Директиви

 1. Директива за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС – 86/560
 2. Директива за Възстановяване на ДДС на Лица от ЕС - 2008/9
 3. Директива за ДДС – 2006/112
 4. Директива за Задължителния Одит – 2006/43
 5. Директива за Защита на Лицата, Подаващи Сигнали за Нарушения на Правото на ЕС – 2019/1937
 6. Директива за Командироването и Изпращането на Работници в ЕС - 96/71
 7. Директива за Мерките срещу Изпирането на Пари – 2015/849
 8. Директива за Ограничаване на Практиките за Избягване от Данъчно Облагане - 2016/1164
 9. Директива за Освобождаване от Данък при Източника на Доходи от Лихви и Права между Свързани Лица - 2003/49
 10. Директива за Освобождаване от Облагане на Получени Дивиденти от Дъщерни Дружества - 2011/96
 11. Директива за Освобождаване от Облагане при Преобразуване на Дружества - 2009/133
 12. Директива за Сътрудничество в Данъчното Облагане - 2011/16
 13. Директива по Прилагането на Директивата за Командироването и Изпращането на Работници в ЕС - 2014/67
абонамент