Информация за Справочник ТЗПБ - 2023

ТЗПБ - 2023

Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

търси
Код Наименование ТЗПБ %
1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 0.9%
2 Горско стопанство 1.1%
3 Рибно стопанство 0.4%
5 Добив на въглища 1.1%
6 Добив на нефт и природен газ 0.7%
7 Добив на метални руди 1.1%
8 Добив на неметални материали и суровини 1.1%
9 Спомагателни дейности в добива 1.1%
10 Производство на хранителни продукти 0.7%
11 Производство на напитки 0.7%
12 Производство на тютюневи изделия 1.1%
13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 1.1%
14 Производство на облекло 0.5%
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0.5%
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 1.1%
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 1.1%
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 0.5%
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 0.7%
20 Производство на химични продукти 1.1%
21 Производство на лекарствени вещества и продукти 0.9%
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 0.9%
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 1.1%
24 Производство на основни метали 1.1%
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 1.1%
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 0.5%
27 Производство на електрически съоръжения 0.7%
28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 0.9%
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 0.4%
30 Производство на превозни средства, без автомобили 1.1%
31 Производство на мебели 1.1%
32 Производство, некласифицирано другаде 0.7%
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 1.1%
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0.9%
36 Събиране, пречистване и доставяне на води 0.9%
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 0.9%
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 1.1%
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0.9%
41 Строителство на сгради 1.1%
42 Строителство на съоръжения 1.1%
43 Специализирани строителни дейности 1.1%
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0.5%
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.7%
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.5%
49 Сухопътен транспорт 1.1%
50 Воден транспорт 1.1%
51 Въздушен транспорт 0.7%
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 1.1%
53 Пощенски и куриерски дейности 0.7%
55 Хотелиерство 0.4%
56 Ресторантьорство 0.5%
58 Издателска дейност 0.4%
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 0.4%
60 Радио- и телевизионна дейност 0.5%
61 Далекосъобщения 0.7%
62 Дейности в областта на информационните технологии 0.4%
63 Информационни услуги 0.4%
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.4%
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.4%
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането 0.4%
68 Операции с недвижими имоти 1.1%
69 Юридически и счетоводни дейности 0.4%
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението 0.5%
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0.7%
72 Научноизследователска и развойна дейност 0.5%
73 Рекламна дейност и проучване на пазари 0.4%
74 Други професионални дейности 0.5%
75 Ветеринарномедицинска дейност 0.4%
77 Даване под наем и оперативен лизинг 1.1%
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила 0.5%
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0.5%
80 Дейности по охрана и разследване 0.7%
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване 0.9%
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0.5%
84 Държавно управление 0.7%
85 Образование 0.5%
86 Хуманно здравеопазване 0.5%
87 Медико-социални грижи с настаняване 0.5%
88 Социална работа без настаняване 0.5%
90 Артистична и творческа дейност 0.7%
91 Други дейности в областта на културата 0.5%
92 Организиране на хазартни игри 0.5%
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих 0.5%
94 Дейности на организации с нестопанска цел 0.4%
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 0.5%
96 Други персонални услуги 0.4%
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал 0.4%
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление 0.4%
99 Дейности на екстериториални организации и служби 0.5%
абонамент