Сборник Базови Примери по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 24 април 2020 10109 уникалност: 100%

Легенда:

:_1_. Основна клауза

:_7_. Клауза с особена важност, която може да доведе до вреда при грешка/пропуск*

:_32. Клауза с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск**

1. Обекти на Облагане по ЗКПО

._10.Кой се Облага с Корпоративен Данък Върху Печалбата.

Пример 1. Облагане с Корпоративен Данък на Юридическо Лице с Нестопанска Цел

Фондация получава дарение под формата на недвижим имот, който ще се използва за  осъществяването на общественополезна дейност. Взето е решение – едно помещение, което е част от имота, да се отдава под наем.

скрито платено съдържание: 39 думи;

Пример 2. Наличие на Място на Стопанска Дейност на Чуждестранно Юридическо Лице

Чуждестранно юридическо лице взема решение вместо да учредява дъщерно дружество, да открие свой клон, офис или представителство в България. След откриването на клона, офиса или представителството, от него започва да се осъществява дейност, т.е. да се реализират приходи и да възникват печалби.

скрито платено съдържание: 38 думи;

3. Видове Данъци и Размер на Данъка

._40.Кои са Видовете Данъци по ЗКПО и Какво се Облага с Тях.

Пример 3. Кога Едно Дружество, Което Извършва Таксиметрови Превози, ще бъде Задължено да Плаща Корпоративен Данък?

Дружество притежава три леки автомобила, които използва за извършването на таксиметрови превози, като заплаща определения местен данък в съответната община. На 01.05.2018 г. дружеството сключва договор за извършване на реклама чрез поставянето на рекламни табели върху автомобилите.

скрито платено съдържание: 35 думи;

5. Деклариране и Внасяне на Данъците, Авансови Вноски

._90.В Какъв Срок се Подава Годишната Данъчна Декларация. Какви са Приложенията към Годишната Данъчна Декларация.

Пример 4. Каква е Разликата между Годишната Данъчна Декларация, Годишния Отчет за Дейността, Който се Попълва за Целите на Статистиката, и Декларацията, Която се Подава от Лицата, Които не са Извършвали Дейност?

Годишната данъчна декларация определя дали е налице задължение за внасяне на данък, като  съдържа две приложения към себе си. Те се попълват, ако лицето е ползвало данъчни облекчения или е платило данък в чужбина, чийто размер следва да бъде приспаднат от размера на данъка, определен в декларацията.

скрито платено съдържание: 110 думи;

._12.Как се Изчислява Месечна и Тримесечна Авансова Вноска по ЗКПО. Кога се Декларират Изчислените Авансови Вноски.

Пример 5. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Месечни Авансови Вноски?

През 2018 г. Дружество реализира нетни приходи от продажби в размер на 3 340 000 лв. – съответно за него възниква задължението да внася месечни авансови вноски, тъй като е преминат законовият праг от 3 000 000 лв.

Под понятието „нетни приходи от продажби“ трябва да се разбират сумите, получени от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.

скрито платено съдържание: 89 думи;

Пример 6. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Тримесечни Авансови Вноски?

През 2016 г. Дружество реализира нетни приходи от продажби в размер на 95 000 лв. –  съответно няма задължение да прави авансови вноски за корпоративен данък през следващата година.

Под понятието „нетни приходи от продажби“ трябва да се разбират сумите, получени от продажба на продукция, стоки и услуги, намалени с търговските отстъпки, данъка върху добавената стойност и други данъци, пряко свързани с приходите.

скрито платено съдържание: 126 думи;

._13.Как се Правят Промени в Декларираните Авансови Вноски. Как се Изчислява Превишението за Неправилно Изчислени и Внесени Авансови Вноски и Как се Олихвяват.