Наредба за Възстановяване на ДДС на Данъчно Задължени Лица, Установени в ЕС

(Наредба № Н-9 от 16 Декември 2009 г. за Възстановяването на Данъка върху Добавената Стойност на Данъчно Задължени Лица, Неустановени в Държавата Членка по Възстановяване, но Установени в Друга Държава - Членка на Европейския Съюз (загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.))

2410
версия, консолидирана от Ciela-Norma