Наредби

  Тъй като обикновено Наредбите са с дълги и трудно запомнящи се имена, за удобство на потребителите в този списък те са представени с кратки и лесни за запомняне заглавия. Чрез задържане на мишката върху „ i “ инфобутона може да се види оригиналното заглавие на всяка наредба. При търсене на наредба в търсачката същата ще бъде открита както по оригиналното, така и по краткото си заглавие.

 1. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Обработване на Дървесина
 2. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Автомобили
 3. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Водоснабдителни и Канализационни Системи
 4. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Въздушни Компресорни Инсталации
 5. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Електрокари и Мотокари
 6. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Срочно или Временно Трудово Правоотношение
 7. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Строително-монтажни Работи
 8. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Товарно-разтоварни Работи
 9. Наредба за Безопасността при Работа в Експлозивна Атмосфера
 10. Наредба за Безопасността при Работа с Видеодисплеи
 11. Наредба за Безопасността при Работа с Експозицията на Шум
 12. Наредба за Възстановяване на ДДС и Акциз на Дипломатически Представителства и техния Персонал
 13. Наредба за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС
 14. Наредба за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС
 15. Наредба за Договаряне на Работната Заплата
 16. Наредба за Документи за Държавна Служба
 17. Наредба за Документите за Ползване на Здравноосигурителни Права в ЕС
 18. Наредба за Документите за Сключване на Трудов Договор
 19. Наредба за Защита от Биологични Агенти
 20. Наредба за Защита от Канцерогени и Мутагени
 21. Наредба за Защита от Професионални Рискове и тяхната Превенция
 22. Наредба за Защита при Работа с Азбест
 23. Наредба за Избора на Осигуряване, Разпределянето на Осигурителните Вноски и Др. на Работниците и Служителите
 24. Наредба за Изискванията за Знаци и Сигнали за Безопасност при Работа
 25. Наредба за Изискванията за Условия на Труд и на Работното Оборудване
 26. Наредба за Интрастат
 27. Наредба за Информирането на Служителите и Работниците за Вземанията им при Несъстоятелност на Работодателя
 28. Наредба за Категоризиране на Труда при Пенсиониране
 29. Наредба за Командироване при Предоставяне на Услуги
 30. Наредба за Командировките в Страната
 31. Наредба за Командировките и Специализациите в Чужбина
 32. Наредба за Конкурситe за Държавни Служители
 33. Наредба за Личните Данни и Достъп до Регистъра на Военнослужещите
 34. Наредба за Микроклимата на Работните Места
 35. Наредба за Обученията по Условията на Труд в Предприятията
 36. Наредба за Оценка на Риска
 37. Наредба за Правила при Работа с Тежести
 38. Наредба за Превоз за Собствена Сметка
 39. Наредба за Провеждането на Обучение и Инструктаж относно Правилата за Безопасни Условия на Труд
 40. Наредба за Професионалните Болести
 41. Наредба за Работа на Ненавършилите 15-годишна Възраст
 42. Наредба за Работите с Допълнителен Платен Годишен Отпуск
 43. Наредба за Работите с Установено Намалено Работно Време
 44. Наредба за Разрешаване на Работа на Непълнолетните
 45. Наредба за Регистриране на Договорите по чл. 114а пред ИА ГИТ
 46. Наредба за Сигурността при Работа с Електромагнитни Полета
 47. Наредба за Структурата и Организацията на Работната Заплата
 48. Наредба за Трудоустрояване
 49. Наредба за Характеристиките на Държавните Служители
 50. Наредба относно Режимите на Труд и Почивка по Време на Работа