16.00 Сок от ябълки л
10.32.17.00 Смеси от плодови и зеленчукови сокове л
10.32.19.10 Сок от мандарини, лимони или друг цитрусов плод (без сок от портокали или от грейпфрути и без смеси от сокове), със стойност Брикс <= 67 л
10.32.19.20 Сок от друг плод или зеленчук (без смеси от сокове и без сок от портокал, грейпфрут, ананас, домат, грозде и ябълки), със стойност Брикс <= 67 л
10.32.19.30 Сок от друг плод или зеленчук (без смеси от сокове и без сок от портокал, грейпфрут, ананас, домат, грозде и ябълки), със стойност Брикс > 67 л
10.39.11.00 Зеленчуци (без картофи) и смеси от зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг
10.39.12.00 Зеленчуци (без картофи), временно консервирани, но негодни за консумация в това състояние кг
10.39.13.30 Лук, сушен, дори нарязан на парчета и резенки, смлян или на прах, но необработен по друг начин кг
10.39.13.50 Гъби и трюфели, сушени, дори нарязани на парчета и резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин кг
10.39.13.90 Зеленчуци (без картофи, лук, гъби и трюфели) и зеленчукови смеси, сушени, дори нарязани на парчета и резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин кг
10.39.15.00 Фасул, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.16.00 Грах, приготвен или консервиран по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.17.10 Домати, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, цели или нарязани, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.17.21 Доматено пюре и паста, неконцентрирани (с тегловно съдържание на сухо вещество > 7 %, но < 12 %) кг
10.39.17.25 Доматено пюре и паста, концентрирани (с тегловно съдържание на сухо вещество > =12 %) кг
10.39.17.30 Гъби и трюфели (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.17.40 Зеленчуци, несмесени (без картофи, гъби, трюфели и домати) и смеси от зеленчуци, замразени, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина (без неварени или варени във вода или на пара и готови зеленчукови ястия) кг
10.39.17.50 Кисело зеле (без сушено и замразено), приготвено или консервирано по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.17.60 Аспержи (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.17.70 Маслини (без сушени и замразени), приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.17.80 Сладка царевица (без сушена и замразена), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.17.90 Зеленчуци, несмесени (без картофи, грах, фасул, аспержи, маслини и кисело зеле) и смеси от зеленчуци, незамразени, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, без готови зеленчукови ястия кг
10.39.18.00 Зеленчуци (без картофи), плодове и други годни за консумация части от растения (вкл. смесите), приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина кг
10.39.21.00 Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени кг
10.39.22.30 Конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от цитрусови плодове (без хомогенизирани продукти от плодове) кг
10.39.22.90 Конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от други плодове (без тези от цитрусови плодове и хомогенизирани продукти от плодове) кг
10.39.23.30 Фъстъци, печени, осолени, приготвени или консервирани по друг начин, вкл. пасти от смлени печени фъстъци кг
10.39.23.90 Ядки и семена (без фъстъци), печени, осолени, приготвени или консервирани по друг начин, вкл. смеси (без сушените) кг
10.39.24.10 Кори от цитрусови плодове или от пъпеши или дини, пресни, замразени, сушени, осолени кг
10.39.24.30 Плодове (череши и други), временно консервирани (посредством серен диоксид или във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние кг
10.39.25.00 Фъстъци, черупкови плодове и слънчогледово семе, сурови, обелени кг
10.39.29.10 Грозде, сушено кг
10.39.29.30 Сушени плодове; смеси от сушени плодове и/или от черупкови плодове кг
10.39.29.50 Плодове и зърна, годни за консумация, приготвени или консервирани, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол (вкл. компоти, череши в алкохол и пуканки за микровълнови фурни) кг
10.39.30.00 Растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули, използвани за храна на животни (без агломерати от люцерна) кг
10.39.91.00 Услуги по топлинна обработка и други начини на преработка на плодове и зеленчуци (например приготвяне на концентрати от тях) хил.лв
10.41.11.00 Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, несмесени, необработени по друг начин кг
10.41.12.00 Мазнини и масла и техните фракции, от риба или морски бозайници кг
10.41.19.00 Мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени (без тези от свине, домашни птици, животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, риби или морски бозайници, стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, мазнини от вълна (серей) и ланолин) кг
10.41.21.10 Сурово фъстъчено масло и неговите фракции, но не химически променени кг
10.41.22.10 Сурово маслиново масло ("Virgin") и неговите фракции, получено чрез механични или други физични методи кг
10.41.22.20 Сурови масла и техните фракции, получени от маслиново кюспе и смеси от тези масла с "Virgin", по метод, различен от механичния кг
10.41.23.00 Сурово слънчогледово масло или масло от шафранка и техните фракции, но не химически променени кг
10.41.24.10 Сурово рапично, репично и синапено масло и техните фракции, но не химически променени кг
10.41.25.10 Сурово палмово масло и неговите фракции, но не химически променени кг
10.41.29.10 Други сурови растителни масла и мазнини и техните фракции, но не химически променени кг
10.41.30.00 Памучен линтер кг
10.41.41.30 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на соево масло кг
10.41.41.50 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на слънчогледово масло кг
10.41.41.70 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на рапично и репично масло кг
10.41.41.90 Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на други растителни мазнини или масла (без тези от соево, слънчогледово, рапично и репично масло) кг
10.41.42.00 Брашно от маслодайни семена или плодове, без синапеното брашно кг
10.41.51.00 Соево масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.41.52.00 Фъстъчено масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.41.53.10 Рафинирано маслиново масло ("Virgin") и неговите фракции, но не химически променено кг
10.41.53.30 Рафинирани масла, получени от маслиново кюспе и техните фракции и смеси от тези масла с "Virgin", но не химически променени кг
10.41.54.00 Слънчогледово масло или масло от шафранка и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.41.55.00 Памучно масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.41.56.00 Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.41.57.00 Палмово масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.41.58.00 Кокосово масло (масло от копра) и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.41.59.00 Други растителни масла и нелетливи растителни масла и мазнини (без царевичното масло) и техните фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.41.60.30 Животински мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, но необработени по друг начин кг
10.41.60.50 Растителни мазнини и масла и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, но необработени по друг начин кг
10.41.71.00 Растителни восъци, дори рафинирани (без триглицериди) кг
10.41.72.00 Дегра; остатъци, получени при обработката на продукти, съдържащи мазнини или восъци от животински или растителен произход кг
10.42.10.30 Маргарин, с изкл. на течен маргарин кг
10.42.10.50 Хранителни смеси и препарати от животински или растителни мазнини или масла, вкл. течен маргарин кг
10.51.11.33 Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини <= 1 %, некондензирано, нито подсладено (обезмаслено), в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л кг
10.51.11.37 Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини <= 1 %, некондензирано, нито подсладено (обезмаслено), без тези в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л кг
10.51.11.42 Мляко прясно с тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но <= 6 %, некондензирано, нито подсладено, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л кг
10.51.11.48 Мляко прясно c тегловно съдържание на мазнини > 1 %, но <= 6 %, некондензирано, нито подсладено, без тези в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л кг
10.51.12.10 Сметана (с изкл. на заквасена) с тегловно съдържание на мазнини > 6 %, но <= 21 %, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л кг
10.51.12.20 Сметана (с изкл. на заквасена) с тегловно съдържание на мазнини > 6 %, но <= 21 %, некондензирана, нито подсладена, без тези в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л кг
10.51.12.30 Сметана (с изкл. на заквасена) с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, некондензирана, нито подсладена, в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л кг
10.51.12.40 Сметана (с изкл. на заквасена) с тегловно съдържание на мазнини > 21 %, некондензирана, нито подсладена, без тези в директни опаковки с нетно съдържание <= 2 л кг
10.51.21.30 Мляко прясно, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини <= 1,5 % (обезмаслено мляко на прах), в директни опаковки с нетно съдържание <= 2,5 кг кг
10.51.21.60 Мляко прясно, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини <= 1,5 % (обезмаслено мляко на прах), в директни опаковки с нетно съдържание > 2,5 кг кг
10.51.22.30 Мляко прясно и сметана, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини > 1,5 % (пълномаслено мляко или сметана на прах), в директни опаковки с нетно съдържание <= 2,5 кг кг
10.51.22.60 Мляко прясно и сметана, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини > 1,5 % (пълномаслено мляко или сметана на прах), в директни опаковки с нетно съдържание > 2,5 кг кг
10.51.30.30 Млечно масло с тегловно съдържание на мазнини <= 85 % кг
10.51.30.50 Млечно масло с тегловно съдържание на мазнини > 85 % и други млечни мазнини (без млечни пасти за намазване, с тегловно съдържание на мазнини < 80 %) кг
10.51.30.70 Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини < 80 % кг
10.51.40.30 Пресни сирена (с незавършено зреене), вкл. извара и сирене от суроватка кг
10.51.40.50 Бяло саламурено сирене, кашкавал, сирена, стъргани или на прах, синьо сирене и друго сирене кг
10.51.40.70 Топени и пушени сирена, различни от стърганите или от прахообразните кг
10.51.51.04 Кондензирано мляко, неподсладено кг
10.51.51.08 Кондензирано мляко, подсладено кг
10.51.52.41 Кисело мляко и други заквасени млека и сметана кг
10.51.52.45 Напитки на млечна основа, ароматизирани, с прибавка на плодове, ядки или какао кг
10.51.52.63 Мътеница на прах кг
10.51.52.65 Мътеница кг
10.51.53.00 Казеин кг
10.51.54.00 Лактоза и сироп от лактоза (вкл. химически чиста) кг
10.51.55.30 Суроватка на прах, гранули или други твърди форми кг
10.51.55.60 Суроватка, течна или пастообразна кг
10.51.56.00 Други продукти от естествени съставки на млякото кг
10.52.10.00 Сладолед за консумация, дори съдържащ какао л
10.61.11.00 Олющен ориз (карго или кафяв), дори пропарен кг
10.61.12.30 Ориз бял (на който е премахната частично или изцяло плодовата и семенната обвивка), дори пропарен, полиран или гланциран кг
10.61.12.50 Ориз, натрошен кг
10.61.21.00 Брашно пшенично или брашно - смес от пшеница и ръж кг
10.61.22.00 Брашно от зърнено-житни растения, различно от пшеничното или от брашното - смес от пшеница и ръж кг
10.61.23.00 Брашно и грис от сухи бобови растения, от корени или грудки с високо съдържание на нишесте или инулин, или от плодове кг
10.61.24.00 Смеси и тесто за приготвяне на хлебни и тестени сладкарски изделия (вкл. пресни кори за баница); замразени сурови банички, кроасани и подобни кг
10.61.31.33 Едрозърнест и дребнозърнест грис от твърда пшеница кг
10.61.31.35 Едрозърнест и дребнозърнест грис от мека пшеница и лимец кг
10.61.32.30 Едрозърнест и дребнозърнест грис от други зърнено-житни растения кг
10.61.32.40 Агломерати под формата на гранули от пшеница кг
10.61.32.50 Агломерати под формата на гранули от други зърнено-житни растения кг
10.61.33.33 Зърна от зърнено-житни растения, обработени по друг начин (например олющени, сплескани, на люспи, закръглени, нарязани или натрошени) кг
10.61.33.35 Зародиши на зърнено-житни растения, цели, сплескани, на люспи или смлени кг
10.61.33.51 Храни от вида "Musli" на базата на непечени люспи от зърнени растения кг
10.61.33.53 Продукти на базата на зърнено-житни растения, приготвени чрез набъбване или печене; продукти, приготвени от смеси от непечени с печени люспи или с набъбнали зърна кг
10.61.33.55 Пшеничен булгур и други зърна от зърнено-житни растения (без царевица), варени или приготвени по друг начин (вкл. постни сарми и пълнени чушки) кг
10.61.40.10 Трици и други видове отпадъци от царевица кг
10.61.40.30 Трици и други видове отпадъци от ориз кг
10.61.40.50 Трици и други видове отпадъци от пшеница кг
10.61.40.90 Трици и други видове отпадъци от други зърнено-житни растения (различни от царевица, ориз, пшеница) или от бобови растения кг
10.62.11.11 Нишесте от пшеница кг
10.62.11.13 Нишесте от царевица кг
10.62.11.15 Нишесте от картофи кг
10.62.11.19 Нишесте от маниока; друго нишесте кг
10.62.11.30 Инулин кг
10.62.11.50 Глутен от пшеница, дори в изсушено състояние кг
10.62.11.70 Декстрин и друго модифицирано нишесте кг
10.62.12.00 Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки или подобни форми кг
10.62.13.10 Глюкоза и сироп от глюкоза кг
10.62.13.20 Фруктоза, сироп от фруктоза, изоглюкоза кг
10.62.13.30 Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин кг
10.62.13.90 Химически чиста малтоза, заместители на мед, сироп от инулин, инвертна захар и други захари, н.д. кг
10.62.14.30 Сурово царевично масло и неговите фракции, но не химически променени кг
10.62.14.60 Царевично масло и неговите фракции, рафинирани, но не химически променени кг
10.62.20.00 Остатъци от производство на нишесте и подобни остатъци (вкл. царевичен глутен) кг
10.71.11.00 Хляб без прибавки на мед, яйца, сирене или плодове (вкл. питки, погачи с мая) кг
10.71.12.00 Тестени сладкарски и хлебни изделия с добавка на захар или подсладители (торти, пасти, кексове, рула, козуначени изделия, целувки, кифли, кроасани, сухи пасти, блатове и подобни) кг
10.72.11.30 Хрупкав хляб (кнекброт) кг
10.72.11.50 Сухари и подобни препечени продукти кг
10.72.12.30 Меденки кг
10.72.12.53 Сладки бисквити, гофрети и вафли, изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао кг
10.72.12.55 Сладки бисквити, вкл. слепените (без покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао) кг
10.72.12.57 Вафли и гофрети с тегловно съдържание на вода > 10 % (без корички, фунийки и кофички за сладолед) кг
10.72.12.59 Вафли, гофрети, корички, фунийки и кофички за сладолед, вкл. солените (без покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао и тези с тегловно съдържание на вода > 10 %) кг
10.72.19.10 Безквасен хляб (вкл. питки без мая) кг
10.72.19.20 Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, печени кори (например за баница и подобни), от брашно или нишесте и подобни продукти кг
10.72.19.40 Бисквити (без сладки бисквити, вафли и гофрети и покритите с шоколад или с други продукти, съдържащи какао) кг
10.72.19.50 Екструдирани или експандирани продукти, солени или пикантни (солети, снакс, зрънчо и подобни) кг
10.72.19.90 Други печени изделия без прибавка на подсладители (баници, палачинки, киш и подобни) кг
10.73.11.30 Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин, съдържащи яйца кг
10.73.11.50 Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин, несъдържащи яйца кг
10.73.12.00 Кус-кус (от грис) кг
10.81.11.00 Сурова захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг
10.81.12.30 Бяла рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг
10.81.12.90 Друга рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло в твърдо състояние, без ароматизиращи или оцветяващи добавки кг
10.81.13.00 Рафинирана захар от захарна тръстика или захарно цвекло с ароматизиращи или оцветяващи добавки; захар и сироп от клен кг
10.81.14.30 Меласа от захарна тръстика, получена в резултат на извличането или рафирането на захарта кг
10.81.14.50 Меласа, без тази от захарна тръстика кг
10.81.20.00 Резенки сухи от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар (вкл. пяната от избистрянето и остатъците, намиращи се във филтър-пресите) кг
10.82.11.00 Какаова маса, дори обезмаслена кг
10.82.12.00 Масло, мазнина и течно масло, от какао кг
10.82.13.00 Какао на прах без прибавка на захар или други подсладители кг
10.82.14.00 Какао на прах с прибавка на захар или други подсладители кг
10.82.21.30 Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, на блокове или пръчки, с тегло > 2 кг или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки, с тегло > 2 кг, с тегловно съдържание на какаово масло >= 18 % кг
10.82.21.50 Продукти, наречени "chocolate milk crumb", в директни опаковки с тегло кг
10.82.21.70 Шоколадова глазура в директни опаковки с тегло > 2 кг, с тегловно съдържание на какаово масло >= 18 % кг
10.82.21.90 Други хранителни продукти, съдържащи какао, на блокове или пръчки, в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми, в съдове или в директни опаковки, с тегло > 2 кг и с тегловно съдържание на какаово масло < 18 % кг
10.82.22.33 Шоколад на блокове или пръчки, с пълнеж кг
10.82.22.35 Шоколад на блокове или пръчки, без пълнеж, с прибавка на зърнени храни, плодове или ядки кг
10.82.22.39 Шоколад на блокове или пръчки, без пълнеж и без прибавка на зърнени храни, плодове или ядки кг
10.82.22.43 Шоколадови бонбони, съдържащи алкохол кг
10.82.22.45 Шоколадови бонбони, несъдържащи алкохол кг
10.82.22.53 Шоколад в други форми, например шоколадови яйца и коледни артикули (без шоколад на блокове или пръчки и шоколадови бонбони), с пълнеж кг
10.82.22.55 Шоколад в други форми, например плътни или кухи шоколадови фигурки (без шоколад на блокове или пръчки и шоколадови бонбони), без пълнеж кг
10.82.22.60 Захарни изделия и изделия (карамели, дражета, халва и нуга, с какао; какаов кувертюр), произведени от заместители на захарта, съдържащи какао (без бял шоколад) кг
10.82.22.70 Пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад, какаов кувертюр), в опаковки, с тегло <= 2 кг кг
10.82.22.80 Препарати за производство на напитки, съдържащи какао кг
10.82.22.90 Други хранителни продукти, съдържащи какао (прахове, съдържащи > 5 % какао за производство на кремове или сладолед; какаови пръчици) кг
10.82.23.10 Дъвка, дори със захарно покритие кг
10.82.23.20 Екстракт от сладник (съдържащ тегловно > 10 % захароза, но несъдържащ други добавки) под формата на блокове, пръчки, таблетки и други форми кг
10.82.23.30 Бял шоколад кг
10.82.23.53 Пасти, вкл. марципан, в директни опаковки с нетно съдържание >= 1 кг кг
10.82.23.55 Пастили за гърло и бонбони против кашлица кг
10.82.23.63 Дражета и подобни изделия със захарно покритие (вкл. захаросани бадеми) кг
10.82.23.65 Гумени бонбони, желирани захарни изделия, вкл. захарни изделия от плодова маса (без дъвка) кг
10.82.23.73 Бонбони от стопена захар, дори пълнени кг
10.82.23.75 Дъвчащи бонбони (карамелени, плодови, млечни и други) кг
10.82.23.83 Захарни изделия, получени чрез пресоване кг
10.82.23.90 Други захарни изделия без какао (халва и нуга без какао; обикновен локум, тахан, фондани, марципан в опаковки до 1 кг и други) кг
10.82.24.00 Плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани) кг
10.83.11.30 Сурово кафе, декофеинизирано кг
10.83.11.50 Печено кафе, недекофеинизирано кг
10.83.11.70 Печено кафе, декофеинизирано кг
10.83.12.10 Заместители на кафе, съдържащи кафе кг
10.83.12.40 Екстракти, есенции и концентрати от кафе, продукти на базата на екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе кг
10.83.12.70 Печена цикория, ръж, леблебия и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати кг
10.83.13.00 Зелен чай (неферментирал), черен чай (ферментирал) и частично ферментирал чай в опаковки със съдържание <= 3 кг кг
10.83.14.00 Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и продукти, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на чай или мате кг
10.83.15.00 Билков чай кг
10.84.11.30 Винен оцет л
10.84.11.90 Други видове оцет (без винен оцет) и заместители на оцет л
10.84.12.10 Сос от соя кг
10.84.12.30 Кетчуп от домати и други сосове от домати кг
10.84.12.53 Синапено брашно кг
10.84.12.55 Готова горчица кг
10.84.12.70 Майонеза, готови сосове и препарати за сосове; комбинирани подправки кг
10.84.30.00 Сол за хранителни цели кг
10.85.11.00 Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на базата на месо, субпродукти или кръв кг
10.85.12.00 Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на базата на риба, ракообразни и мекотели кг
10.85.13.00 Готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), на базата на зеленчуци кг
10.85.14.10 Макаронени изделия, пълнени с месо, риба, сирене и други, дори варени или обработени по друг начин кг
10.85.14.30 Макаронени изделия, варени или обработени по друг начин (с изкл. на пълнените) и готови ястия, съдържащи основно макаронени изделия кг
10.85.19.10 Други готови ястия (съдържащи най-малко две основни съставки), вкл. замразени пици (без пресни пици) кг
10.86.10.10 Хомогенизирани готови храни от месо, субпродукти или кръв, детски или диетични кг
10.86.10.30 Хомогенизирани зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, детски или диетични кг
10.86.10.50 Хомогенизирани продукти от плодове, приготвени чрез варене, детски или диетични кг
10.86.10.60 Смесени хомогенизирани храни, детски или диетични, п.п.д., в опаковки <= 250 г кг
10.86.10.70 Детски храни, п.п.д., приготвени на базата на зърнени растения, брашно, нишесте или мляко кг
10.89.11.00 Готови супи и бульони и препарати за тях кг
10.89.12.30 Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин кг
10.89.12.50 Яйчен албумин кг
10.89.13.34 Хлебни маи кг
10.89.13.39 Други активни маи (вкл. бирена) кг
10.89.13.50 Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми кг
10.89.13.70 Набухватели кг
10.89.14.00 Екстракти и сокове от месо, риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни кг
10.89.16.00 Готови нетрайни хранителни продукти - сандвичи, пресни пици и подобни (без кетъринг и тези за непосредствена консумация) кг
10.89.17.00 Хранителни добавки, предназначени за консумация от човека кг
10.89.19.10 Карамелизирани захари и меласи кг
10.89.19.25 Екстракт от малц кг
10.89.19.30 Хранителни препарати от брашно, грис, нишесте, мляко и други кг
10.89.19.35 Протеинови концентрати и ароматизирани или оцветени захарни сиропи кг
10.89.19.50 Други разнообразни хранителни продукти, н.д. кг
10.91.10.10 Премикси за селскостопански животни, без брашно и агломерати от люцерна кг
10.91.10.33 Готови храни за свине кг
10.91.10.35 Готови храни за едър рогат добитък кг
10.91.10.37 Готови храни за домашни птици кг
10.91.10.39 Готови храни за други селскостопански животни кг
10.91.20.00 Брашно и агломерати от люцерна кг
10.92.10.30 Готови храни за кучета и котки, п.п.д. кг
10.92.10.60 Готови храни за домашни любимци (без пригодените за продажба на дребно храни за кучета и котки) кг
11.01.10.20 Спиртни напитки от дестилати от вино и/или гроздови джибри л алк. 100 %
11.01.10.30 Уиски л алк. 100 %
11.01.10.40 Ром и тафия л алк. 100 %
11.01.10.50 Джин и хвойново питие л алк. 100 %
11.01.10.63 Водка с алкохолно съдържание <= 45,4 % обемни л алк. 100 %
11.01.10.65 Дестилирани спиртни напитки от плодове л алк. 100 %
11.01.10.70 Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание < 80 % обемни л алк. 100 %
11.01.10.80 Ликьори и други спиртни напитки л алк. 100 %
11.02.11.30 Пенливи вина от френския район "Шампания" (шампанско) л
11.02.11.90 Други пенливи (естествено пенливи и пенливи газирани) вина от прясно грозде (без шампанско) л
11.02.12.11 Вина тихи, бели, със защитено наименование за произход (ЗНП), с алкохолно съдържание <= 15 % обемни л
11.02.12.15 Вина от прясно грозде (искрящи) и гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната чрез прибавка на алкохол, в съдове със свръхналягане, дължащо се на разтворен С02 >=1 бар < 3, при 20 °С (без пенливи вина) л
11.02.12.17 Вина тихи, червени, розе, със защитено наименование за произход (ЗНП) и гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната чрез прибавка на алкохол, с алкохолно съдържание <= 15 % обемни л
11.02.12.20 Вина тихи (без тези със защитено наименование за произход (ЗНП) и гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната чрез прибавка на алкохол л
11.02.12.31 Ликьорни вина с алкохолно съдържание >15 % обемни - Порто, Мадейра, Шери, Токай и други л
11.02.12.50 Гроздова мъст с алкохолно съдържание >0,5 % обемни (с изкл. на гроздова мъст, чиято ферментация е прекъсната чрез прибавка на алкохол) л
11.03.10.00 Други ферментирали напитки (например от ябълки, круши, медовина); смеси от ферментирали напитки и смеси от ферментирали и безалкохолни напитки, н.д. л
11.04.10.00 Вермути и други ароматизирани вина от прясно грозде (вкл. пелин) л
11.05.10.00 Пиво от малц (без безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол <= 0,5 % обемни) л
11.05.10.10 Безалкохолно пиво и пиво със съдържание на алкохол <= 0,5 % обемни л
11.05.20.00 Отпадъци от пивоварни или от спиртоварни кг
11.06.10.30 Малц, непечен кг
11.06.10.50 Малц, печен (без допълнително обработения малц, напр. малцови екстракти или печен малц като заместител на кафето) кг
11.07.11.30 Минерални води и газирани води, неподсладени, нито ароматизирани л
11.07.11.50 Други води (без минерални и газирани), неподсладени, нито ароматизирани; лед и сняг л
11.07.19.30 Води, вкл. минерални и газирани води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани (безалкохолни напитки) л
11.07.19.50 Други безалкохолни напитки несъдържащи млечни мазнини (без подсладени или неподсладени минерални, газирани или ароматизирани води), вкл. боза л
11.07.19.70 Безалкохолни напитки, съдържащи млечни мазнини л
12.00.11.30 Пури (вкл. тези с отрязани краища) и пурети, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и заместители на тютюна бр.
12.00.11.50 Цигари, съдържащи тютюн или смеси от тютюн и заместители на тютюна бр.
12.00.11.70 Цигари, пурети и пури, съдържащи само заместители на тютюна кг
12.00.12.00 Тютюн, обработен, частично или изцяло очистен от твърдите жилки кг
12.00.19.30 Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво съотношение кг
12.00.19.90 Тютюневи екстракти и сокове; "хомогенизирани" или "възстановени" тютюни; обработен тютюн за дъвчене или смъркане, тютюн за наргиле, тютюнев прах, експандиран тютюн кг
13.10.10.00 Мазнина от вълна (серей) и производни мастни вещества от нея, вкл. ланолин кг
13.10.21.00 Сурова коприна (неусукана) кг
13.10.22.00 Вълна, обезмаслена или карбонизирана, неподготвена за предене кг
13.10.23.00 Дреб от вълна или от фини животински косми кг
13.10.24.00 Вълна, фини или груби животински косми, подготвени за предене (вкл. безразборно камгарирана вълна) кг
13.10.25.00 Памук, подготвен за предене кг
13.10.26.00 Юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами), подготвени за предене (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) кг
13.10.29.00 Лен, коноп и други текстилни растителни влакна, подготвени за предене (вкл. отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) кг
13.10.31.00 Синтетични щапелни влакна, подготвени за предене кг
13.10.32.00 Изкуствени щапелни влакна, подготвени за предене кг
13.10.40.10 Прежди от естествена коприна (без прежди от отпадъци от естествена коприна), н.п.д. кг
13.10.40.30 Прежди от отпадъци от естествена коприна, н.п.д. кг
13.10.40.50 Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, п.п.д.; нишки от Месина кг
13.10.50.10 Прежди от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни, н.п.д. кг
13.10.50.30 Прежди от вълна или от фини животински косми, камгарни, н.п.д. кг
13.10.50.50 Прежди от вълна или от фини животински косми, п.п.д. кг
13.10.61.32 Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за тъкани (без тези за килими и други подови настилки) кг
13.10.61.33 Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за плетени платове и трикотажни или плетени изделия кг
13.10.61.35 Прежди от непенирани памучни влакна, н.п.д., за друга употреба, вкл. за килими и други подови настилки кг
13.10.61.52 Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за тъкани (без тези за килими и други подови настилки) кг
13.10.61.53 Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за плетени платове и трикотажни или плетени изделия кг
13.10.61.55 Прежди от пенирани памучни влакна, н.п.д., за друга употреба, вкл. за килими и други подови настилки кг
13.10.61.60 Прежди памучни (без шевните конци), п.п.д. кг
13.10.62.00 Шевни конци от памук кг
13.10.71.10 Прежди от лен, н.п.д. кг
13.10.71.20 Прежди от лен, п.п.д. кг
13.10.72.00 Прежди от юта или от други текстилни ликови влакна; прежди от коноп или от други текстилни растителни влакна; хартиени прежди кг
13.10.81.10 Прежди, усукани или корд (без шевни конци), полиамидни (ПА-К), полиестерни (ПЕ-К) или от други синтетични нишки, н.п.д. кг
13.10.81.30 Прежди, усукани или корд (без шевни конци) от изкуствени нишки, н.п.д. кг
13.10.81.50 Прежди от синтетични или изкуствени нишки (без шевни конци), п.п.д. кг
13.10.82.10 Прежди от синтетични щапелни влакна (ПА, ПЕ, ПАН, ПП и други) (без шевни конци), съдържащи тегловно >= 85 % синтетични щапелни влакна, н.п.д. кг
13.10.82.50 Прежди от синтетични щапелни влакна (без шевни конци), съдържащи тегловно >= 85% от тези влакна, п.п.д. кг
13.10.83.20 Прежди, съдържащи тегловно < 85 % полиестерни щапелни влакна (ПЕ) (без шевните конци), смесени предимно или само с изкуствени щапелни влакна, н.п.д. кг
13.10.83.33 Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с щрайхгарна вълна или фини животински косми, н.п.д. кг
13.10.83.36 Прежди, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с камгарна вълна или фини животински косми, н.п.д. кг
13.10.83.40 Прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, н.п.д. кг
13.10.83.80 Прежди (без шевните конци), съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени по друг начин, н.п.д. кг
13.10.83.90 Прежди от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % от тези влакна (без шевните конци), п.п.д. кг
13.10.84.10 Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци), н.п.д. кг
13.10.84.30 Прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевните конци), п.п.д. кг
13.10.85.10 Шевни конци от синтетични или изкуствени нишки кг
13.10.85.50 Шевни конци от синтетични или изкуствени щапелни влакна кг
13.20.11.00 Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна м2
13.20.12.30 Тъкани от вълна или от фини животински косми, щрайхгарни м2
13.20.12.60 Тъкани от вълна или от фини животински косми, камгарни и тъкани от груби животински косми или от конски опашки м2
13.20.13.30 Тъкани от лен, съдържащи тегловно >= 85 % лен м2
13.20.13.60 Тъкани от лен, съдържащи тегловно < 85 % лен м2
13.20.14.00 Тъкани от юта и други текстилни ликови влакна (без лен, коноп и рами) м2
13.20.19.00 Тъкани от коноп, рами или от други текстилни растителни влакна (без лен, юта и ликови); тъкани от хартиени прежди м2
13.20.20.14 Памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове и марли), за облекло м2
13.20.20.17 Памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове и марли), за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството м2
13.20.20.19 Памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове и марли), за техническа и производствена употреба м2
13.20.20.20 Памучни тъкани със специфична площна маса <= 100 г/м2, за марля, бинт и други превързочни материали м2
13.20.20.31 Памучни тъкани със специфична площна маса <= 200 г/м2, от прежди с различни цветове, за ризи и блузи м2
13.20.20.42 Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове), за облекло м2
13.20.20.44 Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове), за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството м2
13.20.20.49 Памучни тъкани със специфична площна маса > 200 г/м2 (без тези от прежди с различни цветове), за техническа и производствена употреба м2
13.20.20.60 Памучни тъкани, наречени "деним", със специфична площна маса > 200 г/м2 м2
13.20.20.72 Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за друго облекло м2
13.20.20.74 Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за спално бельо или за други текстилни изделия за домакинството м2
13.20.20.79 Памучни тъкани от прежди с различни цветове, за техническа и производствена употреба м2
13.20.31.30 Тъкани от прежди от синтетични или изкуствени нишки, получени от прежди с висока здравина, от ленти или от подобни форми (вкл. найлон, други полиамиди, полиестер, вискозна коприна) м2
13.20.31.50 Тъкани от прежди от синтетични нишки (без тези от прежди с висока здравина или от ленти) м2
13.20.31.70 Тъкани от прежди от изкуствени нишки (без тези от прежди с висока здравина от вискозна коприна) м2
13.20.32.10 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно >= 85 % синтетични щапелни влакна м2
13.20.32.20 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук (без тези от прежди с различни цветове) м2
13.20.32.30 Тъкани от синтетични щапелни влакна, съдържащи тегловно < 85 % синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, от прежди с различни цветове м2
13.20.32.40 Други тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с вълна или фини животински косми, щрайхгарни м2
13.20.32.50 Тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени предимно или само с вълна или фини животински косми, камгарни м2
13.20.32.90 Други тъкани от синтетични щапелни влакна, смесени с други влакна, различни от вълнените, фините животински косми или памука м2
13.20.33.30 Тъкани от изкуствени щапелни влакна (без тези от прежди с различни цветове) м2
13.20.33.50 Тъкани от изкуствени щапелни влакна, от прежди с различни цветове м2
13.20.41.00 Тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани, тъфтинг изделия, ленти и ленти без вътък) м2
13.20.42.00 Хавлиени тъкани от памук (без ленти и ленти без вътък) м2
13.20.43.00 Хавлиени тъкани от други текстилни материали (без памук) м2
13.20.44.00 Тъкани със сплитка гаце (без превързочна марля, ленти и ленти без вътък) м2
13.20.45.00 Тъфтинг изделия, без килими и други подови настилки м2
13.20.46.00 Тъкани (вкл. ленти) от стъклени влакна кг
13.30.11.10 Багрене на текстилни влакна хил. лв
13.30.11.21 Багрене на прежди от естествена коприна хил. лв
13.30.11.22 Багрене на прежди от вълна, от фини или груби косми хил. лв
13.30.11.23 Багрене на памучни прежди (без шевни конци) хил. лв
13.30.11.24 Багрене на ленени прежди, прежди от други ликови или растителни влакна и на хартиени прежди хил. лв
13.30.11.25 Багрене на прежди от синтетични нишки (без шевни конци) хил. лв
13.30.11.26 Багрене на прежди от изкуствени нишки (без шевни конци) хил. лв
13.30.11.27 Багрене на прежди от синтетични щапелни влакна (без шевни конци) хил. лв
13.30.11.28 Багрене на прежди от изкуствени щапелни влакна (без шевни конци) хил. лв
13.30.12.10 Избелване на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна хил. лв
13.30.12.20 Избелване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми хил. лв
13.30.12.30 Избелване на тъкани от памук хил. лв
13.30.12.40 Избелване на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни влакна, хартиени прежди хил. лв
13.30.12.50 Избелване на тъкани от прежди от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна хил. лв
13.30.12.60 Избелване на тъкани от прежди от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна хил. лв
13.30.12.70 Избелване на тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти) хил. лв
13.30.12.80 Избелване на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия) хил. лв
13.30.12.90 Избелване на кадифе, плюшове и други плетени платове хил. лв
13.30.13.10 Багрене на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна хил. лв
13.30.13.20 Багрене на тъкани от вълна, фини или груби животински косми хил. лв
13.30.13.30 Багрене на тъкани от памук хил. лв
13.30.13.40 Багрене на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни влакна, хартиени прежди хил. лв
13.30.13.50 Багрене на тъкани от прежди от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна хил. лв
13.30.13.60 Багрене на тъкани от прежди от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна хил. лв
13.30.13.70 Багрене на тъкани кадифета и плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти) хил. лв
13.30.13.80 Багрене на хавлиени тъкани (без тъфтинг изделия) хил. лв
13.30.13.90 Багрене на кадифе, плюшове и други плетени платове и на нетъкан текстил хил. лв
13.30.19.10 Друго облагородяване на тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.20 Друго облагородяване на тъкани от вълна, фини или груби животински косми (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.30 Друго облагородяване на памучни тъкани (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.40 Друго облагородяване на тъкани от лен, коноп, други ликови или растителни влакна, хартиени прежди (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.50 Друго облагородяване на тъкани от синтетични нишки и синтетични щапелни влакна (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.60 Друго облагородяване на тъкани от изкуствени нишки и изкуствени щапелни влакна (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.70 Друго облагородяване на тъкани кадифета, плюшове и тъкани от шенилна прежда (без хавлиени тъкани от памук и ленти) (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.80 Друго облагородяване на хавлиени тъкани, различни от тъфтинг изделия (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.90 Друго облагородяване на кадифе, плюшове и други плетени платове и на нетъкан текстил (без избелване, багрене и печатане) хил. лв
13.30.19.95 Услуги по облагородяване на облекло хил. лв
13.91.11.00 Кадифета, плюшове и хавлиени платове, плетени кг
13.91.19.10 Други плетени платове кг
13.91.19.20 Изкуствени кожухарски кожи и изделия от тях хил. лв
13.92.11.30 Одеяла (без електрическите одеяла) от вълна или фини животински косми бр.
13.92.11.50 Одеяла (без електрическите одеяла) от синтетични влакна бр.
13.92.11.90 Одеяла (без електрическите одеяла) от памук и други текстилни материали (без вълнени и синтетични влакна) бр.
13.92.12.30 Спално бельо, трикотажно или плетено кг
13.92.12.53 Спално бельо, тъкано, от памук кг
13.92.12.55 Спално бельо, тъкано, от лен или от рами кг
13.92.12.59 Спално бельо, тъкано, от текстилни материали (без памук, лен и рами) кг
13.92.12.70 Спално бельо, от нетъкан текстил, от синтетични или изкуствени влакна (без трикотажно или плетено) кг
13.92.13.30 Покривки и кърпи за маса, трикотажни или плетени кг
13.92.13.53 Покривки и кърпи за маса, тъкани, от памук кг
13.92.13.55 Покривки и кърпи за маса, тъкани, от лен кг
13.92.13.59 Покривки и кърпи за маса, тъкани, от текстилни материали (без памук и лен); покривки и кърпи за маса, от нетъкан текстил (без синтетични или изкуствени влакна) кг
13.92.13.70 Покривки и кърпи за маса, от нетъкан текстил, от синтетични или изкуствени влакна кг
13.92.14.30 Кърпи и други артикули за тоалет или за кухня, от хавлиени или подобни тъкани, от памук кг
13.92.14.50 Кърпи за тоалет или за кухня, тъкани, от текстилни материали (без хавлиени кърпи от памук) кг
13.92.14.70 Кърпи за тоалет или за кухня, от нетъкан текстил, от синтетични или изкуствени влакна кг
13.92.15.30 Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, трикотажни или плетени м2
13.92.15.50 Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, тъкани м2
13.92.15.70 Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, от нетъкан текстил м2
13.92.16.20 Ръчно тъкани гоблени (тип "Gobelins", "Flandres", "Aubusson", "Beauvais" и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани хил. лв
13.92.16.40 Покривки за легла (без пухените) бр.
13.92.16.60 Други изделия за обзавеждане хил. лв
13.92.16.80 Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, за изработване на килими, гоблени, бродирани покривки за маса или салфетки или на подобни текстилни изделия, п.п.д хил. лв
13.92.21.30 Амбалажни чували и торбички от памук кг
13.92.21.50 Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови ленти или подобни суровини, трикотажни или плетени кг
13.92.21.70 Амбалажни чували и торбички от полиетиленови или полипропиленови ленти или подобни суровини, различни от трикотажните или плетените кг
13.92.21.90 Амбалажни чували и торбички от юта и други текстилни материали (без памук, полиетиленови или полипропиленови ленти) кг
13.92.22.10 Покривала и външни щори (без покривала за каравани) кг
13.92.22.30 Палатки (без покривала за каравани) кг
13.92.22.50 Платна за лодки, сърфове кг
13.92.22.70 Надуваеми дюшеци и други изделия за къмпинг (без покривала за каравани, палатки и спални чували) кг
13.92.23.00 Парашути (вкл. управляеми парашути и парапланери) и ротошути; части и принадлежности за тях кг
13.92.24.30 Спални чували бр.
13.92.24.93 Юргани, възглавници, завивки и други подобни изделия, с пълнеж от перушина или пух (без дюшеци) бр.
13.92.24.99 Юргани, възглавници, завивки и други подобни изделия, пълнени или гарнирани по друг начин (без дюшеци) бр.
13.92.29.53 Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба, от нетъкан текстил кг
13.92.29.57 Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба (без трикотажни или плетени и от нетъкан текстил) кг
13.92.29.99 Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и изделия за подобна употреба, трикотажни или плетени; спасителни колани и жилетки; други конфекционирани текстилни изделия (без дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни изделия) кг
13.93.11.00 Килими и други подови настилки от текстилни материали с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани м2
13.93.12.00 Тъкани килими и други тъкани подови настилки от текстилни материали (без тъфтинг и флок), вкл. килими, тъкани на ръка м2
13.93.13.00 Килими и други подови настилки от текстилни материали, тъфтинг, дори конфекционирани м2
13.93.19.30 Килими и други подови настилки от филц (без тъфтинг и флок), дори конфекционирани м2
13.93.19.90 Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани м2
13.94.11.30 Канапи, въжета и дебели въжета, от сизал или други влакна от рода "Агаве", от абака (манилски коноп), юта или други ликови или твърди влакна (от листа) (без канапи за свързване или връзване) кг
13.94.11.53 Канапи за свързване или връзване, от сизал или други влакна от рода "Агаве" (селскостопански) кг
13.94.11.55 Канапи за свързване или връзване, от полиетилен или полипропилен (селскостопански) кг
13.94.11.60 Въжета и дебели въжета, от синтетични влакна, с линейна плътност > 50 000 дтекс (5 г/м) (без канапи за свързване или връзване) кг
13.94.11.70 Канапи от полиетилен или пропилен с линейна плътност <= 50 000 дтекс (5 г/м) (без канапи за свързване или връзване) кг
13.94.11.90 Други канапи, въжета и дебели въжета, от други влакна кг
13.94.12.33 Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, от изкуствени или синтетични текстилни материали (без рибарските кепчета) кг
13.94.12.35 Конфекционирани мрежи за риболов, изработени от прежди, от изкуствени или синтетични текстилни материали (без рибарските кепчета) кг
13.94.12.53 Конфекционирани мрежи, изработени от канапи, въжета или дебели въжета, от найлон или други полиамиди (без конфекционираните мрежи за риболов, мрежите със спортно предназначение,  мрежичките за коса, рибарските кепчета, мрежите за ловене на пеперуди и подобни) кг
13.94.12.55 Конфекционирани мрежи от найлон или други полиамиди (без тези от канапи, въжета или дебели въжета, конфекционирани мрежи за риболов, мрежичките за коса, мрежите със спортно предназначение, рибарските кепчета, мрежите за ловене на пеперуди и подобни) кг
13.94.12.59 Мрежи със завързани бримки от текстилни материали (без конфекционирани мрежи за риболов, изработени от изкуствени или синтетични текстилни материали, други конфекционирани мрежи от найлон или други полиамиди) кг
13.94.12.80 Изделия от прежди, ленти, канапи, въжета, н.д. кг
13.95.10.10 Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити) с маса за единица площ <= 25 г/м2 кг
13.95.10.20 Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити) с маса за единица площ > 25 г/м2, но <= 70 г/м2 кг
13.95.10.30 Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити) с маса за единица площ > 70 г/м2, но <= 150 г/м2 кг
13.95.10.50 Нетъкани материали и изделия от тях (без промазани или покрити) с маса за единица площ > 150 г/м2 кг
13.95.10.70 Нетъкани материали и изделия от тях, промазани или покрити кг
13.96.11.00 Метални и метализирани прежди, дори обвити кг
13.96.12.00 Тъкани от метални нишки или от метализирани текстилни прежди, за облекло, мебелиране или за подобна употреба, н.д. кг
13.96.13.00 Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди и ленти, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаса кг
13.96.14.00 Тъкани, импрегнирани, промазани или покрити, н.д. м2
13.96.15.00 Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина от полиамиди, полиестери или вискозна коприна м2
13.96.16.20 Маркучи за помпи и подобни маркучи от текстилни материали, дори армирани или с допълнения от други материали кг
13.96.16.50 Текстилни фитили, нажежаващи се чорапчета, транспортни ленти или транс­мисионни ремъци от текстилни материали (вкл. подсилени с метал или с други материали) кг
13.96.16.80 Тъкани и филцове, безконечни или снабдени със свързващи средства от видовете, използвани за машини за производство на хартия или за подобни машини (вкл. за дървесна маса или азбестоцимент) кг
13.96.17.30 Ленти, различни от етикети, емблеми и подобни изделия, небродирани; ленти, състоящи се само от основа без вътък, чиито нишки са свързани с лепило хил. лв
13.96.17.50 Етикети, емблеми и подобни изделия от текстилни материали, на парче, на ленти или изрязани, небродирани хил. лв
13.96.17.70 Галони и ширити на парче; пасмантерийни изделия и аналогични орнаментни изделия, на парче без бродерия, различни от тези от трикотаж; пискюли, помпони и подобни изделия хил. лв
13.99.11.30 Тюлове и други мрежести тъкани (без изтъканите и плетените изделия) хил. лв
13.99.11.50 Машинно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви хил. лв
13.99.11.70 Ръчно изработени дантели на парче, на ленти или на мотиви хил. лв
13.99.12.30 Бродерии без видима основа (химични или въздушни бродерии и бродерии с изрязана основа) на парчета, на ленти или на мотиви хил. лв
13.99.12.50 Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви, от памук (без бродерии без видима основа) хил. лв
13.99.12.70 Бродерии на парчета, на ленти или на мотиви от други текстилни материали (без бродерии от памук и тези без видима основа) хил. лв
13.99.13.00 Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани кг
13.99.14.00 Текстилни влакна с дължина <= 5 мм (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали кг
13.99.15.00 Обвити прежди и ленти от синтетични или изкуствени текстилни материали с широчина <= 5 мм; шенилна прежда; прежди "във верижка" кг
13.99.16.00 Ватирани текстилни изделия на парчета, състоящи се от един или повече слоеве текстил, свързани с ватиращ материал и съединени чрез прошиване, капитониране или друг начин, различни от бродериите на парче, на ленти или на мотиви м2
13.99.19.00 Пухове и пухчета за пудра или за нанасяне на други козметични или тоалетни продукти бр.
14.11.10.00 Облекло от естествена или възстановена обработена лицева кожа (без допълнения към облеклото, шапки, обувки) бр.
14.12.11.20 Работни ансамбли от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже бр.
14.12.11.30 Работни сака от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже бр.
14.12.12.40 Работни панталони и панталони до под коляното, от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже бр.
14.12.12.50 Работни панталони с пластрон и презрамки, от памук, изкуствени или синтетични влакна, за мъже бр.
14.12.21.20 Работни ансамбли от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени бр.
14.12.21.30 Работни сака от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени бр.
14.12.22.40 Работни панталони и панталони до под коляното от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени бр.
14.12.22.50 Работни панталони с пластрон и презрамки, от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени бр.
14.12.30.13 Гащеризони работни и друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета (без работни ансамбли, сака и панталони) бр.
14.12.30.23 Престилки, престилки с ръкави и друго работно облекло от памук, синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета (без работни ансамбли, сака и панталони) бр.
14.13.11.10 Палта, палта-пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.13.11.20 Анораци, якета, ватирани елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.13.12.30 Сака, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.13.12.60 Костюми и ансамбли, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.13.12.70 Панталони и панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки, къси панталони и шорти, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.13.13.10 Палта, палта-пелерини и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.13.13.20 Анораци, якета, ватирани елечета и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.13.14.30 Сака, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.13.14.60 Костюми и ансамбли, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.13.14.70 Рокли за жени или момичета, трикотажни или плетени бр.
14.13.14.80 Поли и поли-панталони, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.13.14.90 Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (без бански), трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.13.21.15 Палта, палта-пелерини, шлифери и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.13.21.30 Анораци, якета, ватирани елечета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.13.22.00 Костюми и ансамбли (без работни), различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.13.23.00 Сака (без работни), различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.13.24.42 Панталони и панталони до под коляното (без работни), от "деним", за мъже или момчета бр.
14.13.24.44 Панталони, панталони до под коляното (без работните), къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или плетените, от вълна или от фини животински косми, за мъже или момчета бр.
14.13.24.45 Панталони и панталони до под коляното (без работни), различни от трикотажните или плетените, от синтетични и изкуствени влакна, за мъже или момчета бр.
14.13.24.48 Панталони и панталони до под коляното (без работни), различни от трикотажните или плетените, от памук (без "деним"), за мъже или момчета бр.
14.13.24.49 Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки, къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или плетените, от текстилни материали (без вълна, памук, изкуствени и синтетични влакна), за мъже или момчета бр.
14.13.24.55 Панталони с пластрон и презрамки (без работни), различни от трикотажните или плетените, от вълна, памук, изкуствени и синтетични влакна, за мъже или момчета бр.
14.13.24.60 Къси панталони и шорти (без бански), от памук или синтетични и изкуствени влакна, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.13.31.15 Палта, палта-пелерини, шлифери и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.13.31.30 Анораци, якета, ватирани елечета и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.13.32.00 Костюми и ансамбли (без работни), различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.13.33.30 Сака (без работни), различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.13.34.70 Рокли, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.13.34.80 Поли и поли-панталони, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.13.35.42 Панталони и панталони до под коляното (без работни), от "деним", за жени или момичета бр.
14.13.35.48 Панталони и панталони до под коляното (без работни), от памук (без "деним"), за жени или момичета бр.
14.13.35.49 Панталони и панталони до под коляното (без работни), различни от трикотажните или плетените, от вълна или фини животински косми, от синтетични или изкуствени влакна, за жени или момичета бр.
14.13.35.51 Панталони с пластрон и презрамки (без работни), различни от трикотажните или плетените, от памук, за жени или момичета бр.
14.13.35.61 Къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или плетените, от памук, за жени или момичета бр.
14.13.35.63 Панталони с пластрон и презрамки (без работни), различни от трикотажните или плетените, от вълна или фини животински косми, от синтетични или изкуствени влакна; къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или плетените, от вълна или от фини животински косми, за жени или момичета бр.
14.13.35.65 Къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или плетените, от синтетични и изкуствени влакна, за жени или момичета бр.
14.13.35.69 Панталони, панталони до под коляното, панталони с пластрон и презрамки, къси панталони и шорти (без бански), различни от трикотажните или плетените, от лен, коноп, коприна и други текстилни материали (без памук, вълна, синтетични и изкуствени влакна), за жени или момичета бр.
14.14.11.00 Ризи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.14.12.20 Слипове, боксерки и други долни гащи, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.14.12.30 Нощни ризи и пижами, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.14.12.40 Халати, вкл. за баня, и подобни изделия, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.14.13.10 Ризи и блузи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.14.14.20 Пликчета и други долни гащи, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.14.14.30 Нощници и пижами, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.14.14.40 Халати, вкл. за баня, и подобни изделия, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.14.14.50 Комбинезони и фусти, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.14.21.00 Ризи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.14.22.20 Слипове, боксерки и други долни гащи, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.14.22.30 Пижами, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.14.22.40 Долни фланелки, халати и подобни изделия, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.14.23.00 Ризи и блузи, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.14.24.30 Нощници и пижами, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.14.24.50 Комбинезони и фусти, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.14.24.60 Долни фланелки, пликчета, халати, домашни роби и подобни изделия, от памук, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.14.24.80 Долни фланелки, пликчета, халати, домашни роби и подобни изделия, от синтетични или изкуствени влакна, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.14.24.89 Долни фланелки, пликчета, халати, домашни роби и подобни изделия, от текстилни материали (без памук, синтетични или изкуствени влакна), различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.14.25.30 Сутиени и сутиени тип бюстие, дори трикотажни или плетени бр.
14.14.25.50 Ластични колани, колан-гащи, комбинации от сутиени и колани, дори трикотажни или плетени бр.
14.14.25.70 Тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни изделия, и части за тях, дори трикотажни или плетени хил. лв
14.14.30.00 Тениски (фланелки с ръкав, без яка) и долни фланелки, трикотажни или плетени бр.
14.19.11.00 Облекло и допълнения за облеклото, трикотажно или плетено, за бебета с ръст до 86 см хил. лв
14.19.12.10 Анцузи и подобно горно облекло за спорт, трикотажни или плетени, от две части бр.
14.19.12.30 Комбинезони и ансамбли за ски, трикотажни или плетени бр.
14.19.12.40 Бански, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.19.12.50 Бански костюми, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.19.12.90 Друго облекло, трикотажно или плетено, н.д. (вкл. специално облекло, предназначено за професионални, спортни или други цели) кг
14.19.13.00 Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, трикотажни или плетени чф.
14.19.19.30 Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була, воалетки и други подобни изделия, трикотажни или плетени бр.
14.19.19.60 Вратовръзки и други конфекционирани допълнения за облекло и части за облекло или за допълнения за облекло, трикотажни или плетени, н.д. хил. лв
14.19.21.50 Облекло и допълнения за облеклото, различни от трикотажните или плетените, за бебета с ръст до 86 см хил. лв
14.19.22.10 Анцузи и подобно горно облекло за спорт, от две части, и друго облекло, н.д., различно от трикотажното или плетеното, за мъже или момчета бр.
14.19.22.20 Анцузи и подобно горно облекло за спорт, от две части, и друго облекло, н.д., различно от трикотажното или плетеното, за жени или момичета бр.
14.19.22.30 Комбинезони и ансамбли за ски, различни от трикотажните или плетените бр.
14.19.22.40 Бански, различни от трикотажните или плетените, за мъже или момчета бр.
14.19.22.50 Бански костюми, различни от трикотажните или плетените, за жени или момичета бр.
14.19.23.10 Носни кърпи и джобни кърпички бр.
14.19.23.33 Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни изделия, от текстилни материали (без естествена коприна), различни от трикотажните или плетените бр.
14.19.23.38 Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни изделия, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна бр.
14.19.23.53 Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, от текстилни материали (без естествена коприна), различни от трикотажните или плетените бр.
14.19.23.58 Вратовръзки, папийонки и шалчета-вратовръзки, от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна бр.
14.19.23.70 Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, различни от трикотажните или плетените чф.
14.19.23.96 Конфекционирани допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените (без носни и джобни кърпички, шалове, кърпи за глава, шалчета, воалетки, вратовръзки, папийонки и ръкавици); части за облекло или за допълнения за облекло, различни от трикотажните или плетените (без корсети, тиранти, жартиери, ластици за чорапи и подобни изделия, и части за тях) хил. лв
14.19.31.75 Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, от естествена или възстановена лицева кожа, различни от защитните и тези, предназначени за практикуване на спорт чф.
14.19.31.80 Колани и колани с презрамки, от естествена или възстановена лицева кожа бр.
14.19.31.90 Допълнения за облекло от естествена или възстановена лицева кожа (без ръкавици, шапки и колани) хил. лв
14.19.32.00 Облекло от филц или от нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани или промазани; облекло от текстилни материали, гумирани, импрегнирани, промазани или покрити с пластмаси или други материали бр.
14.19.41.30 Щумпи, неоформени, нито фасонирани дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки бр.
14.19.41.50 Щумпи или други форми за шапки, изплетени от слама, тръстика, сизал и подобни материали или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани бр.
14.19.42.30 Шапки от филц, изработени с помощта на щумпи или дискове, дори гарнирани бр.
14.19.42.50 Шапки, изплетени от слама, тръстика, сизал и подобни материали или изработени чрез съединяване на ленти от всякакви материали, дори гарнирани бр.
14.19.42.70 Шапки, трикотажни или плетени; конфекционирани от дантели, филц или други текстилни материали, различни от тези, изработени от ленти, дори гарнирани; мрежи и филета за коса, от всякакви материали, дори гарнирани бр.
14.19.43.00 Шапки от кожухарски или лицеви кожи, пера или други материали (без тези от филц, каучук, пластмаси, азбест и защитните); ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, козирки и подбрадници за шапкарството хил. лв
14.20.10.30 Облекло и допълнения за облекло, вкл. ръкавици, от кожухарски кожи (без шапки) бр.
14.20.10.90 Изделия от кожухарски кожи (без облекло, допълнения за него, шапки) бр.
14.31.10.33 Чорапогащи, трикотажни или плетени, от синтетични материали с линейна плътност на единочката < 67 дтекс бр.
14.31.10.35 Чорапогащи, трикотажни или плетени, от синтетични материали с линейна плътност на единочката >= 67 дтекс бр.
14.31.10.37 Чорапогащи, трикотажни или плетени, от текстилни материали (без синтетични) бр.
14.31.10.50 Дамски чорапи, дълги и три четвърти, трикотажни или плетени, с линейна плътност на единочката < 67 дтекс чф.
14.31.10.90 Чорапи, дълги, три четвърти и къси (вкл. медицински) и подобни изделия, трикотажни или плетени (без дамски дълги и три четвърти чорапи, с линейна плътност на единочката < 67 дтекс), от всякакви текстилни материали чф.
14.39.10.31 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, от вълна или фини животински косми, трикотажни или плетени, за мъже или момчета (без фланели и пуловери, съдържащи тегловно >= 50 % вълна и с тегло на изделието >= 600 г) бр.
14.39.10.32 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия, от вълна или фини животински косми, трикотажни или плетени, за жени или момичета (без фланели и пуловери, съдържащи тегловно >= 50 % вълна и с тегло на изделието >= 600 г) бр.
14.39.10.33 Фланели и пуловери от вълна или фини животински косми, трикотажни или плетени, съдържащи тегловно >= 50 % вълна и с тегло на изделието >= 600 г бр.
14.39.10.53 Блузи с яка поло, тънки, от памук, трикотажни или плетени бр.
14.39.10.55 Блузи с яка поло, тънки, от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени бр.
14.39.10.61 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с яка поло), от памук, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.39.10.62 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с яка поло), от памук, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.39.10.71 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с яка поло), от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени, за мъже или момчета бр.
14.39.10.72 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия (без тънки блузи с яка поло), от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени, за жени или момичета бр.
14.39.10.90 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни изделия от лен, коноп и други текстилни материали (без памук, вълна, синтетични и изкуствени влакна), трикотажни или плетени бр.
15.11.10.30 Дъбени или апретирани цели кожухарски кожи, несъединени, от зайци или агнета бр.
15.11.10.50 Дъбени или апретирани кожухарски кожи, различни от заешки и агнешки (вкл. глави, опашки, крачета и други части, отпадъци и изрезки) хил. лв
15.11.21.00 Велурирани кожи (вкл. комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи) м2
15.11.22.00 Кожи с лаково, метализирано или друго покритие м2
15.11.31.00 Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, цели кг
15.11.32.00 Обработени кожи без косъм от едър рогат добитък, различни от целите кг
15.11.33.00 Обработени кожи без косъм от коне, магарета, мулета или катъри кг
15.11.41.30 Обработени кожи без косъм от овце, дъбени или додъбени, но без друга по-нататъшна обработка (без велурирани кожи) кг
15.11.41.50 Обработени кожи без косъм от овце, обработени след дъбене или обработени като пергамент (без велурирани, с лаково, метализирано или друго покритие) м2
15.11.42.30 Обработени кожи без косъм от кози, дъбени или додъбени, но без друга по-нататъшна обработка (без велурирани кожи) кг
15.11.42.50 Обработени кожи без косъм от кози, обработени след дъбене или обработени като пергамент (без велурирани, с лаково, метализирано или друго покритие) м2
15.11.43.30 Обработени кожи без косъм от свине, само дъбени кг
15.11.43.50 Обработени кожи без косъм от свине, допълнително обработени след дъбене или фино обработени като пергамент (без велурирани, с лаково, метализирано или друго покритие) м2
15.11.51.00 Обработени кожи без косъм от други животни кг
15.11.52.00 Възстановени кожи на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листа или ленти, дори навити на рула м2
15.12.11.10 Сарашки или седларски изделия за всякакви животни (вкл. ремъци, поводи, наколенници, намордници, седла, кобури за седла, камшици и бичове и техните части, облекло за кучета и подобни изделия), от всякакъв вид материали хил. лв
15.12.12.10 Куфари, куфарчета, вкл. тоалетни куфарчета и куфарче за документи, ученически чанти и други подобни от всякакъв вид материали бр.
15.12.12.20 Ръчни чанти, дори чанти за през рамо (вкл. тези без дръжки) от всякакъв вид материали бр.
15.12.12.30 Джобни изделия или изделия за ръчни чанти от всякакъв вид материали хил. лв
15.12.12.50 Пътни, тоалетни, спортни чанти и раници (без ръчните чанти); калъфи за музикални и други инструменти от всякакъв вид материали хил. лв
15.12.12.70 Пътнически комплекти за личен тоалет, шиене или почистване на обувки или облекло от всякакъв вид материали (без несесери за нокти) бр.
15.12.13.00 Каишки за ръчни часовници (без металните) и части за тях бр.
15.12.19.30 Транспортни ленти и други изделия за технически цели от естествена или възстановена кожа кг
15.12.19.60 Други изделия от естествена или възстановена кожа (без тези за технически цели, сарашки и седларски артикули, чанти и подобни, облекло и допълнения към него, камшици, бичове и подобни, мебели, копчета, бижута имитации) хил. лв
15.20.11.00 Непромокаеми обувки с горна част и външно ходило от каучук или от пластмаси (без обувки със защитно метално бомбе) чф.
15.20.12.10 Сандали с горна част от каучук, пластмаси или изкуствена кожа и външно ходило от каучук или пластмаси чф.
15.20.12.31 Обувки с горна част от каучук, пластмаси или изкуствена кожа и външно ходило от каучук или пластмаси (без непромокаемите, сандали, пантофи, спортни обувки и обувки със защитно метално бомбе) чф.
15.20.12.37 Пантофи и други домашни обувки с горна част от пластмаси и с външно ходило от каучук или пластмаси (вкл. пантофки за танци и чехли за баня) чф.
15.20.13.30 Обувки с горна част от естествена кожа, с ходило изработено от дърво и подметки от каучук, пластмаси или кожа, без вътрешно ходило и защитно метално бомбе чф.
15.20.13.51 Мъжки обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със защитно метално бомбе) чф.
15.20.13.52 Дамски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със защитно метално бомбе) чф.
15.20.13.53 Детски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със защитно метално бомбе) чф.
15.20.13.61 Мъжки сандали с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа чф.
15.20.13.62 Дамски сандали с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа чф.
15.20.13.63 Детски сандали с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа чф.
15.20.13.70 Пантофи и домашни обувки, с горна част от естествена кожа и с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (вкл. пантофки за танци) чф.
15.20.13.80 Обувки с горна част от естествена кожа, с външно ходило от дърво, корк или друг материал (без каучук, пластмаси или кожа) чф.
15.20.14.44 Пантофи и домашни обувки с горна част от текстилни материали (вкл. пантофки за танци) и с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа чф.
15.20.14.45 Обувки с горна част от текстилни материали (вкл. апрески), с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа, различни от спортните обувки и пантофите чф.
15.20.14.46 Обувки с горна част от текстилни материали, с външно ходило от дърво, корк или други материали (без каучук, пластмаси или кожа) чф.
15.20.21.00 Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, тренировки и подобни с горна част от текстилни материали, с външно ходило от каучук или пластмаси чф.
15.20.29.00 Спортни обувки с горна част от естествена кожа и с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа; спортни обувки с горна част и външно ходило от каучук или пластмаси (без непромокаеми обувки, обувки за ски и сноуборд) чф.
15.20.31.20 Обувки (вкл. непромокаеми) със защитно метално бомбе, с горна част и външно ходило от каучук или пластмаси чф.
15.20.31.50 Обувки със защитно метално бомбе, с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа чф.
15.20.32.00 Обувки с горна част, различна от каучук, пластмаси, кожа или текстилни материали и с външно ходило от каучук или пластмаси; обувки с горна част, различна от кожа или текстилни материали и с външно ходило от кожа; обувки (вкл. пантофи от кожухарски кожи) с горна част от всякакви материали (без лицева кожа и текстилни материали) и с външно ходило от дърво, корк, канапи или въжета, картон, кожухарска кожа, плат, филц, нетъкан текстил, линолеум, рафия, слама, луфа и други (без каучук, пластмаси или кожа) чф.
15.20.40.20 Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от естествена кожа хил. лв
15.20.40.50 Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от материали, различни от естествена кожа хил. лв
15.20.40.80 Части за обувки - вътрешно ходило и други сменяеми допълнения (стелки), табан хастари, фортове, бомбета, гети, гамаши и подобни (без горни части; ходила и токове от каучук и пластмаси), от всякакви материали хил. лв
16.10.11.34 Иглолистен дървен материал от ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp., нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, с дебелина > 6 мм м3
16.10.11.36 Иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, с дебелина > 6 мм м3
16.10.11.38 Иглолистен дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, с дебелина > 6 мм (без иглолистен дървен материал от бор (Pinus spp.), от ела от вида Abies spp. и смърч от вида Picea spp.) м3
16.10.12.50 Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм (без иглолистна и тропическа дървесина и дъбови дъски и фризи за паркет или други подови покрития) м3
16.10.12.71 Тропически дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина > 6 мм м3
16.10.12.77 Дъбови дъски и фризи за паркет или други подови покрития, непрофилирани, рендосани, несглобени, с дебелина > 6 мм м2
16.10.13.00 Дървени траверси за релсов път, неимпрегнирани м3
16.10.21.10 Иглолистен дървен материал, профилиран по дължината на един или няколко ръба или страни (вкл. первази и несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития) кг
16.10.22.10 Бамбуков дървен материал, профилиран по дължината на един или няколко ръба или страни (вкл. первази и несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития ) кг
16.10.23.00 Дъбов, буков и друг дървен материал (без иглолистен и бамбуков), профилиран "нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин" по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или с челно съединение (вкл. первази и несглобени дъски и фризи за паркет или други подови покрития) кг
16.10.24.00 Дървесен талаш (дървесна слама или дървесно влакно) и дървесно брашно кг
16.10.25.03 Дървен материал, раздробен по механичен начин на малки плочки (дървесен чипс) или тънки, огъващи се парчета, иглолистен (без дървени стърготини, отпадъци и остатъци) кг
16.10.25.05 Дървен материал, раздробен по механичен начин на малки плочки (дървесен чипс) или тънки, огъващи се парчета, различен от иглолистния (без дървени стърготини, отпадъци и остатъци) кг
16.10.31.16 Дървен материал, дори обелен, двустранно или четиристранно грубо издялан, обработен с боя, креозот или други консерванти м3
16.10.32.00 Дървени траверси за релсов път, импрегнирани м3
16.10.39.00 Дървен материал, небичен надлъжно, само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит или обработен по някакъв друг начин, вкл. цепени и заострени колове и колчета м3
16.10.91.00 Услуги по сушене, импрегниране или химическа обработка на дървен материал хил. лв
16.21.11.00 Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от бамбук м3
16.21.12.00 Плочи от дървесни частици м3
16.21.13.16 Плочи, наречени "oriented strand board" (OSB), от дървесина м3
16.21.14.19 Плочи, наречени "waferboard", и подобни плочи, от дървесина (без плочи от дървесни частици и плочи от вида "oriented strand board") м3
16.21.14.50 Плочи от частици и подобни плочи, от лигноцелулозни материали, без тези от дървесина м3
16.21.15.23 Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF), с дебелина <= 5 мм, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества м2
16.21.15.26 Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF), с дебелина > 5 мм, но <= 9 мм, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества м2
16.21.15.29 Плочи от дървесни влакна със средна плътност (MDF), с дебелина > 9 мм, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества м2
16.21.15.43 Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност > 0,8 г/см3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества м2
16.21.15.46 Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност > 0,5 г/см3, но <= 0,8 г/см3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества м2
16.21.15.49 Плочи (без MDF) от дървесни влакна или от влакна от други лигноцелулозни материали, с плътност <= 0,5 г/см3, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества м2
16.21.16.00 Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от иглолистна дървесина м3
16.21.17.11 Шперплат, съставен от фурнирни листове (без бамбук), с единична дебелина <= 6 мм, с най-малко един външен слой от тропическа дървесина м3
16.21.18.00 Шперплат, фурнировани плочи и подобен слоест дървен материал, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3
16.21.21.00 "Уплътнен" дървен материал на блокове, плочи, дъски или профили м3
16.21.22.10 Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от иглолистна дървесина м3
16.21.23.00 Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от тропическа дървесина м3
16.21.24.00 Фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат и друг дървен материал, надлъжно нарязан, с дебелина <= 6 мм, дори рендосан, шлифован или с челно съединение, от дървесина, различна от иглолистната и тропическата м3
16.22.10.30 Сглобени плочи от дървен материал за мозаичен под м2
16.22.10.60 Сглобени плочи от дървен материал за подови покрития (без тези за мозаичен под) м2
16.23.11.10 Прозорци, френски прозорци и техните каси, от дървен материал бр.
16.23.11.50 Врати и техните каси и прагове, от дървен материал бр.
16.23.12.00 Кофражи за бетониране, покривни шиндри и шейкове, от дървен материал кг
16.23.19.00 Стълбове, греди и други детайли и части от конструкции, от дървен материал, за строителството (без дограма, сглобени плочи за подови покрития, кофражи за бетониране, покривни шиндри и сглобяеми постройки) кг
16.23.20.00 Сглобяеми постройки от дървен материал, произведени в завършен вид или под формата на елементи за сглобяване на място (къщи, градински бараки, административни или подобни постройки) хил. лв
16.24.11.33 Обикновени палети и рамки/бордове за палети от дървен материал бр.
16.24.11.35 Бокс палети и други товароносители (без обикновени палети) от дървен материал бр.
16.24.12.00 Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, вкл. заготовки за дъги, от дървен материал кг
16.24.13.20 Каси, касетки, щайги и други подобни опаковки (без барабани за кабели), от дървен материал кг
16.24.13.50 Барабани за кабели от дървен материал кг
16.29.11.30 Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал кг
16.29.11.80 Заготовки за лули от дървен материал или от корени кг
16.29.12.00 Съдове и прибори за сервиране или за кухня, от дървен материал кг
16.29.13.00 Дървени изделия с гравюри или инкрустации, ковчежета, кутии и калъфи за бижута, статуетки и други изделия за украса, изделия за вътрешно обзавеждане, без мебели, от дървен материал хил. лв
16.29.14.20 Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни м
16.29.14.91 Други изделия от дървен материал (без рамки/бордове за палети и дървени ковчези) хил. лв
16.29.15.00 Пелети и брикети от пресовани и агломерирани дървени отпадъци и остатъци кг
16.29.21.30 Отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк (без естествен корк, необработен или само почистен) кг
16.29.21.50 Естествен корк, обелен или грубо изрязан в квадратна форма или под формата на квадратни или правоъгълни блокове, плочи, листове или ленти, вкл. заготовки за тапи с незаоблени краища кг
16.29.22.50 Тапи от естествен корк кг
16.29.22.90 Изделия от естествен корк, без тапи кг
16.29.23.20 Тапи, цилиндрични, от агломериран корк, за пенливи вина, дори с дискове от естествен корк кг
16.29.23.50 Тапи, цилиндрични, от агломериран корк (без тапи за пенливи вина) кг
16.29.23.80 Друг агломериран корк - плътни цилиндри, блокове, плочи, листове, ленти; плочки във всякаква форма кг
16.29.24.00 Агломериран корк; изделия от агломериран корк, н.д. кг
16.29.25.00 Изделия от слама или от други материали за плетене, кошничарски изделия кг
17.11.11.00 Химична дървесна маса за разтваряне кг 90 % сухо
17.11.12.00 Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне кг 90 % сухо
17.11.13.00 Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне кг 90 % сухо
17.11.14.00 Механична и полухимична дървесна маса; влакнести полуфабрикати, получени от хартия или картон за рециклиране или от други влакнести целулозни материали кг 90 % сухо
17.12.11.00 Вестникарска хартия на роли с широчина > 36 см или на листа с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.12.00 Хартия и картон, ръчно отлети, с всякакви размери и форми кг
17.12.13.00 Основи от хартия и картон за светло-, топло-, електрочувствителна хартия или картон; основи от хартия за тапети, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.14.10 Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдържание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна <= 10 %, с тегло < 40 г/м2, на роли или на листове, с всякакви размери кг
17.12.14.35 Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдържание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна <= 10 %, с тегло >= 40 г/м2, но <= 150 г/м2, на роли, с всякакви размери кг
17.12.14.39 Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдържание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна <= 10 %, с тегло >= 40 г/м2, но <= 150 г/м2, на листове, с всякакви размери кг
17.12.14.50 Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели, без съдържание на механични влакна или с тегловно съдържание на такива влакна <= 10 %, с тегло > 150 г/м2, на роли или на листове, с всякакви размери кг
17.12.14.70 Хартия и картон за писане, печатане или други графични цели с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %, на роли или на листове, с всякакви размери кг
17.12.20.30 Целулозна вата (чиста целулоза) за производство на изделия за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см кг
17.12.20.55 Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна за производство на изделия за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба, тип тишу, с тегло на слой <= 25 г/м2, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см кг
17.12.20.57 Хартия крепирана и листов материал от целулозни влакна за производство на изделия за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба, тип тишу, с тегло на слой > 25 г/м2, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см кг
17.12.20.90 Друга хартия за производство на изделия за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба (без целулозна вата и крепирана хартия тип тишу, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които най-малко едната страна > 36 см кг
17.12.31.00 Крафтлайнер, неизбелен, непокрит (без този за писане, печатане или други графични цели и този за карти или ленти за перфориране), на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, полухимична, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.32.00 Крафтлайнер, избелен, непокрит (без този за писане, печатане или други графични цели и този за карти или ленти за перфориране), на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, полухимична, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.33.00 Хартия за навълняване ("флутинг"), полухимична , на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.34.00 Хартия за навълняване ("флутинг") (вкл. получена от рециклирани влакна), различна от полухимичната, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.35.20 Тестлайнер (картон от рециклирани влакна), непокрит, с тегло <= 150 г/м2,  на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.35.40 Тестлайнер (картон от рециклирани влакна), непокрит, с тегло > 150 г/м2, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.41.20 Крафт хартия за торби, непокрита, неизбелена, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.41.40 Крафт хартия за торби, непокрита (без неизбелената), на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.41.60 Крафт хартия и крафт картон, непокрити, с тегло <= 150 г/м2 (без крафтлайнер, крафт хартия за торби, за писане, печатане или други графични цели и тази за карти или ленти за перфориране), на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.41.80 Крафт хартия за торби, крепирана или навълнена, дори релефно щампована или перфорирана, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.42.20 Сулфитна амбалажна хартия, непокрита (тънка), на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.42.40 Други непокрити хартия и картон, с тегло <= 150 г/м2 (с изкл. на продукти от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия; филтърни или филцови хартия и картон), на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.42.60 Други непокрити хартия и картон, с тегло > 150 г/м2 и < 225 г/м2 (с изкл. на продукти от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия; филтърни или филцови хартия и картон), на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.42.80 Други непокрити хартия и картон с тегло > = 225 г/м2 (с изкл. на продукти от КН 4802; флутинг, тестлайнер; сулфитна амбалажна хартия; филтърни или филцови хартия и картон), на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.43.30 Филтърна хартия и картон, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните е > 36 см, а другата е > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.43.60 Филцова хартия и картон, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които поне една от страните е > 36 см,  а другата е > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.44.00 Цигарена хартия на роли с широчина > 5 см кг
17.12.51.10 Крафт хартия и крафт картон, сиви от вътрешната страна, непокрити, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.59.10 Друга крафт хартия и крафт картон, непокрити, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.60.00 Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия "кристал" и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.71.00 Композитна хартия и картон (вкл. от слама), непокрити, неимпрегнирани, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.72.00 Хартия и картон, крепирани, навълнени, релефно щамповани или перфорирани, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.73.36 Хартии и картони, покрити с каолин или други неорганични вещества, за писане, печатане или за други графични цели, без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ, или на които най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от такива влакна, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.73.60 Лека грундирана хартия "LWC" (Light-weight coated), за писане, печатане или за други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.73.75 Други хартия и картон, покрити с каолин или други неорганични вещества, за писане, печатане или за други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна > 10%, на роли с всякакви размери кг
17.12.73.79 Други хартия и картон, покрити с каолин или други неорганични вещества, за писане, печатане или за други графични цели, с тегловно съдържание на механични влакна > 10 %, на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.74.00 Крафт хартия, покрита с каолин или други неорганични вещества (без тази за писане, печатане или други графични цели), равномерно избелена в масата си и на която повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло <= 150 г/м2, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.75.00 Крафт картон, покрит с каолин или други неорганични вещества (без този за писане, печатане или други графични цели), равномерно избелен в масата си и на който повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло > 150 г/м2, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.76.00 Индиго, хартии, наречени "автокопирни" и други подобни хартии за копиране (вкл. покрити, намазани или импрегнирани хартии за восъчни листове (циклостилни хартии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли с широчина > 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната от страните > 36 см, а другата > 15 см, в несгънато положение кг
17.12.77.10 Хартия и картон, намазани, покрити или импрегнирани с катран, битум или асфалт, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.77.33 Хартия и картон, самозалепващи, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (с изключение на продукти от позиция 4810 по КН) кг
17.12.77.35 Хартия и картон, гумирани или с лепилен слой (без самозалепващи), повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.77.55 Хартия и картон, импрегнирани или покрити с пластмаси (без хартиите с лепилен слой), избелени, с тегло > 150 г/м2, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.77.59 Хартия и картон, импрегнирани или покрити с пластмаси (без хартиите с лепилен слой, избелените и без хартиите с тегло > 150 г/м2), повърхностно оцветени, декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.77.70 Хартия и картон, намазани, импрегнирани или покрити с восък, парафин, стеарин, масла или глицерол, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.77.80 Други хартия и картон, целулозна вата, листов материал от целулозни влакна, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, декорирани или печатани, н.д., на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.78.20 Крафт хартия и крафт картон, покрити от едната или двете страни с каолин или други неорганични вещества, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (без тези за писане, печатане или други графични цели; равномерно избелени в маса и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от дървесни влакна, получени по химичен способ) кг
17.12.78.50 Многослойни хартия и картон, покрити, други, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.79.53 Многослойни хартия и картон, покрити, на които всеки слой е избелен, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.79.55 Многослойни хартия и картон, покрити, само с един избелен външен слой, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери кг
17.12.79.70 Други хартия и картон, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери (без тези за писане, печатане или други графични цели и многослойните хартия и картон) кг
17.21.11.00 Вълнообразен картон (велпапе) на роли с широчина >= 36 см или на листове с квадратна или правоъгълна форма, на които едната страна >= 36 см, а другата >= 15 см, в несгънато положение кг
17.21.12.30 Торби с широчина на основата > = 40 см от хартия или картон, от целулозна вата и листов материал от целулозни влакна кг
17.21.12.50 Торби и кесии от хартия или картон, от целулозна вата и листов материал от целулозни влакна (без тези с широчина на основата > =40 см) кг
17.21.13.00 Кутии и кашони от вълнообразен картон кг
17.21.14.00 Сгъваеми кутии и кашони от невълнообразни хартия или картон кг
17.21.15.30 Други опаковки от хартия (вкл. пликове за грамофонни плочи), н.д. кг
17.21.15.50 Картонени опаковки за магазини, складове, канцеларии или подобни, използвани за подреждане или съхраняване на стоки  или документи (кутии за писма, каталожни фишове и подобни) кг
17.22.11.20 Тоалетна хартия на роли с широчина < =36 см кг
17.22.11.40 Носни кърпички и хигиенни салфетки от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна кг
17.22.11.60 Кърпи за подсушаване на ръцете от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна (вкл. кухненски рола) кг
17.22.11.80 Покривки и салфетки за маса от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна кг
17.22.12.10 Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия от текстилна вата кг
17.22.12.20 Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни изделия от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна кг
17.22.12.30 Бебешки пелени и подобни хигиенни изделия от хартиена маса, хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна кг
17.22.12.40 Текстилна вата и изделия от нея - например необвитите рула от вата за уплътняване, клечки за уши и за нанасяне на козметични продукти (без дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия) кг
17.22.12.50 Облекло и допълнения за него от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна (без шапки и други артикули за глава) кг
17.22.12.60 Дамски превръзки, хигиенни тампони и подобни изделия, от други текстилни материали, различни от ватите кг
17.22.12.70 Бебешки пелени и подобни хигиенни изделия, от други текстилни материа­ли, различни от ватите кг
17.22.12.90 Други изделия от хартия, целулозна вата или листов материал от целулозни влакна за хигиенна, медицинска или домакинска употреба (без тоалетна хартия; носни кърпички и хигиенни салфетки и кърпи за подсушаване на ръцете; покривки и салфетки за маса; дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни хигиенни изделия) кг