Статии към тема Данък Добавена Стойност

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?
 2. Защо не трябва да се начислява ДДС при префактуриране на такса „битови отпадъци“ от регистриран по ЗДДС наемодател към наемател?
 3. Данъчна основа по ЗДДС
 4. Особени случаи при определяне на данъчната основа съгласно ЗДДС
 5. Основни характеристики на преюдицалното запитване
 6. Ролята на актовете на СЕС по преюдициални запитвания за националното правоприлагане
 7. Право на приспадане на ДДС в практиката на СЕС
 8. Критика на две решения на ВАС във връзка с отдаването под наем на апартамент на юридическо лице, ползван от негов служител
 9. Значението на практиката на ВКС и ВАС за бизнесa
 10. Какво е „Инкотермс“ (Incoterms) и правилата за търговия, които определя?
 11. Кога ДДС става изискуем за начисляване?
 12. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?
 13. Как се документира лично ползване на автомобил?
 14. Данъчни задължения на получател на услуга от трета страна извън ЕС
 15. Какво е вътреобщностна доставка на стоки и какъв е редът за документирането ѝ?
абонамент