Фактури, Известия и Фискални Документи

 1. Дебитно Известие
 2. Отчет за Извършените Продажби в Брой
 3. Месечен Фискален Отчет
 4. Фактура
 5. Сторно Касова Бележка
 6. Фискална Касова Бележка
 7. Протокол за Анулиране на Фактура
 8. Кредитно Известие

Протоколи и Документи Свързани с ДДС

 1. Протокол за ВОП
 2. Потвърждение от Получател по ВОД (BG-EN)
 3. Потвърждение от Получател по Тристранна Операция (BG-EN)
 4. Протокол за Услуги от ЕС или Трета Държава
 5. Протокол за Корекция на ДДС при Унищожаване, Липси и Брак на Материални Запаси
 6. Протокол за Корекция на ДДС при Унищожаване, Липси и Брак на Дълготрайни Активи
 7. Протокол за Корекция на ДДС при Дарение на Материални Запаси
 8. Протокол за Корекция на ДДС при Дарение на Дълготрайни Активи
 9. Протокол за Корекция на ДДС при Дарение на Услуги
 10. Протокол за Корекция на ДДС при Лично Ползване на Дълготрайни Активи
 11. Отчет за Продажби на Туристически Услуги
 12. Отчет за Продажби на Стоки Втора Употреба и Антикварни Стоки
 13. Отчет за Извършените Продажби в Брой
 14. Митническа Декларация

Материални Запаси

 1. Складова Разписка
 2. Справка за Продадените Стоки на Дребно
 3. Отчет за Извършените Продажби
 4. Поръчка за Производство
 5. Искане за Отпускане на Суровини за Производство
 6. Протокол за Произведена Продукция
 7. Справка за Вложени Ресурси в Продукция
 8. Протокол за Незавършено Производство
 9. Протокол за Брак в Производство
 10. Протокол за Фира
 11. Протокол за Брак на Материални Запаси
 12. Протокол за Дарение на Материални Запаси
 13. Протокол за Изразходвани Суровини за Собствени Нужди на Предприятието
 14. Протокол за Трансфер на Стоки в Суровини или Обратно
 15. Протокол за Трансфер на Стоки в ДМА или Обратно
 16. Инвентаризационен Опис на Материални Запаси
 17. Протокол за Установени Липси или Излишъци
 18. Протокол за Последваща Оценка на Материални Запаси
 19. Приемо-Предавателен Протокол

Дълготрайни Активи

 1. Протокол за Заприхождаване на Дълготраен Актив
 2. Протокол-Акт за Извършени СМР
 3. Амортизационен План
 4. Амортизация Формирана от Производствени Цикли
 5. Протокол за Брак на Дълготрайни Активи
 6. Протокол за Ликвидация на Дълготрайни Активи
 7. Протокол за Лично Ползване на Дълготрайни Активи
 8. Протокол за Дарение на Дълготрайни Активи
 9. Протокол за Трансфер на Стоки в ДМА или Обратно
 10. Инвентаризационен Опис на Дълготрайни Активи
 11. Протокол за Установени Липси или Излишъци
 12. Протокол за Последваща Оценка на Дълготрайни Активи
 13. Приемо-Предавателен Протокол

Банкови Документи

 1. Платежно Нареждане
 2. Бюджетно Платежно Нареждане
 3. Вносна Бележка
 4. Нареждане Разписка
 5. Незабавно Инкасо
 6. Банково Извлечение
 7. Бордеро за Обмяна на Валута

Документи Свързани с Контролни Производства

 1. Данъчен Ревизионен Доклад
 2. Данъчен Ревизионен Акт
 3. Акт за Прихващане и Възстановяване

Документи за Боравене с Пари в Брой

 1. Приходен Касов Ордер
 2. Нареждане за Плащане от Каса
 3. Разписка за Получена Сума
 4. Касова Книга – за Движения в Каса
 5. Разходен Касов Ордер
 6. Инвентаризация на Пари в Каса

Командировки и Пътни Листа

 1. Командировка в Страната
 2. Авансов Отчет
 3. Пътен Лист
 4. Командировка в Чужбина

Други Счетоводни Документи

 1. Счетоводна Справка – Мемориален Ордер
 2. Ведомост за Заплати и Рекапитулация
абонамент