Становища по Казуси към тема Данък Добавена Стойност

 1. Как се процедира, съгласно ЗДДС, при брак на стоки с изтекъл срок на годност?
 2. Как се процедира при пропускане на издаване на касов отчет?
 3. Трябва ли да се регистрира по ЗДДС физическо лице, което е получило над 50 000 лв. доходи по граждански договор?
 4. Как се третира, съгласно ЗДДС, бракът на стоки, причинен от непреодолима сила?
 5. Какво е данъчното третиране на депозита съгласно ЗДДС?
 6. В кои случаи се издава Проформа фактура?
 7. С каква дата трябва да се издаде Протокол за самоначисление на ДДС при извършен ВОП?
 8. Как се третира технологичният брак на суровини съгласно ЗДДС и ЗКПО?
 9. Какво е счетоводното и данъчното третиране при продажба на зърнени култури?
 10. Какво е счетоводното и данъчното третиране при покупка на зърнени култури?
 11. Формира ли облагаем оборот за целите на ЗДДС договорено възнаграждение за извършена посредническа услуга за покупка на имот?
 12. Подлежи ли на регистрация по ЗДДС дружество, което продава инвестиционен имот?
 13. Кога чуждестранно дружество е задължено да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител?
 14. Как се фактурират доставките на стоки към физически и юридически лица от ЕС?
 15. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?
 16. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната?
 17. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение на територията на страната и ЕС?
 18. Как се третира отдаването на офис под наем в България, ако имотът е собственост на чуждестранно дружество?
 19. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки и услуги от страна на туроператор, които са с място на изпълнение в ЕС и трета страна?
 20. Как се процедира при неиздадена фактура за продажба?
 21. Как се отчита последваща продажба на дялове в търговско дружество?
 22. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е равна на балансовата стойност на апортираното имущество?
 23. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-ниска от балансовата стойност на апортираното имущество?
 24. Какво е данъчното и счетоводно отчитане на апорт, чиято стойност е по-висока от балансовата стойност на апортираното имущество?
 25. Как се начислява ДДС при покупка и продажба на стоки с място на изпълнение трета страна?
 26. Как се отчитат сделките при преработка на чужди материали (ишлеме)?
 27. Как се облага транспортът на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в ЕС?
 28. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия в трети страни?
 29. Какво е данъчното и счетоводното третиране при дропшипинг търговия от трети страни към ЕС?
 30. Къде е мястото на изпълнение при доставка на услуги по превоз на стоки за данъчно задължено лице, установено в България?
 31. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки от Гърция до България за българско дружество?
 32. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно задължено лице от трета страна?
 33. Трябва ли да се начисли ДДС при продажба на недвижим имот?
 34. Как се третират доставките на ИТ услуги от България към САЩ?
 35. Начислява ли се ДДС за продажба на стоки на физическо лице в страна членка на ЕС?
 36. Как се третират получените неустойки за неспазване на договор?
 37. Какви задължения възникват за българско дружество, закупило автомобил, когато ДДС е начислен по специален ред?
 38. Коя е датата на данъчното събитие при получено авансово плащане за ВОД?
 39. Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?
 40. Къде е мястото на изпълнение при превоз на стоки в рамките на България за данъчно задължено лице от ЕС?
 41. Как се отчитат разходите за служебни автомобили на търговски пътници, които ги използват и за лични нужди?
 42. Кога възниква данъчното събитие при реекспорт на стоки в изключителната икономическа зона на България?
 43. Как се самоначислява ДДС при внос на стоки в режим „Отложено начисляване на ДДС при внос“?
 44. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС за данъчно незадължено лице от ЕС?
 45. Как се облага с ДДС превоз на стоки в ЕС и извън него за данъчно незадължено лице от трета страна?
 46. Как се облага с ДДС получена услуга за вътреобщностен транспорт от доставчик в ЕС?
 47. Как се облага с ДДС получена услуга за международен транспорт от доставчик в трета страна?
 48. Кога възниква данъчното събитие при доставка на стока, за която е предвидено отлагателно условие за прехвърляне на собствеността?
 49. Как се третира бракуването на дълготраен актив, погинал при пожар?
 50. Дължи ли се ДДС при получаване на консултантска услуга от САЩ?
 51. Как се третира отпуснат заем от дружество, нерегистрирано по ЗДДС?
 52. Какви данъчни последици поражда отпускането на заем съгласно ЗДДС?
 53. Декларира ли се отпуснат заем към чуждестранно юридическо лице?
 54. Как се регулират разходите за лихви по заеми съгласно ЗКПО?
 55. Как се признават разходи за лихви по заеми на дружество в режим на слаба капитализация съгласно ЗКПО?
 56. Какво е данъчното третиране, съгласно ЗДДС, при промяна на използването на имот от извършване на облагаеми доставки към освободени?
 57. Как регистрирано по ЗДДС дружество ще третира продажбата на автомобил, закупен от физическо лице?
 58. Как се отчита кредитно известие за получен аванс?
 59. Как се отчита транспорт на стоки от България до Германия и обратно?
 60. Как се облага краткосрочно отдаване под наем на лице от трета страна?
 61. Какво е данъчното третиране по ЗДДС при доставка на услуги по електронен път към трета страна?
 62. Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС при покупка на авторски права от ЕС?
 63. Какво е данъчното третиране при закупуване на стандартен софтуер чрез даунлоуд от данъчно задължено лице от ЕС?
 64. Как се облага дългосрочно отдаване под наем на микробус на лице, установено в трета страна?
 65. Как се облага дългосрочно получаване под наем на товарен автомобил от лице, установено в ЕС?
 66. Как се третира доставка на стока, която се монтира за сметка на чуждестранен доставчик, а получателят в България не е регистриран по ЗДДС?