Командировка в Чужбина

Вера Русинова
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 17 ноември 2020 13132 уникалност: 80.2%

Формуляр

организация:

ЕИК

ЗАПОВЕД за Командировка в Чужбина

от ___.___.______ г.

Съгласно Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки

и специализации в чужбина, КОМАНДИРОВАМ:

служител:

           

длъжност:

           

до държава:

насел. място:

в организация:

със задача:

за дните:

от ___.___.______ г. вкл., до ___.___.______ г. вкл.   –   общо ____ дни

командировката

е с право на:

            1. Дневни пари по ____ EURO/USD/GBP на ден;

            2. Квартирни пари съгласно тарифата на приемащия хотел и наредбата.

да се пътува със:

            Разходите за командировката са за сметка на изпращащата/приемащата страна.

         В десетдневен срок от завръщането си служителят да докладва писмено за резултата от командировката и да представи разходите за пътни и квартирни пари.

предложил командир.:

           

подпис:

длъжност:

           

одобрил командир.:

           

подпис:

длъжност:

           

ДОКЛАД за извършената работа от командирования служител:

дата и подпис на служителя

СМЕТКА за полагащите се на командирования пътни, дневни и квартирни пари:

опис и обосноваване на пътни, дневни и квартирни

сума

1

2

3

4

5

6

всичко:

получен аванс за командировката:

остатък за изплащане/възстановяване:

Командированият е приложил общо ____ броя разходооправдателни документи.

одобрил:

подпис:

дата:

длъжност:

 

Забележка: Полетата, които се попълват преди отпътуването на командирования, могат да се попълнят на компютър, а всички след това – на ръка.

Предназначение

Заповедта за командироване на служители в чужбина е документ, с който предприятието изпраща свои служители в друга държава с цел да се изпълни определена задача, при определени условия, съгласно изискванията на Кодекса на труда и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Наредбата регламентира и служебните пътуванията с цел специализация, които не са предмет на написаното по-долу.

Задължителни реквизити на Заповедта за командироване в чужбина

  • наименование на документа – Заповед за командироване в чужбина;
  • наименование на организацията или предприятието, което командирова;
  • основание за издаване на заповедта;
  • трите имена и длъжността на командированото лице;
  • времетраене на командировката – командировката се определя в календарни дни, като освен дните, предвидени за изпълнение на задачата, в нея се включват и дните за пътуване, както и празничните и почивните дни. В зависимост от естеството на командировката, няма пречка тя да се състои изцяло от почивни дни;
  • място на командироването – държава и град;
  • скрито платено съдържание: 183 думи;

Заповедта за командировка може да се изменя с допълнителна писмена заповед.

Лица, които могат да бъдат командировани

  • скрито платено съдържание: 39 думи;

Кой издава Заповедта за командировка

Заповедта за командировка се издава, подписва и подпечатва от работодател/ръководител или от упълномощено от него лице.

В какъв срок се издава Заповедта за командироване

Командировката се извършва на база на Заповедта за командироване, като датата на заповедта трябва да бъде преди деня на започване на командировката или, по изключение, може да е денят, на който започва командировката. Обикновено заповедта трябва да е писмена, но при възникнала спешност от извършване на определена задача от командировано лице може да се издаде устно нареждане от ръководителя, като в този случай, в срок до 3 дни от началото на командировката, трябва да се издаде заповедта.

Пътни пари

На командированите лица трябва да се изплатят пътни пари, съгласно заповедта за командировка, в размер на действително направените разходи по най-краткия и икономичен маршрут, което е различно от пътните разходи при командировка в страната.

Служителят може да пътува със самолет, влак, автобус, лек автомобил, кораб или други превозни средства.

При пътуване със самолет

скрито платено съдържание: 30 думи;

При пътуване с влак

скрито платено съдържание: 21 думи;

При пътуване с личен или служебен автомобил

скрито платено съдържание: 49 думи;

Средствата за движение между различните градове в страната на командироване се определят заедно с маршрута и превозното средство в Заповедта за командировка.

Вътрешноградските разходи за транспорт се покриват от дневните пари на командирования. Ако разходите от летището до мястото на командировката са повече от 30% от размера на дневните, то тогава те се покриват от предприятието срещу разходен документ.

За отчитане на командировката задължително трябва да има

скрито платено съдържание: 69 думи;

Дневни пари

С дневните пари се осигуряват средства за храна, вътрешен градски транспорт (ако разходите от летището до мястото на командировката са повече от 30% от размера на дневните, то тогава те се покриват от предприятието срещу разходен документ) и други разходи, които могат да възникнат за командированото лице по време на служебното пътуване. За тяхното изразходване лицето не дължи отчет.

Дневните пари се отпускат съгласно Приложение №2 към Наредбата. В приложението са упоменати сумите, които могат да се изплатят на ден, във валута според държавата. Например за:

  1. скрито платено съдържание: 25 думи;

Пътните пари могат да се дадат на командированите лица в лева по курс на БНБ за деня.

Наредбата допуска признатият разход за дневни пари да е в двоен размер.

По преценка на ръководителя, изплатените дневни пари могат да бъдат и в по-голям размер от двойния регламентиран в наредбата размер, но тогава разликата ще бъде третирана като доход на лицето, за която сума ще се дължат осигуровки и данък по ЗДДФЛ. По ЗКПО разходът ще бъде признат в пълен размер, независимо дали е в двоен или по-голям размер. Ако е по-голям от двойния размер, превишението ще бъде признато като разход за възнаграждение на лицето.

Възможно е дневните пари да се изплатят в намален размер, в случай че приемащата страна поема част от разходите. Намаленият размер е следният:

За хранене, включително:

  • скрито платено съдържание: 11 думи;

Например: Предприятие командирова служител в Германия, като приемащата страна поема обяда и вечерята на командирования. В този случай неговите дневни пари ще бъдат намалени със 70%, или вместо 35 EUR на ден, ще му бъдат изплатени 10,50 EUR на ден.

Когато приемащата страна осигурява пълен пансион в натура, на командированите лица се изплащат 30% от размера на полагащите се дневни пари.

На лицата, които в изпълнение на служебни задължения престояват повече от 4 часа и по-малко от едно денонощие на територията на съседна на Република България държава, се полагат дневни пари в размер 35% от дневните пари за съответната държава.

В случай че командировката продължи повече от 30 последователни дни, то тогава за дните след тридесетия дневните пари се намаляват с 25% от размерите, определени в Приложение №2 от Наредбата.

Когато в един ден на командированото лице се наложи да престои в две или повече държави, дневни пари се изплащат за тази държава, в която командированото лице е престояло по-дълго време.

Квартирни пари

На командирования се заплащат квартирни пари за ползване на легло, резервацията за него, ако е необходима, закуска, отопление, осветление, баня, телевизор, радио, телефон, такси и данъци според размерите, упоменати в Приложение №2 от Наредбата.

скрито платено съдържание: 75 думи;

Отчет за извършената работа

В срок до 10 дни от завръщането си командированият трябва да предостави на ръководителя, издал заповедта, отчет за извършената работа.

Счетоводно отчитане на командировъчните

Разходите за командировка се отчитат аналитично по съответната разходна сметка.

скрито платено съдържание: 107 думи;