Видеоматериали към тема Данък Добавена Стойност

 1. Основни моменти в ЗДДС - 2019
 2. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019
 4. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 5. Отчитане на спедиторски и транспортни услуги
 6. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 7. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 8. Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, пропорционален, връщане и корекции
 9. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 10. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 11. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част II
 12. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 13. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 14. Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 15. Специален ред на облагане с ДДС
 16. Облагаеми доставки по ЗДДС
 17. Освободени доставки по ЗДДС
 18. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 19. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 20. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 21. Общи разпоредби в ЗДДС
 22. Документиране на доставките съгласно ЗДДС
 23. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 24. Определяне на данъчна основа
 25. Особени случаи на определяне на данъчната основа
 26. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019
 27. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 28. Отчитане на земеделско производство – 2019
 29. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 30. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020
 31. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
 32. Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни
 33. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 34. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 35. Специален режим извън Съюза
 36. Специален режим в Съюза
 37. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 38. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни
 39. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 40. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 41. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 42. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал
абонамент