Комплексни Примери към тема Данък Добавена Стойност

 1. Покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 2. Дебитно известие за закупени стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 3. Кредитно известие за покупка на стоки (от български доставчик, нерегистриран по ЗДДС)
 4. Аванс за покупка на стока
 5. Покупка на суровини (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 6. Покупка на стоки (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 7. Дебитно известие за закупени стоки
 8. Кредитно известие за закупени стоки
 9. Вътреобщностно придобиване на стоки (ВОП)
 10. Дебитно известие при ВОП на стоки
 11. Кредитно известие при ВОП на стоки
 12. Протокол за анулиране на фактура за закупени стоки
 13. Внос на стоки
 14. Покупка на урегулиран поземлен имот (УПИ)
 15. Покупка на земеделска земя
 16. Покупка на нов апартамент
 17. Покупка на стара сграда с УПИ
 18. Покупка на машина
 19. Покупка на съоръжение – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 20. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на автомобил
 21. Внос на офис техника
 22. Покупка на софтуер (от български доставчик, регистриран по ЗДДС)
 23. Покупка на дялове
 24. Покупка на автомобил чрез финансов лизинг
 25. Покупка на автомобил чрез оперативен лизинг с опция за придобиване
 26. Закупуване на актив преди регистрация по ЗДДС
 27. Покупка на машина с разходи за доставка и монтаж
 28. Разход за химикалки
 29. Закупуване на копирна хартия от нерегистрирано по ЗДДС лице
 30. Закупуване на инвентар – монитори
 31. Кредитно известие за инвентар - монитор
 32. Дебитно известие за инвентар – бюро
 33. Кредитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 34. Дебитно известие за химикалки от нерегистрирано по ЗДДС лице
 35. Протокол за анулиране на фактура за покупка на копирна хартия
 36. Вътреобщностно придобиване (ВОП) на рекламни материали – каталози
 37. Кредитно известие при ВОП на рекламни материали – химикалки
 38. Дебитно известие при ВОП на рекламни материали – чадъри
 39. Внос на рекламни материали – каталози
 40. Разходи за счетоводно обслужване
 41. Разходи за куриерска услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 42. Кредитно известие за ремонтна услуга
 43. Кредитно известие за услуга по монтаж – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 44. Дебитно известие за доставка на вода и електроенергия
 45. Дебитно известие за ремонтна услуга – от нерегистрирано по ЗДДС лице
 46. Анулиране на разход за услуга – данъчна консултация
 47. Получена адвокатска услуга от Европейския съюз (ЕС)
 48. Маркетингово проучване от трета страна
 49. Разходи за наем – сългасно Националните счетоводни стандарти
 50. Дебитно известие за полученa адвокатска услуга от ЕС
 51. Кредитно известие за получена адвокатска услуга от ЕС
 52. Дебитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 53. Кредитно известие за получено маркетингово проучване от трета страна
 54. Разход за транспорт, който влиза в стойността на стоката
 55. Разход за автомобил при оперативен лизинг – съгласно Националните счетоводни стандарти
 56. Разходи за абонамент
 57. Продажба на стоки
 58. Продажба на продукция
 59. Продажба на суровини
 60. Продажба на материали
 61. Кредитно известие за продадени суровини
 62. Дебитно известие за продадена стока
 63. Анулирана продажба на стока
 64. Вътреобщностна доставка (ВОД) на стока
 65. Кредитно известие при ВОД на стоки
 66. Дебитно известие при ВОД на стоки
 67. Износ на стоки
 68. Отчет за извършени продажби на стоки на дребно
 69. Получен аванс за продажба на стоки
 70. Получен аванс за продажба на продукция
 71. Получен аванс за продажба на суровини
 72. Получен аванс за продажба на материали
 73. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ)
 74. Продажба на земеделска земя
 75. Продажба на нов апартамент
 76. Продажба на стара сграда с УПИ
 77. Продажба на компютърна техника
 78. Продажба на съоръжение
 79. Вътреобщностна доставка (ВОД) на автомобил
 80. Приходи от наем
 81. Износ на офис обзавеждане
 82. Продажба на софтуер
 83. Продажба на автомобил чрез финансов лизинг
 84. Отдаване под наем на автомобил чрез оперативен лизинг
 85. Приходи от услуга
 86. Кредитно известие по приход от услуги
 87. Дебитно известие по приход от услуги
 88. Протокол за анулиране на приход от услуга
 89. Доставка на услуга в ЕС
 90. Кредитно известие по доставка на услуга в ЕС
 91. Дебитно известие по доставка на услуга в ЕС
 92. Доставена услуга извън ЕС
 93. Кредитно известие по доставена услуга извън ЕС
 94. Дебитно известие по доставена услуга извън ЕС
 95. Банково извлечение в лева
 96. Банково извлечение във валута
 97. Отчитане на овърдрафт
 98. Отчитане на акредитив от страна на наредителя
 99. Отчитане на средства на депозит в банка
 100. Отчитане на разплащания с кредитна карта
 101. Обмяна на валута в брой
 102. Договор за банков кредит
 103. Бартер на услуги
 104. Насрещно прихващане на вземания
 105. Цесия – продажба на вземане
 106. Брак на активи – 1
 107. Липса на активи
 108. Приключвателни операции по ДДС
 109. Приключвателни операции при годишно приключване
 110. Платен депозит по договор за наем
 111. Получен депозит по договор за наем
 112. Връщане на получен депозит по договор за наем
 113. Връщане на платен депозит по договор за наем
 114. Плащане на гаранционен депозит за участие в търг
 115. Връщане на платен гаранционен депозит за участие в търг
 116. Отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия
 117. Инвестиции в асоциирани предприятия
 118. Инвестиции в смесени предприятия
 119. Инвестиции във финансови активи, държани до падеж
 120. Инвестиции във финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата
 121. Предоставени дългосрочни заеми
 122. Инвестиции във финансови активи на разположение за продажба
 123. Отчитане на краткосрочни финансови активи
 124. Приемане на стока със складова разписка
 125. Брак на готова продукция
 126. Отчитане на фира
 127. Брак на суровини поради изтекъл срок на годност
 128. Липси и излишъци на стоки
 129. Покупка на инвестиционен имот (земя)
 130. Покупка на инвестиционен имот (сграда и офис обзавеждане)
абонамент