Видеоматериали
свързани към Данък Добавена Стойност

общовалидни за темата

 1. Определяне на данъчна основа
 2. Данък върху разходите – Представителни разходи, свързани с дейността
 3. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал
 4. Специален ред на облагане с ДДС
 5. Облагаеми доставки по ЗДДС
 6. Освободени доставки по ЗДДС
 7. Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 8. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част I
 9. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на онлайн търговията – Част II
 10. Отчитане на спедиторски и транспортни услуги

общовалидни за ЗДДС

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 2. Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, пропорционален, връщане и корекции
 3. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019
 5. Основни моменти в ЗДДС - 2019

свръзани към отделни норми на ЗДДС

член 1

 1. Общи разпоредби в ЗДДС

член 2

 1. Общи разпоредби в ЗДДС
 2. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 3

 1. Общи разпоредби в ЗДДС
 2. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 3. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 4

 1. Общи разпоредби в ЗДДС

член 5

 1. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 2. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 6

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Общи разпоредби в ЗДДС
 3. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 7

 1. Общи разпоредби в ЗДДС
 2. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 3. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 8

 1. Общи разпоредби в ЗДДС
 2. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 3. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 9

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Общи разпоредби в ЗДДС
 3. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 4. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти

член 10

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Общи разпоредби в ЗДДС
 3. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020
 4. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 5. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти

член 10а

 1. Общи разпоредби в ЗДДС
 2. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 10б

 1. Общи разпоредби в ЗДДС
 2. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 12

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 2. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 3. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 13

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

член 14

 1. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
 2. Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни
 3. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 4. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

член 14а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 3. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби

член 15

 1. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

член 15а

 1. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

член 16

 1. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС

член 17

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 4. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 5. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 6. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 7. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 8. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019
 9. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 18

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС

член 19

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС

член 20

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 3. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби

член 20б

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби

член 21

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 3. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 4. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 5. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 6. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 7. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 22

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС

член 23

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 2. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 25

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 3. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 4. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 5. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 6. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 26

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 3. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти

член 27

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Сделки със свързани лица - определения и данъчни ефекти
 3. Особени случаи на определяне на данъчната основа
 4. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 5. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 6. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 7. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019

член 28

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 29

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 30

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 31

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 32

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 33

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 34

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021

член 35

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021

член 35а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс

член 36

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС

член 36а

 1. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 37

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 38

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 39

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 40

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 41

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 42

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 43

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 44

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 45

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 4. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 5. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 46

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 47

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 48

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 49

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 50

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 51

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 2. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 3. Данъчна основа и изискуемост на данъка

член 53

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020

член 54

 1. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 2. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 3. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 55

 1. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС

член 57

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 2. Данъчна основа и изискуемост на данъка

член 57б

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 57г

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 57д

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 58

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС

член 60

 1. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС

член 61

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка

член 62

 1. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 2. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 63

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 2. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 3. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 4. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 5. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 65

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 65а

 1. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

член 66

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 3. Данъчна основа и изискуемост на данъка

член 69

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 70

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 71а

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 73

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти

член 74

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 75

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 76

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 79

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 3. Отчитане на земеделско производство – 2019
 4. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти

член 79а

 1. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти

член 79б

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 80

 1. Данъчно третиране на сделки с недвижими имоти
 2. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 5. Отчитане на земеделско производство – 2019
 6. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 82

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 3. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 4. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 5. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 6. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 7. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 83

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 3. Данъчна основа и изискуемост на данъка

член 84

 1. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС

член 85а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 86

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка

член 87

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 4. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 5. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 88

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 89

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 92

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 93

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 96

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Сделки със свързани лица - определения и данъчни ефекти
 3. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 4. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 5. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 97

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 97а

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 4. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 5. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 97б

 1. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 2. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 97в

 1. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 2. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 98

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 99

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 100

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 107

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 108

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 109

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 110

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 111

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 112

 1. Документиране на доставките съгласно ЗДДС
 2. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 113

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Документиране на доставките съгласно ЗДДС
 3. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 5. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 6. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 7. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 8. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 114

 1. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 115

 1. Документиране на доставките съгласно ЗДДС
 2. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 116

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Документиране на доставките съгласно ЗДДС
 3. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 117

 1. Документиране на доставките съгласно ЗДДС
 2. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 3. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 4. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 5. Отчитане на земеделско производство – 2019

член 117а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 118

 1. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 119

 1. Основни моменти в ЗДДС - 2020

член 124

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Внос и износ на стоки, услуги от и за контрагенти извън ЕС съгласно ЗДДС
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 125

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 3. Вътреобщностна търговия и вътреобщностни услуги съгласно ЗДДС
 4. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 5. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 126

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 127

 1. Особени случаи на определяне на данъчната основа
 2. Данъчна основа и изискуемост на данъка

член 128

 1. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти

член 130

 1. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 2. Данъчно третиране и счетоводно отчитане на сделки с недвижими имоти

член 131

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 2. Данъчна основа и изискуемост на данъка

член 131а

 1. Данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 131б

 1. Данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 131в

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 132

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020
 3. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 132а

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 133

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 134

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 135

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 137

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 2. Място на изпълнение и данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 143

 1. Особени случаи на определяне на данъчната основа
 2. Данъчна основа и изискуемост на данъка

член 151а

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 151б

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 151в

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 151г

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 151д

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 152

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Специален режим извън Съюза
 3. Специален режим в Съюза
 4. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 5. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 153

 1. Специален режим извън Съюза
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 4. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 154

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 3. Специален режим извън Съюза
 4. Специален режим в Съюза
 5. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 155

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Специален режим извън Съюза
 3. Специален режим в Съюза
 4. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 156

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс

член 157

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 157а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс

член 157б

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 158

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 159

 1. Специален режим извън Съюза
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 159а

 1. Място на изпълнение и регистрация по ДДС при дистанционни продажби
 2. Специален режим в Съюза
 3. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 159б

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Специален режим извън Съюза
 3. Специален режим в Съюза
 4. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 159в

 1. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 159г

 1. Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 2. Специален режим извън Съюза
 3. Специален режим в Съюза
 4. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 5. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 159д

 1. Специален режим извън Съюза
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 159е

 1. Специален режим извън Съюза
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 159ж

 1. Специален режим извън Съюза
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 4. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 159з

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 159и

 1. Специален режим извън Съюза
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 4. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 163а

 1. Данъчно облагане и данъчни ефекти, свързани със земеделско производство
 2. Отчитане на земеделско производство – 2019

член 166

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 168

 1. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност

член 168а

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 172

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 173

 1. Промени в ЗДДС през 2022 г.

член 178

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 4. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 5. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 6. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 179

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 2. Особени случаи на определяне на данъчната основа
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 4. Специален режим извън Съюза
 5. Специален режим в Съюза
 6. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС
 7. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни
 8. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 9. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 10. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 11. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 12. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 180

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 2. Особени случаи на определяне на данъчната основа
 3. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 4. Данъчно събитие съгласно ЗДДС
 5. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 6. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 7. Данъчна основа и изискуемост на данъка
 8. Основни моменти в ЗДДС - 2020
 9. Регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Режим касова отчетност
 10. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 180а

 1. Специален режим извън Съюза
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 180б

 1. Специален режим извън Съюза
 2. Специален режим в Съюза
 3. Сравнение на облагането по режимите в и извън ЕС

член 181

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 2. Данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 181а

 1. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 181б

 1. Дефиниции при Режим за ДП, внасяни от трети страни

член 182

 1. Място на изпълнение съгласно ЗДДС
 2. Данъчно събитие съгласно ЗДДС

член 183

 1. Приложими ставки на ДДС и изискуемост на данъка
 2. Особени случаи на определяне на данъчната основа
 3. Данъчна основа и изискуемост на данъка
абонамент