Договор за Заем

актуално 1 февруари 2023 3265 уникалност: 100%

Формуляр

Договор за паричен заем

Днес, 00.00.0000г., между:

1._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Заемодател/я, от една страна,

и

2._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Заемател/я, от друга страна,

а заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящият Договор за паричен заем при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

чл.1.1.

скрито платено съдържание: 35 думи;

чл.1.2.

скрито платено съдържание: 31 думи;

чл.1.3.

скрито платено съдържание: 22 думи;

чл.1.4. Заемателят дължи възнаграждение на Заемодателя под формата на лихва в размер на _______________ (_______________) месечно/годишно. Лихвата се начислява, считано от деня на предаването на Заемната сума.

чл.1.5. Заемната сума се предоставя за срок до 00.00.0000 г. при условията на следния погасителен план:

_______________

_______________

_______________

чл.1.6. Договорът влиза в сила с предоставяне на Заемната сума в пълен размер.

чл.1.7. Заемателят има право да връща Заемната сума на Заемодателя по всяко време на части или наведнъж по банков път при спазване на посочения в чл.1.5 погасителен план.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.2.1.

скрито платено съдържание: 21 думи;

чл.2.2.

скрито платено съдържание: 23 думи;

чл.2.3

скрито платено съдържание: 37 думи;

чл.2.4. Заемателят е длъжен:

 1. да върне на Заемодателя Заемната сума по реда и в срока, уговорени в настоящия Договор;
 2. да изплати на Заемодателя уговореното под формата на лихва възнаграждение.

3. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

чл.3.1.

скрито платено съдържание: 53 думи;

чл.3.2. В случай че не върне Заемната сума в срока по чл.1.5, Заемателят дължи неустойка за забава в размер _______________% (_______________) върху дължимата главница за всеки просрочен ден.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

чл.4.1. Настоящият договор се прекратява:

 1. с връщане на Заемната сума и изплащане на дължимото се възнаграждение на Заемодателя;
 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.5.1.

скрито платено съдържание: 57 думи;

чл.5.2.

скрито платено съдържание: 26 думи;

чл.5.3.

скрито платено съдържание: 25 думи;

чл.5.4. За неуредените в договора обстоятелства се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство на Република България.

чл.5.5. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез преговори и споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на споразумение споровете ще се отнасят до компетентния съд.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

За Заемодателя:

За Заемателя:

имена:
подпис:
_______________
_______________
имена:
подпис:
_______________
_______________

Предназначение

С договора за паричен заем заемодателят предава в собственост на заемателя пари, а заемателят се задължава да върне заетата сума в договорения срок.

Обща информация

Страни по договора за заем могат да бъдат както физически лица, така и търговци. Договорите за заем по занятие се сключват от банкови и небанкови финансови институции, чиито статут и дейност са уредени в специално законодателство.

Обичайно, когато договорът за заем е сключен между юридически лица, както и когато заемодател е юридическо лице, а заемополучател – физическо лице, страните уговорят заемателят да дължи възнаграждение на заемодателя под формата на лихва.

Форма на Договора

Договорът за заем е неформален договор, което означава, че няма законово изискване договорът да бъде сключен в писмена форма за действителност. Поради тази причина договорът за заем може да се сключи в следната форма:

 • писмена – обичайно договорът за заем се сключва в писмена форма, за да се избегнат спорове относно условията, при които е сключен;
 • писмена форма с нотариална заверка на подписите – при използване на тази форма, в случай че заемателят не върне заетата сума в уговорения срок, заемодателят има право да се снабди с изпълнителен лист по облекчена процедура, предвидена в ГПК;
 • устна – договорът за заем може да бъде сключен устно, но това създава големи практически трудности, за да се докаже както самото сключване на договора, така и условията, уговорени между страните, например размер на заемната сума, срок на предаване и връщане на заемната сума, възнаграждение и други.

Минимално Съдържание на Договора

Съдържанието на договора за заем не е изрично регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на договора за заем;
 • Данни за страните:
  • наименование на търговското дружество;
  • ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Дата на предаване на заемната сума или срок за предаването ѝ от заемодателя на заемателя.
 • Размер на сумата, предоставена в заем;
 • Подписи на страните по договора.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Договора

В договора за заем могат да бъдат уговорени допълнителни клаузи относно следните обстоятелства:

 • скрито платено съдържание: 186 думи;
 • Права и задължения на страните – могат да се уредят специфични права и задължения на страните, които не са уредени в закона, например възможността заемодателят да иска незабавно връщане на заемната сума заедно с дължимите до този момент лихви, ако заемателят е станал неплатежоспособен;
 • Обезпечаване на заемната сума – задължението за връщане на заемната сума може да бъде обезпечено с предвидените в закона обезпечения, например запис на заповед, ипотека върху недвижим имот, учредяване на залог върху движима вещ или вземане (съгласно ЗЗД) или учредяване на особен залог (съгласно ЗОС, ако страните са търговци) и др. Когато страните са уговорили, че заемната сума се обезпечава чрез издаване на Запис на заповед, при неизпълнение на задължението на заемателя да върне заемната сума в уговорения срок заемодателят има право да се снабди с изпълнителен лист по облекчена процедура, предвидена в ГПК, въз основа на издадения Запис на заповед.
 • Неустойки – предварително уговорени по основание и размер обезщетения, които едната страна дължи на другата страна в случай на неизпълнение на специфични договорни задължения;
 • Подсъдност – договорна клауза, която определя компетентния съд от определено населено място, който да разгледа възникнал между страните спор. Клаузата е полезна в случаите, в които заемодателят и заемателят са със седалище в различни населени места.

Изменения на Договора

Измененията в договора за заем се правят с анекс, сключен в същата форма, в която е сключен и самият договор.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 122 думи;

В случай че страните – юридически лица, пропуснат да уговорят пазарна лихва, това би могло да доведе до последващи данъчни спорове.

Основано на:

чл.240, чл.241, чл.242 от ЗЗД

чл.294 от ТЗ

чл.3 от ЗОПБ