Наръчник НАП - Фишове
свързани към Данък Добавена Стойност

общовалидни за ЗДДС

 1. Наръчник Данък Добавена Стойност

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 3

 1. Данъчно задължено лице. Независима икономическа дейност. Данъчно незадължени юридически лица
 2. Дейности и доставки, които не попадат в обхвата на ЗДДС
 3. Лица, извършващи доставки и дейности в и извън обхвата на ДДС

член 4

 1. Данъчно задължено лице. Независима икономическа дейност. Данъчно незадължени юридически лица

член 5

 1. Възмездни операции

член 6

 1. Лизинг
 2. Възмездни операции
 3. Доставки, подлежащи на облагане поради своето естество
 4. Операции, подлежащи на облагане по силата на закона
 5. Безвъзмездни доставки на стока, приравнени на възмездни
 6. Изискуемост на данъка
 7. Територията на България
 8. Доставки на стоки – място на изпълнение

член 7

 1. Оценка, експертиза или работа по движима вещ
 2. Доставки, подлежащи на облагане поради своето естество
 3. Доставки с нулева ставка
 4. Вътреобщностни доставки на стоки

член 8

 1. Възмездни операции

член 9

 1. Оценка, експертиза или работа по движима вещ
 2. Възмездни операции
 3. Доставки, подлежащи на облагане поради своето естество
 4. Операции, подлежащи на облагане по силата на закона
 5. Безвъзмездни доставки на услуги, приравнени на възмездни
 6. Територията на България

член 10

 1. Възмездни операции
 2. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 10а

 1. Възмездни операции

член 12

 1. Територията на България

член 13

 1. Оценка, експертиза или работа по движима вещ
 2. Доставки, подлежащи на облагане поради своето естество
 3. Вътреобщностни придобивания

член 14

 1. Доставки, подлежащи на облагане поради своето естество
 2. Дистанционни продажби на стоки

член 15

 1. Доставки, подлежащи на облагане поради своето естество
 2. Тристранни операции

член 16

 1. Операции, подлежащи на облагане по силата на закона
 2. Данъчно събитие
 3. Внос

член 17

 1. Доставки на стоки – място на изпълнение
 2. Вътреобщностни доставки на стоки
 3. Тристранни операции

член 18

 1. Доставки на стоки – място на изпълнение

член 19

 1. Доставки на стоки – място на изпълнение

член 20

 1. Доставки на стоки – място на изпълнение
 2. Дистанционни продажби на стоки

член 21

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
 2. Оценка, експертиза или работа по движима вещ
 3. Недвижими имоти – отдаване под наем (облагаеми наеми, необлагаеми наеми: опция)
 4. Прехвърляне на недвижими вещи
 5. Доставки на услуги – място на изпълнение
 6. Доставки на услуги, чието място на изпълнение може да бъде материално определено (чл.21, ал.4, т.1-5 от ЗДДС)
 7. Доставки на нематериални и интелектуални услуги (чл.21, ал.5, 6 и 7 от ЗДДС)
 8. Място на изпълнение на посреднически услуги
 9. Доставки на услуги по трансорт

член 22

 1. Доставки на услуги по трансорт

член 23

 1. Доставки на услуги по предоставяне под наем на всички видове превозни средства (чл.23 от ЗДДС)

член 24

 1. Място на изпълнение на посреднически услуги

член 25

 1. Доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година
 2. Данъчно събитие и изискуемост – определения
 3. Данъчно събитие
 4. Изискуемост на данъка

член 26

 1. Доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година
 2. Субсидии и финансирания
 3. Прехвърляне на недвижими вещи
 4. Данъчна основа - определение
 5. Елементи, включени в данъчната основа
 6. Елементи, изключени от данъчната основа
 7. Данъчна основа при доставки на стоки

член 27

 1. Прехвърляне на недвижими вещи
 2. Особени случаи при определяне на данъчната основа

член 28

 1. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС
 2. Доставки на стоки, които се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия

член 29

 1. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

член 30

 1. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

член 31

 1. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС
 2. Удостоверяване на наличие на обстоятелства за прилагане на нулева ставка при доставки, свързани с международен транспорт и международен стоков трафик

член 32

 1. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС
 2. Удостоверяване на наличие на обстоятелства за прилагане на нулева ставка при доставки, свързани с международен транспорт и международен стоков трафик

член 33

 1. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

член 36

 1. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

член 36а

 1. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

член 37

 1. Доставки с нулева ставка
 2. Доставки на стоки, които се изпращат или превозват от територията на страната до трета страна или територия

член 38

 1. Освободени операции

член 39

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 40

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 41

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 42

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 43

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 44

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 45

 1. Прехвърляне на недвижими вещи
 2. Освободени операции
 3. Освободени доставки – видове
 4. Освобождаване от облагане и право на избор (опция)

член 46

 1. Особености при облагането с ДДС при получаване на доходи от ценни книжа и капитал
 2. Освободени операции
 3. Освободени доставки – видове
 4. Освобождаване от облагане и право на избор (опция)

член 47

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 48

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 49

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 50

 1. Освободени операции
 2. Освободени доставки – видове

член 51

 1. Вътреобщностни доставки на стоки

член 52

 1. Вътреобщностни доставки на стоки

член 53

 1. Условия за документиране на доставките – реквизити на фактура
 2. Вътреобщностни доставки на стоки

член 54

 1. Изискуемост на данъка
 2. Внос
 3. Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

член 55

 1. Внос

член 57

 1. Внос
 2. Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

член 58

 1. Освободени операции
 2. Внос

член 59

 1. Внос

член 60

 1. Внос

член 61

 1. Внос

член 62

 1. Вътреобщностни придобивания
 2. Тристранни операции

член 63

 1. Данъчно събитие
 2. Изискуемост на данъка
 3. Вътреобщностни придобивания

член 64

 1. Особени случаи при определяне на данъчната основа
 2. Вътреобщностни придобивания

член 65

 1. Освободени операции
 2. Вътреобщностни придобивания
 3. Тристранни операции

член 66

 1. Доставки, свързани с туристически услуги
 2. Приложими данъчни ставки
 3. Вътреобщностни придобивания

член 67

 1. Определяне на данъчното задължение и начисляване на данъка

член 68

 1. Данъчен кредит. Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит
 2. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 69

 1. Особености при облагането с ДДС при получаване на доходи от ценни книжа и капитал
 2. Данъчен кредит. Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит

член 70

 1. Право на данъчен кредит с оглед предназначението на стоките и услугите
 2. Обобщаваща таблица на стоките и услугите, изключени от правото на данъчен кредит

член 71

 1. Данъчен кредит. Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит
 2. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 71а

 1. Право на данъчен кредит с оглед предназначението на стоките и услугите

член 71б

 1. Право на данъчен кредит с оглед предназначението на стоките и услугите

член 72

 1. Данъчен кредит. Общи условия на правото на приспадане на данъчен кредит
 2. Приспадане на данъчен кредит в случай на изменение на данъчната основа. Анулиране на данъчни документи
 3. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 73

 1. Особености при облагането с ДДС при получаване на доходи от ценни книжа и капитал
 2. Право на данъчен кредит с оглед предназначението на стоките и услугите
 3. Право на приспадане на частичен данъчен кредит. Обособени сектори на дейност
 4. Определяне размера на частичния данъчен кредит

член 73а

 1. Право на данъчен кредит с оглед предназначението на стоките и услугите
 2. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 73б

 1. Право на данъчен кредит с оглед предназначението на стоките и услугите

член 74

 1. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 75

 1. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 76

 1. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 77

 1. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит

член 78

 1. Корекции на ползван данъчен кредит

член 79

 1. Корекции на ползван данъчен кредит

член 79а

 1. Корекции на ползван данъчен кредит

член 79б

 1. Корекции на ползван данъчен кредит

член 79в

 1. Корекции на ползван данъчен кредит

член 81

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
 2. Възстановяване на данък на чуждестранни лица

член 82

 1. Вътреобщностни придобивания
 2. Тристранни операции
 3. Данъчно задължени лица – платци

член 83

 1. Данъчно задължени лица – платци

член 84

 1. Вътреобщностни придобивания
 2. Данъчно задължени лица – платци

член 85

 1. Операции, подлежащи на облагане по силата на закона
 2. Данъчно задължени лица – платци

член 85а

 1. Данъчно задължени лица – платци

член 86

 1. Територията на България

член 91

 1. Вътреобщностни придобивания
 2. Данъчно задължени лица – платци

член 94

 1. Условия за документиране на доставките – реквизити на фактура
 2. Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС и дата на регистрация

член 96

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
 2. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 3. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 97

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
 2. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 3. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 97а

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 97б

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 97в

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 98

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
 2. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 3. Дистанционни продажби на стоки
 4. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 99

 1. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 2. Вътреобщностно придобиване и инцидентна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице - чл.168 ЗДДС, глава 21, чл.101-104 ППЗДДС
 3. Вътреобщностни придобивания
 4. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 100

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
 2. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 3. Дистанционни продажби на стоки
 4. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 101

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 102

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 106

 1. Дерегистрация

член 107

 1. Дистанционни продажби на стоки
 2. Дерегистрация

член 108

 1. Дистанционни продажби на стоки
 2. Дерегистрация

член 109

 1. Дерегистрация

член 110

 1. Дерегистрация

член 111

 1. Операции, подлежащи на облагане по силата на закона
 2. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит
 3. Дерегистрация

член 111а

 1. Декларации, документиране и отчитане

член 112

 1. Декларации, документиране и отчитане

член 113

 1. Условия за документиране на доставките – реквизити на фактура
 2. Вътреобщностни доставки на стоки
 3. Тристранни операции
 4. Декларации, документиране и отчитане

член 114

 1. Условия за документиране на доставките – реквизити на фактура
 2. Вътреобщностни доставки на стоки
 3. Декларации, документиране и отчитане

член 115

 1. Декларации, документиране и отчитане

член 116

 1. Приспадане на данъчен кредит в случай на изменение на данъчната основа. Анулиране на данъчни документи
 2. Декларации, документиране и отчитане

член 117

 1. Вътреобщностни доставки на стоки
 2. Вътреобщностни придобивания
 3. Декларации, документиране и отчитане

член 118

 1. Обезпечение при доставки на течни горива
 2. Декларации, документиране и отчитане

член 119

 1. Декларации, документиране и отчитане

член 120

 1. Декларации, документиране и отчитане

член 123

 1. Оценка, експертиза или работа по движима вещ
 2. Декларации, документиране и отчитане

член 124

 1. Декларации, документиране и отчитане

член 125

 1. Вътреобщностни доставки на стоки
 2. Декларации, документиране и отчитане

член 126

 1. Декларации, документиране и отчитане

член 127

 1. Данъчна основа на доставки, осъществени от посредници (комисионери)

член 130

 1. Данъчно събитие

член 131

 1. Публична продан

член 131а

 1. Ваучери – понятие и данъчно третиране
 2. Данъчно събитие

член 131б

 1. Ваучери – понятие и данъчно третиране
 2. Данъчно събитие

член 131в

 1. Ваучери – понятие и данъчно третиране

член 132

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 132а

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 133

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 134

 1. Дерегистрация

член 135

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи

член 136

 1. Доставки, свързани с туристически услуги
 2. Облагане маржа на цената

член 137

 1. Доставки, свързани с туристически услуги
 2. Облагане маржа на цената

член 138

 1. Доставки, свързани с туристически услуги
 2. Облагане маржа на цената

член 139

 1. Доставки, свързани с туристически услуги
 2. Облагане маржа на цената

член 140

 1. Доставки, свързани с туристически услуги
 2. Облагане маржа на цената

член 141

 1. Доставки, свързани с туристически услуги
 2. Облагане маржа на цената

член 142

 1. Доставки, свързани с туристически услуги
 2. Облагане маржа на цената

член 143

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Облагане маржа на цената

член 144

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Облагане маржа на цената

член 145

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Облагане маржа на цената

член 146

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Облагане маржа на цената

член 147

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Облагане маржа на цената

член 148

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Облагане маржа на цената

член 149

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Облагане маржа на цената

член 150

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Облагане маржа на цената

член 151

 1. Стоки втора употреба, глава 17 ЗДДС и глава 16, раздел ІІ ППЗДДС
 2. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 3. Облагане маржа на цената

член 151а

 1. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

член 151б

 1. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

член 151в

 1. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

член 151г

 1. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

член 151д

 1. Специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

член 152

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

член 153

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

член 154

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица
 2. Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС и дата на регистрация

член 155

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

член 156

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

член 157

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

член 159б

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

член 159д

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

член 159е

 1. Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица

член 160

 1. Инвестиционно злато
 2. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

член 160а

 1. Инвестиционно злато
 2. Доставки с нулева ставка по глава III от ЗДДС

член 161

 1. Инвестиционно злато

член 162

 1. Инвестиционно злато

член 163

 1. Инвестиционно злато

член 163а

 1. Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС
 2. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит
 3. Данъчно задължени лица – платци

член 163б

 1. Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС

член 163в

 1. Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС

член 163г

 1. Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС

член 163д

 1. Доставки по глава деветнадесет „а” от ЗДДС – обратно начисляване на ДДС

член 164

 1. Данъчно задължени лица – платци

член 166

 1. ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

член 167

 1. ДДС при внос на стоки в изпълнение на инвестиционен проект

член 167а

 1. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит
 2. Внос
 3. Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки
 4. Данъчно задължени лица – платци

член 167б

 1. Условия относно сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит
 2. Внос
 3. Отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

член 168

 1. Вътреобщностно придобиване и инцидентна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано по ЗДДС лице - чл.168 ЗДДС, глава 21, чл.101-104 ППЗДДС
 2. Вътреобщностни доставки на стоки
 3. Вътреобщностни придобивания

член 172

 1. Освободени операции
 2. Внос

член 173

 1. Прилагане на нулева ставка за доставки, по които лицата са освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори и за доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, членки на НАТО или институциите на Европейския съюз
 2. Освободени операции
 3. Доставки с нулева ставка

член 174

 1. Освободени операции

член 174а

 1. Прилагане на нулева ставка за доставки, по които лицата са освободени от облагане с ДДС по силата на международни договори и за доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, членки на НАТО или институциите на Европейския съюз

член 175

 1. Инвестиционно злато

член 176

 1. Регистрация. Процедура. Специфични случаи
 2. Дерегистрация

член 176в

 1. Обезпечение при доставки на течни горива

член 180а

 1. Вътреобщностни придобивания

член 184

 1. Вътреобщностни придобивания
абонамент