Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба

актуално 4 май 2023 5374 уникалност: 100%

Формуляр

Протокол

от Решение на Общо Събрание за Разпределяне на Печалба и Покриване на Загуба

Днес, 00.00.0000 г., в град _______________, се проведе Общото събрание на съдружниците на „_______________“ ООД с ЕИК _______________ („Дружеството“).

На заседание присъстваха съдружниците:

 1. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________);
 2. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________);
 3. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________),

скрито платено съдържание: 25 думи;

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за разпределяне на печалба и покриване на загуба на „_______” ООД с ЕИК _______ за следните години: ______ г., ______ г., ______ г. и ______ г.
скрито платено съдържание: 13 думи;
годининепокрита загуба (в лева)неразпределена печалба (в лева)
2019  
2020  
2021  
2022  
ОБЩО0 000 000,000 000 000,00

След проведените обсъждания Общото събрание взе единодушно / с мнозинство от ___ (с думи) следните РЕШЕНИЯ:

Решение 1:

скрито платено съдържание: 40 думи;

Решение 2:

скрито платено съдържание: 34 думи;
 1. Съдружник _______________, сума от _______________;
 2. Съдружник _______________, сума от _______________;
 3. Съдружник _______________, сума от _______________;

Дивидентът е платим еднократно в срок до 00.00.0000

Решение 3:

скрито платено съдържание: 48 думи;
 • записване на _____ броя нови дружествени дялове, всеки на стойност от по _____ лева, на обща номинална стойност _____ лева.
 • увеличаване на номиналната стойност на записаните дружествени дялове от _____ лева всеки на _____ лева всеки дял поотделно.

Всеки от съдружниците получава такава част от увеличаването на капитала / записаните нови дялове, която е пропорционална на частта, която е притежавал преди това.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ______________________________

/имена на съдружник/

2. ______________________________

/имена на съдружник/

3. ______________________________

/имена на съдружник/

Предназначение

скрито платено съдържание: 46 думи;

Общи Правила за Разпределяне на Печалба/Покриване на Загуба

скрито платено съдържание: 148 думи;

Също така, когато е взето решение за увеличаване на капитала с цялата или част от неразпределената печалба, протоколът от решението задължително трябва да бъде публикуван в ТРРЮЛНЦ при заявяване за вписване на съответните промени в размера на капитала.

Общото събрание на ООД се състои от всички съдружници и е компетентен орган да взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството. Всеки съдружник има право да участва в разпределянето на печалбата на дружеството (право на дивидент), реализирана през предходна или предходни изтекли финансови години, съразмерно със своето дялово участие в капитала на дружеството. Възможно е обаче в самия дружествен договор да е предвиден различен начин на разпределяне на печалбата между съдружниците, включително да бъде предоставено изрично правомощие на общото събрание на съдружниците да определя начина на разпределяне на печалбата. Така например, дивидент може да бъде разпределен в полза само на един съдружник, в случай че това е изрично предвидено в дружествения договор или в дружествения договор липсва изрично ограничение за такова действие.

Общи Правила за Провеждане на Общо Събрание

скрито платено съдържание: 186 думи;

Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание от управителя чрез писмена покана, отправена до всички съдружници и съдържаща дневния ред, датата и мястото на провеждане на Общото събрание. Ако в дружествения договор не е предвидено друго, поканата трябва да бъде получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, което се удостоверява с подпис и дата на получателя.

Ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си, то решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено.

В случай че капиталът на дружеството е еднолична собственост на едно лице, то едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание и взема решение за разпределяне на печалбата, натрупана през предходни години.

Решения на Общото събрание на ООД, взети при спазване на задължителните изисквания за кворум и мнозинство, са задължителни за всички съдружници, независимо дали са участвали в заседанието за приемането им, или са гласували против съответното решение.

Протоколите от решенията на Общото събрание се водят и съхраняват в протоколна книга на дружеството, за чието водене и съхраняване отговаря неговият управител.

Всеки съдружник, който счита, че решението на Общото събрание на дружеството противоречи на задължителни разпоредби на закона или на дружествения договор, може да предяви иск за неговата отмяна пред окръжния съд по седалището на дружеството. Сроковете за предявяване на иска са кратки – 14-дневен срок считано от деня на провеждане на Общото събрание, в случай че ищецът е присъствал на него. Ако ищецът не е присъствал, срокът е 14-дневен, считано от деня на узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на провеждане на Общото събрание. Искът се предявява срещу самото дружество.

Форма на Протокола

Протоколът от решения на Общото събрание на ООД за разпределяне на неразпределена печалба е документ, който се съставя в обикновена писмена форма за действителност.

Когато е взето решение за увеличаване на капитала с цялата или част от неразпределената печалба, протоколът следва да бъде съставен в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма за действителност, тоест без нотариална заверка.

Минимално Съдържание на Протокола

Съдържанието на протокола от решения на Общо събрание на ООД за разпределяне на неразпределена печалба не е изрично регламентиран в Търговския закон, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на провеждане на заседанието на Общото събрание;
 • Място на провеждане на заседанието на Общото събрание;
 • Данни за съдружниците – физически лица:
  • имена;
  • ЕГН;
 • Данни съдружниците – юридически лица:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на лицето, което представлява юридическото лице;
  • качеството на лицето, което представлява юридическото лице;
 • Данни за пълномощниците:
  • имена;
  • ЕГН.
 • Посочване на наличния кворум;
 • Размер на подлежащата на разпределяне печалба и през коя финансова година същата е реализирана;
 • Решение за начина на разпределяне на неразпределена печалба на Дружеството;
 • Резултат от гласуването, в това число мнозинството при вземане на решенията;
 • Подписи на присъстващите на заседанието съдружници и/или представляващите ги лица.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Протокола

скрито платено съдържание: 34 думи;

Изменения

Не се допускат изменения в съдържанието на Протокола от решенията на Общото събрание. Последващите решения на Общото събрание се отразяват в нов протокол.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 74 думи;

Следва да се има предвид, че когато се разпределя дивидент, собственият капитал на дружеството, намален с изплатения дивидент, трябва да е по-голям от регистрирания капитал и резервите, които дружеството поддържа по закон или дружествен договор.

Собственият капитал е равен на:

 • разликата между всички активи и всички задължения (пасиви);
 • уставния капитал, неразпределената печалба, намалена с непокритата загуба и резервите (по закон или дружествен договор).

Основано на:

 • чл.74, чл.136, чл.137, чл.138, чл.139, чл.143, чл.147 от ТЗ
 • чл.19, чл.38, ал. 5 от ЗСч