Данъчно задължено лице, което е солидарно отговорно да плати невнесения ДДС на друго лице, трябва да плати и лихвите за забава

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
13 май 2022, 17:23 44

Това реши ВАС в тълкувателно решение по тълкувателно дело № 2/2020 г.

Върховният административен съд (ВАС) се произнесе по тълкувателно дело № 2/2020 по описа на Общото събрание на Първа и Втора колегии на ВАС, образувано по искане на председателя на ВАС поради констатирана противоречива съдебна практика. С тълкувателно решение № 4 от 10 май 2022 г. върховните съдии отговориха на въпроса:

„Обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС включва ли и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък от друго лице?“

Предмет на тълкуване е разпоредбата на чл. 177 от ЗДДС, която предвижда, че регистрирано по ЗДДС лице – получател по облагаема доставка, отговаря за дължимия и невнесен данък от друго лице, доколкото е ползвало право на приспадане на данъчен кредит, пряко или косвено свързан с дължимия и невнесен данък. Тази отговорност се реализира, когато получателят е знаел или е бил длъжен да знае, че данъкът няма да бъде внесен, и това е доказано с влязъл в сила ревизионен акт. Когато събирането на данъка е неуспешно от прекия получател по дадена доставка, отговорността за заплащането му може да се реализира и по отношение на всеки следващ получател по веригата на доставките. Отговорност за заплащане на данъка носи и предходен доставчик на лицето, което дължи невнесения данък, както и всеки предходен доставчик назад по веригата на доставки. В решението се посочва, че сред магистратите няма спор за това в какви случаи и спрямо кого се прилага отговорността по чл. 177 от ЗДДС, а за това дали данъчно задълженото лице дължи само неплатения данък, или и лихвите за забава върху него.

Според върховните съдии отговорността по чл. 177 от ЗДДС представлява особен вид солидарна отговорност на регистрирани по ЗДДС лица, като се позовават на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, на практиката на Съда на ЕС, както и на тълкувателно решение № 6 от 15 март 2021 г. на Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 6/2019 г. Тази отговорност представлява задължение за заплащане на данъка на друго данъчно задължено лице съгласно чл. 16 от ДОПК, като отговорността включва както данъка, така и лихвите за забава.

Според мнозинството от върховните съдии задължението на третото лице за заплащане на данъка и лихвите за забава, дължими от друго лице – платец на данъка, произтича по силата на изрична правна норма, която е приложима във всички случаи, в които законът предвижда отговорност на трето задължено лице, поради което не е налице разширително тълкуване на данъчна норма. Ето защо обхватът на солидарната отговорност по чл. 177 от ЗДДС включва и задълженията за лихви за забава върху дължимия и невнесен данък.

Тълкувателното решение е подписано с особено мнение от 14 върховни съдии.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент