Становища по Казуси
свързани към Данък Добавена Стойност

общовалидни за темата

 1. Как счетоводно се отчитат продажби към физически и юридически лица в ЕС, нерегистрирани за целите на ДДС, при прилагане на режим „В Съюза“ (OSS)?
 2. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?
 3. Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС при покупка на стоки в друга страна от ЕС?
 4. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?
 5. Коя е датата на данъчното събитие при получено авансово плащане за ВОД?
 6. Кога възниква задължение за регистриране като Интрастат оператор?
 7. Начислява ли се ДДС за продажба на стоки на физическо лице в страна членка на ЕС?
 8. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при корекция на ДДС номера на получателя?
 9. Как регистрирано по ЗДДС дружество ще третира продажбата на автомобил, закупен от физическо лице?
 10. Декларира ли се отпуснат заем към чуждестранно юридическо лице?

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 3

 1. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС физическо лице, което е получило над 100 000 лв. доходи по граждански договор?
 2. Как се документира и кога се отразява в дневниците по ДДС тристранна операция при посредник?
 3. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 4. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 5. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?

член 5

 1. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?
 2. Как се третират доставките на ИТ услуги от България към САЩ?

член 6

 1. Как се третира покупка на стоки от трета страна, които се внасят в страна от ЕС и се препродават в друга страна от ЕС?
 2. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?
 3. Как се третира прехвърляне на задължение по финансов лизинг към трето лице?
 4. Какво е данъчното третиране на депозита съгласно ЗДДС?
 5. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 6. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 7. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?
 8. Как се третира предоставянето на мостри?
 9. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 10. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 11. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 12. Как лизингодател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил и последващата му продажба?
 13. Как лизингополучател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил?
 14. Какво е счетоводното и данъчно третиране при безвъзмездна сделка с материали?
 15. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?

член 7

 1. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на България, свързанa с ВОД при условия на EXW?
 2. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на Гърция, свързана с ВОД при условия на EXW?
 3. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на България, свързанa с ВОД при условия на DAP?
 4. Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки към клиент извън ЕС, когато стоките не напускат ЕС?
 5. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 6. Как се облагат доставки на стоки към физически лица в държава от ЕС, ако са направени от местен склад?
 7. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 8. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?
 9. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?
 10. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?
 11. Как ще се третира продажба на стока към лица в държава от ЕС, която стока българско дружество е закупило в тази държава?
 12. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?
 13. Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?
 14. Подава ли се VIES декларация при вътреобщностна доставка на акцизни стоки към лице, нерегистрирано за целите на ДДС?
 15. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?

член 9

 1. Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?
 2. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 3. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 4. Как се третират за данъчни цели разходи за ремонт, извършени за сметка на наема?
 5. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема?
 6. Как се третира отказ от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив?

член 10

 1. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е равна на балансовата стойност на апортираното имущество?
 2. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-ниска от балансовата стойност на апортираното имущество?
 3. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-висока от балансовата стойност на апортираното имущество?

член 12

 1. Какво е данъчното третиране на продажба на къща с подобрения и прилежащ към нея терен?
 2. Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?

член 13

 1. Коригира ли се протокол за ВОП при покупка на автомобил втора употреба, за който е приложен режим „облагане на маржа“?
 2. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 3. Как се документира доставката на стоки между страни – членки на ЕС, и коя е датата на данъчното събитие?
 4. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 5. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?
 6. Как се третира покупката на ново превозно средство от българско дружество, което не е регистрирано по ЗДДС, а доставчикът е регистриран за целите на ДДС в страна от ЕС?
 7. Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?
 8. Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?
 9. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?

член 14

 1. Как се облагат доставки на стоки към физически лица в държава от ЕС, ако са направени от местен склад?
 2. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?
 3. Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?
 4. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?
 5. Налице ли е дистанционна продажба, когато транспортът започва от друга страна членка на ЕС?

член 15

 1. Как се документира и кога се отразява в дневниците по ДДС тристранна операция при посредник?
 2. Как се облага с ДДС покупка на стоки в тристранна операция от страна на придобиващия?
 3. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?
 4. Как се облага с ДДС продажба на стоки в тристранна операция от страна на прехвърлителя?

член 15а

 1. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“, когато българско дружество изпраща стоки към чуждестранно дружество от ЕС?
 2. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“, когато българско дружество получава стоки от чуждестранно дружество от ЕС?
 3. Как се отчита от получателя режимът „складиране на стоки до поискване“ при замяната му с друго лице от същата държава?
 4. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при прекратяване на договора между получателя и доставчика на стоките?
 5. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при унищожаване на получените стоки?
 6. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при връщане на стоките обратно в страната?
 7. Как се отчита от изпращача режимът „складиране на стоки до поискване“ при замяна на получателя с друго лице от същата държава?
 8. Как се отчита режимът „складиране на стоки до поискване“ при прекратяване на договора с получателя?

член 16

 1. Как се осчетоводява митническа декларация?
 2. Как се отчита за целите на ДДС връщане на дефектна стока, внесена от трета страна?
 3. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?
 4. Как се осчетоводява внос на стоки от Турция?

член 17

 1. Как се третира покупка на стоки от трета страна, които се внасят в страна от ЕС и се препродават в друга страна от ЕС?
 2. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 4. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 5. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 6. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 7. Как се облага с ДДС покупка на стоки в тристранна операция от страна на придобиващия?
 8. Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки към клиент извън ЕС, когато стоките не напускат ЕС?
 9. Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?
 10. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 11. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?
 12. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?
 13. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?
 14. Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?
 15. Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?
 16. Как ще се третира продажба на стока към лица в държава от ЕС, която стока българско дружество е закупило в тази държава?
 17. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?
 18. Може ли нерегистриран по ЗДДС търговец да продава стоки в ЕС?

член 20

 1. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?
 2. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави членки на ЕС?

член 20б

 1. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 2. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?
 3. Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?
 4. Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?

член 21

 1. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?
 2. Формира ли облагаем оборот за целите на ЗДДС договорено възнаграждение за извършена посредническа услуга за покупка на имот?
 3. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 4. Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?
 5. Как се отчитат сделките при преработка на чужди материали (ишлеме)?
 6. Какво е данъчното третиране по ЗДДС при доставка на услуги по електронен път към трета страна?
 7. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при покупка на авторски права от ЕС?
 8. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?
 9. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?
 10. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?
 11. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки в рамките на България за данъчно задължено лице от ЕС?
 12. Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?
 13. Как се облага с ДДС получена услуга за международен транспорт от доставчик в трета страна?
 14. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 15. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 16. В кои колони на Дневниците по ЗДДС се отразява получена услуга от ЕС?
 17. Дължи ли се ДДС при получаване на консултантска услуга от Турция?
 18. Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?
 19. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 20. Включва ли се оборотът от доставките на услуги към ЕС в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
 21. Как се документират услуги на ишлеме с възложител в ЕС?
 22. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?
 23. Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?
 24. Как се отчита транспорт на стоки от България до Германия и обратно?
 25. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 26. Какво е данъчното третиране при извършване на посредническа услуга към дружество от ЕС?
 27. Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?
 28. Ползва ли се данъчен кредит за платен вход за търговско изложение в страна от ЕС?
 29. Как се отчита наем за ползван склад в страна от ЕС, по който не е начислен ДДС?
 30. Какво е данъчното третиране на извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което не е регистрирано за ДДС цели?
 31. Какво е данъчното третиране за извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което е регистрирано за ДДС цели?
 32. Как се третират доставките на ИТ услуги от България към САЩ?

член 22

 1. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 2. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно незадължено лице от ЕС?
 3. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС и извън него за данъчно незадължено лице от трета страна?
 4. Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?

член 23

 1. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?
 2. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?
 3. Как се облага дългосрочно получаване под наем на товарен автомобил от лице, установено в ЕС?
 4. Как се облага дългосрочно отдаване под наем на микробус на лице, установено в трета страна?
 5. Как се облага краткосрочно отдаване под наем на лице от трета страна?

член 25

 1. Как се начислява ДДС при продажба, за която е получен аванс преди регистрация по ЗДДС?
 2. Как се третира авансово плащане за участие на изложение в трета страна?
 3. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 4. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 5. Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?
 6. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 7. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 8. Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?
 9. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 10. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП с условие на доставка франко получателя?
 11. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП и направено авансово плащане?
 12. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 13. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 14. Кога настъпва данъчното събитие при онлайн търговия със стоки?
 15. Кога настъпва данъчното събитие при годишен договор за наем, който е платен месеци по-рано?
 16. Кога възниква данъчното събитие при доставка на стока, за която е предвидено отлагателно условие за прехвърляне на собствеността?
 17. Как се осчетоводява получено авансово плащане преди регистрация по ЗДДС и извършване на доставката след регистрацията по ЗДДС?
 18. Как се отчита кредитно известие за получен аванс?

член 26

 1. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 2. Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?
 3. Как се отчитат приходи в чуждестранна валута при плащане по сделка на части?
 4. Кога възниква данъчното събитие при доставка на стока, за която е предвидено отлагателно условие за прехвърляне на собствеността?
 5. Как се третират получените неустойки за неспазване на договор?
 6. Начислява ли се ДДС върху местни данъци и такси, когато са префактурирани от доставчика?
 7. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е регистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?
 8. Как се изчисляват лихвите за забавено плащане и какъв документ се издава за тях?
 9. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени присъдени вземания?

член 27

 1. Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?
 2. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?
 3. Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?
 4. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 5. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 6. Какво е счетоводното и данъчно третиране при безвъзмездна сделка с материали?
 7. Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?
 8. Как се третира отказ от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив?
 9. Какво е данъчното третиране при продажба на актив на свързано лице, което е НЕрегистрирано по ЗДДС, ако цената е под балансовата стойност?

член 28

 1. Къде е мястото на изпълнение при доставка на стоки към клиент извън ЕС, когато стоките не напускат ЕС?
 2. Как се третира бракуването на дълготраен актив, погинал при пожар?
 3. Как се облага износ от България за Русия, който преди това е бил групиран в Полша?

член 29

 1. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?

член 30

 1. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?
 2. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?
 3. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС и извън него за данъчно незадължено лице от трета страна?
 4. Какво е данъчното третиране на транспортна услуга, която е извършена от едно българско дружество на друго, като стоките се движат между две трети страни и чак след това идват в България?

член 39

 1. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 2. Има ли право на данъчен кредит медицински център при закупуване на апаратура?

член 40

 1. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 2. Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?

член 41

 1. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 2. При получени доставки на храна в детска градина налице ли е право на данъчен кредит?

член 45

 1. Как се третира подобрение на сграда?
 2. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на сграда, закупена като нова преди повече от 5 години?
 3. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?
 4. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот?

член 46

 1. Как се облагат с ДДС услуги по преговори за продажба на дружествени дялове?
 2. Как се отчита последваща продажба на дялове в търговско дружество?
 3. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?
 4. Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?
 5. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 6. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?

член 47

 1. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?
 2. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?
 3. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?

член 50

 1. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?
 2. Следва ли да се начисли ДДС при препродажбата на автомобил, закупен от дилър?
 3. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?
 4. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 5. Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?
 6. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?
 7. Начислява ли се ДДС при продажба на актив, за който не е ползван данъчен кредит?

член 51

 1. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?

член 54

 1. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?
 2. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?

член 57

 1. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?

член 63

 1. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?
 2. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП – датата на пристигане на стоките или датата на фактурата?
 3. Как се документира доставката на стоки между страни – членки на ЕС, и коя е датата на данъчното събитие?
 4. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП с условие на доставка франко получателя?
 5. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП и направено авансово плащане?

член 64

 1. Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?

член 65

 1. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?

член 65а

 1. Как ще се обложи доставка с един предмет между търговци в няколко държави от ЕС, когато посредникът е регистриран в страната, от която стоката тръгва?
 2. Как ще се обложи доставка с един предмет между търговци в няколко държави от ЕС?

член 66

 1. Какво е данъчното третиране на доставка на стоки към дружество от трета страна, което има склад на територията на ЕС?

член 66а

 1. Какво е данъчното третиране при префактуриране на социални услуги за персонал?
 2. Кога може да се приложи намалената ставка от 9% ДДС при продажба на храни и напитки от обекти за бързо хранене?

член 68

 1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

член 69

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 3. Как се третират разходите за поддържане на аптечка в офиса?
 4. Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?
 5. Как се отчитат разходи за придобиване на ДМА?
 6. Може ли да се упражни право на данъчен кредит за имот, ако все още не е получен нотариален акт за него?
 7. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?
 8. Как ще се третира продажба на стока към лица в държава от ЕС, която стока българско дружество е закупило в тази държава?
 9. До какви данъчни последици ще доведе закупена стока от трета страна и транспортирана директно от там за дружество в ЕС?
 10. Как се третират доставките на ИТ услуги от България към САЩ?
 11. Има ли право на данъчен кредит българско дружество, което търгува единствено в страни извън ЕС?
 12. Налице ли е дистанционна продажба, когато транспортът започва от друга страна членка на ЕС?

член 70

 1. Как ще се отчетат предоставени подаръчни ваучери като награда от томбола?
 2. Как се третират разходи за коледно парти?
 3. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 4. Има ли право на данъчен кредит дружество, което придобива леки автомобили за превоз на работници между строителните обекти?
 5. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?
 6. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?
 7. Може ли дружество да ползва данъчен кредит за разходи на автомобил през почивните дни?
 8. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?
 9. Следва ли да се начисли ДДС при препродажбата на автомобил, закупен от дилър?
 10. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?
 11. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 12. Има ли право на данъчен кредит медицински център при закупуване на апаратура?
 13. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, за който не е ползван данъчен кредит?
 14. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 15. Как се третира продажба на автомобил, закупен от физическо лице?
 16. При получени доставки на храна в детска градина налице ли е право на данъчен кредит?
 17. Как се третира реклама от Google, получена от регистрирано по ЗДДС лице?
 18. Как се третират за данъчни цели и как се осчетоводяват разходи за ремонт, извършени от наемател на офис?

член 71

 1. В кои колони на Дневниците по ЗДДС се отразява получена услуга от ЕС?
 2. Може ли да се упражни право на данъчен кредит за имот, ако все още не е получен нотариален акт за него?

член 71б

 1. Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?

член 72

 1. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 2. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 3. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?

член 73

 1. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 2. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?

член 74

 1. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 2. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?
 3. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?
 4. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на автомобил, който е закупен от физическо лице?
 5. Може ли да се ползва данъчен кредит за услуги, получени преди регистрация по ЗДДС?
 6. Кои услуги, получени преди регистрация по ЗДДС, са с право на данъчен кредит след регистрацията?
 7. Може ли дружество да приспадне начислен ДДС за услуги, които е получило преди регистрацията си по ЗДДС?

член 75

 1. Как се процедира при издадена фактура за продажба с грешно начислен ДДС?
 2. Може ли да се ползва данъчен кредит за услуги, получени преди регистрация по ЗДДС?
 3. Кои услуги, получени преди регистрация по ЗДДС, са с право на данъчен кредит след регистрацията?
 4. Може ли дружество да приспадне начислен ДДС за услуги, които е получило преди регистрацията си по ЗДДС?

член 78

 1. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?

член 79

 1. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на България, свързанa с ВОД при условия на EXW?
 2. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на Гърция, свързана с ВОД при условия на EXW?
 3. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на България, свързанa с ВОД при условия на DAP?
 4. Какви са данъчните ефекти при откраднат дълготраен материален актив на лизинг?
 5. Какво е счетоводното и данъчно третиране на непродадените вестници?
 6. Как се процедира, съгласно ЗДДС, при брак на стоки с изтекъл срок на годност?
 7. Как се третира, съгласно ЗДДС, бракът на стоки, причинен от непреодолима сила?
 8. Как се третира технологичният брак на суровини съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 9. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при брак на дълготрайни материални активи над 5 000 лв.?
 10. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи под 5 000 лв.?
 11. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи с малка балансова стойност?
 12. Как следва да се отчете разход за неамортизирани активи, за които е изтекла данъчна давност?
 13. Как се третира подобрение на сграда?
 14. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на сграда, закупена като нова преди повече от 5 години?
 15. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 16. Какво представлява дарението и как се осчетоводява?
 17. Как се третира бракуването на дълготрайни активи, причинено от наводнение?
 18. Как се отчита кражба на автомобил, настъпила преди петата година от придобиването му?
 19. Какво е данъчното третиране при извършване на посредническа услуга към дружество от ЕС?
 20. Как се третира кражба на лаптоп съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 21. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?
 22. Как се третира бракуването на дълготраен актив, погинал при пожар?

член 79а

 1. Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?
 2. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?
 3. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?

член 80

 1. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на България, свързанa с ВОД при условия на EXW?
 2. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на Гърция, свързана с ВОД при условия на EXW?
 3. Как се третира унищожена продукция по време на транспорт на територията на България, свързанa с ВОД при условия на DAP?
 4. Как се третира бракуването на стоки с изтекъл срок на годност съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 5. Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?
 6. Какво е счетоводното и данъчно третиране на непродадените вестници?
 7. Как се процедира, съгласно ЗДДС, при брак на стоки с изтекъл срок на годност?
 8. Как се третира, съгласно ЗДДС, бракът на стоки, причинен от непреодолима сила?
 9. Как се третира технологичният брак на суровини съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 10. Как се бракуват лекарства с изтекъл срок на годност?
 11. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при брак на дълготрайни материални активи над 5 000 лв.?
 12. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи под 5 000 лв.?
 13. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи с малка балансова стойност?
 14. Какво е данъчното третиране при бракуване на суровини, за които са изминали 5 г. от закупуването?
 15. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?

член 81

 1. Какъв е редът за възстановяване на платен ДДС от чуждестранно лице за закупена стока в България?

член 82

 1. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?
 2. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 3. Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?
 4. Как се третира реклама от Google, получена от нерегистрирано по ЗДДС лице?
 5. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 6. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 7. Как се облага с ДДС покупка на стоки в тристранна операция от страна на придобиващия?
 8. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при покупка на авторски права от ЕС?
 9. Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?
 10. Как се облага с ДДС получена услуга за международен транспорт от доставчик в трета страна?
 11. Дължи ли се ДДС при получаване на консултантска услуга от Турция?
 12. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?
 13. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 14. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?
 15. Какво е ДДС третирането на получена услуга от трета страна?
 16. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 17. Как се третира реклама от Google, получена от регистрирано по ЗДДС лице?

член 84

 1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

член 86

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 3. Как се отчитат сделките при преработка на чужди материали (ишлеме)?
 4. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 5. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 6. Какво е данъчното третиране по ЗДДС при доставка на услуги по електронен път към трета страна?
 7. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?
 8. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки в рамките на България за данъчно задължено лице от ЕС?
 9. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно незадължено лице от ЕС?
 10. Как се документират услуги на ишлеме с възложител в ЕС?
 11. Какво е данъчното третиране при доставка на услуга по ишлеме, ако възложителят е от държава членка на ЕС?

член 88

 1. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 2. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?

член 91

 1. Подава ли се VIES декларация при вътреобщностна доставка на акцизни стоки към лице, нерегистрирано за целите на ДДС?

член 92

 1. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС физическо лице, което е получило над 100 000 лв. доходи по граждански договор?
 2. Кои клетки се попълват в Справка-декларацията по ЗДДС, когато процедурата по възстановяване приключва с ДДС за внасяне?
 3. Може ли износител да възстановява ДДС ускорено?
 4. Кога ефективно се иска възстановяване на ДДС, ако ДДС за внасяне в третия период е по-голям от ДДС за възстановяване в първия, но не покрива ДДС за възстановяване във втория период?

член 95

 1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 2. Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?

член 96

 1. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 2. Формира ли облагаем оборот за целите на ЗДДС договорено възнаграждение за извършена посредническа услуга за покупка на имот?
 3. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което продава инвестиционен имот?
 4. Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?
 5. Как се декларира и облага изплатен дивидент на физическо лице?
 6. Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?
 7. Как ще се обложи изпращане на стоки към Хърватия, ако преди това са продадени на дружество от Швейцария?
 8. Как ще се обложи продажба на стоки към българско дружество от дружество в ЕС, без стоките да са напускали България?
 9. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?
 10. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 11. Включва ли се оборотът от доставките на услуги към ЕС в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
 12. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 13. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?
 14. Подлежи ли застрахователен брокер на задължителна регистрация по ЗДДС?
 15. Може ли нерегистриран по ЗДДС търговец да продава стоки в ЕС?

член 97а

 1. Как се декларира доставена услуга на физическо лице в ЕС от български доставчик, регистриран за целите на предоставяне на услуги на регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 2. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 3. Как се третира реклама от Google, получена от нерегистрирано по ЗДДС лице?
 4. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при покупка на авторски права от ЕС?
 5. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 6. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 7. Включва ли се оборотът от доставките на услуги към ЕС в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?
 8. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?
 9. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?

член 98

 1. Налице ли е дистанционна продажба, когато транспортът започва от друга страна членка на ЕС?
 2. Може ли нерегистриран по ЗДДС търговец да продава стоки в ЕС?

член 99

 1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 2. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?
 3. Какъв е ДДС ефектът при покупка на стоки от ЕС от получател, нерегистриран по ЗДДС в България?
 4. Какви са ефектите при покупка на стоки от ЕС от получател, който не е регистриран по ЗДДС в България?

член 100

 1. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 2. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 3. Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?
 4. Кога едно дружество трябва да се регистрира по ЗДДС при ВОП?
 5. Налице ли е право на данъчен кредит при специална регистрация за доставка на услуги в ЕС?

член 101

 1. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?

член 106

 1. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?
 2. Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?

член 107

 1. Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?

член 110

 1. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?
 2. Какви са последиците при отмяна на акт за дерегистрация по ЗДДС?

член 111

 1. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?

член 112

 1. Какво е данъчното третиране на депозита съгласно ЗДДС?

член 113

 1. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?
 2. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 3. Трябва ли да се издава фактура за получен аванс при вътреобщностна доставка?
 4. В какъв срок се издава фактура при авансово плащане?

член 114

 1. Как се документира и кога се отразява в дневниците по ДДС тристранна операция при посредник?
 2. В кои случаи се издава Проформа фактура?
 3. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 4. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?

член 115

 1. Как се процедира при издадена фактура за продажба с грешно начислен ДДС?
 2. Как се третира прехвърляне на задължение по финансов лизинг към трето лице?
 3. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?
 4. Как лизингодател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил и последващата му продажба?
 5. Как лизингополучател трябва да отчете прекратяване на договор за финансов лизинг на автомобил?

член 116

 1. Как се процедира при издадена фактура за продажба с грешно начислен ДДС?

член 117

 1. Коригира ли се протокол за ВОП при покупка на автомобил втора употреба, за който е приложен режим „облагане на маржа“?
 2. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 3. Как се третира реклама от Google, получена от нерегистрирано по ЗДДС лице?
 4. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което купува стоки от ЕС и ги продава на дребно в България?
 5. С каква дата трябва да се издаде Протокол за самоначисление на ДДС при извършен ВОП?
 6. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?
 7. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 8. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?
 9. Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?
 10. Какви ДДС ефекти възникват за наемател след връщането на нает актив, на който е извършил подобрение?
 11. Как се облагат доставки на стоки към физически лица в държава от ЕС, ако са направени от местен склад?
 12. Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?
 13. Как се облага с ДДС получена услуга за международен транспорт от доставчик в трета страна?
 14. Какво е данъчното третиране на получена услуга от чуждестранно дружество?
 15. Как се документира получена услуга от страна извън ЕС?
 16. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП – датата на пристигане на стоките или датата на фактурата?
 17. В кои колони на Дневниците по ЗДДС се отразява получена услуга от ЕС?
 18. Как се документира доставката на стоки между страни – членки на ЕС, и коя е датата на данъчното събитие?
 19. Какво е третирането, от гледна точка на ЗДДС, при получена услуга от българско дружество на територията на страна членка и последваща продажба към физическо лице?
 20. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?
 21. Как ще се обложи придобиване на стоки от немско дружество с посредник дружество от Румъния, доставени директно на дружество от България?
 22. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП с условие на доставка франко получателя?
 23. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 24. Коя е датата на данъчното събитие при ВОП и направено авансово плащане?
 25. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 26. Как се извършва корекция на Протокол при разваляне на доставка при вътреобщностно придобиване?
 27. Какво е третирането по ЗДДС при брак на стоки, повредени при транспортирането им?
 28. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?
 29. Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?
 30. Какво е ДДС третирането на получена услуга от трета страна?
 31. Има ли задължение за регистрация по ЗДДС физическо лице, което отдава под наем апартамент през Booking.com?
 32. Как се третира реклама от Google, получена от регистрирано по ЗДДС лице?
 33. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?

член 118

 1. Как се процедира при пропускане на издаване на касов отчет?
 2. Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?

член 119

 1. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?

член 121

 1. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?
 2. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?

член 124

 1. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 2. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?

член 125

 1. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?
 2. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки в рамките на България за данъчно задължено лице от ЕС?
 3. Как се извършва корекция на грешка в Дневник покупки по ЗДДС?
 4. Какви са данъчните ефекти при ВОД на стоки, част от които клиентът отказва, но след това биват препродадени в същата държава?
 5. Какво е данъчното третиране при извършване на посредническа услуга към дружество от ЕС?
 6. Подава ли се VIES декларация при вътреобщностна доставка на акцизни стоки към лице, нерегистрирано за целите на ДДС?
 7. Какво е данъчното третиране за извършена комисионна сделка за намиране на клиенти на дружество от ЕС, което е регистрирано за ДДС цели?

член 126

 1. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?
 2. Как се извършва корекция на грешка в Дневник покупки по ЗДДС?

член 128

 1. Кога може да се приложи намалената ставка от 9% ДДС при продажба на храни и напитки от обекти за бързо хранене?
 2. При получени доставки на храна в детска градина налице ли е право на данъчен кредит?

член 130

 1. Как се третират за данъчни цели разходи за ремонт, извършени за сметка на наема?
 2. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наема?
 3. Как се отчита бартер на активи с еднаква стойност?
 4. Как се отчита бартер на активи с доплащане?

член 131а

 1. Как ще се отчетат предоставени подаръчни ваучери като награда от томбола?
 2. Кога се начислява ДДС при доставка на ваучер за конкретна цел от свое име?
 3. Кога се начислява ДДС при продажба на ваучер за конкретна цел, извършена от посредник?

член 131б

 1. Трябва ли дружество да издаде фактура и да начисли ДДС при предоставяне на многоцелеви ваучер на свой клиент?
 2. Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, различен от доставчика на стоките или услугите?
 3. Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, който единствен приема ваучера?

член 131г

 1. Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?

член 132

 1. Как се отчита апортна вноска на актив, чиято пазарна оценка е по-висока от балансовата му стойност?
 2. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е равна на балансовата стойност на апортираното имущество?
 3. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-ниска от балансовата стойност на апортираното имущество?
 4. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-висока от балансовата стойност на апортираното имущество?

член 133

 1. Кога чуждестранно дружество е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

член 135

 1. Кога чуждестранно дружество е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?

член 136

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 137

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 138

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 139

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 140

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 141

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 142

 1. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на услуги и стоки от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 2. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 3. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?

член 143

 1. Коригира ли се протокол за ВОП при покупка на автомобил втора употреба, за който е приложен режим „облагане на маржа“?
 2. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?
 3. Какви задължения възникват за българско дружество, закупило автомобил, когато ДДС е начислен по специален ред?
 4. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от физически лица в Европа?
 5. Как се документира доставката на стоки втора употреба?

член 145

 1. Как се документира доставката на стоки втора употреба?

член 148

 1. Как се документира доставката на стоки втора употреба?

член 154

 1. Как се декларира доставена услуга на физическо лице в ЕС от български доставчик, регистриран за целите на предоставяне на услуги на регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?

член 156

 1. Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС дружество, извършващо продажба на стоки в България и ЕС чрез интернет магазин?
 2. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?
 3. Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?
 4. Как ще бъде обложена инцидентна вътреобщностна дистанционна продажба?
 5. Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?

член 159

 1. Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?

член 163а

 1. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?
 2. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?
 3. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 4. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 5. Как се отчита разход за самолетен билет за целите на ДДС?

член 163б

 1. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?
 2. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?
 3. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 4. Как се третира продажба на автомобил за скрап?
 5. Какви са данъчните ефекти при покупка на скрап?

член 163в

 1. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?

член 163г

 1. Кой следва да начисли ДДС при продажба на скрап?

член 165

 1. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 2. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?

член 167а

 1. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?
 2. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 3. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?

член 167б

 1. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?

член 176

 1. Какво се прави при дерегистрация по ЗДДС по инициатива на НАП?

член 182

 1. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?

член 185

 1. Как се процедира при пропускане на издаване на касов отчет?

параграф § 1

 1. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?
 2. Как ще се отчетат предоставени подаръчни ваучери като награда от томбола?
 3. Какво е счетоводното и данъчно третиране на извършена частична реконструкция на стара сграда?
 4. Как се третира изграждане на ново крило към стара сграда?
 5. Как се облага с ДДС продажбата на стари автомобили, закупени от юридически лица в Европа?
 6. Как се третира извършена цялостна реконструкция на стара сграда?
 7. Има ли право на данъчен кредит дружество, което придобива леки автомобили за превоз на работници между строителните обекти?
 8. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в увеличение?
 9. Как се коригира ползван пълен данъчен кредит?
 10. Може ли дружество да ползва данъчен кредит за разходи на автомобил през почивните дни?
 11. Как се извършва корекция на пропорционален данъчен кредит в намаление?
 12. Как се третира предоставянето на мостри?
 13. Как се третира предоставянето на рекламни материали?
 14. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при брак на дълготрайни материални активи над 5 000 лв.?
 15. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи под 5 000 лв.?
 16. Прави ли се корекция на ползван данъчен кредит при липса на дълготрайни материални активи с малка балансова стойност?
 17. Как се третира подобрение на сграда?
 18. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на сграда, закупена като нова преди повече от 5 години?
 19. Кога се начислява ДДС при доставка на ваучер за конкретна цел от свое име?
 20. Какво е данъчното третиране на предоставена награда от онлайн игра?
 21. Кога се начислява ДДС при доставка на многоцелеви ваучер от издател, различен от доставчика на стоките или услугите?
 22. Кога се начислява ДДС при продажба на ваучер за конкретна цел, извършена от посредник?
абонамент