Договор за Наем на Недвижим Имот

актуално 1 януари 1900 2816 уникалност: 100%

Формуляр

Договор

за Наем на Недвижим Имот

Днес, 00.00.0000г., между:

1._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Наемодател/я/ят, от една страна,

и

2._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Наемател/я/ят, от друга страна,

а заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящият Договор за наем на недвижим имот, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

чл.1.1.

скрито платено съдържание: 16 думи;
>

1. находящ се на адрес ______________________________;

2. състоящ се от ______________________________;

3. в който има следното имущество: ______________________________;

4. със следното предназначение ______________________________ (жилище/офис/магазин/склад/производствено помещение).

чл.1.2.

скрито платено съдържание: 25 думи;

чл.1.3.

скрито платено съдържание: 24 думи;

Титуляр: ______________________________;

IBAN: ______________________________

скрито платено съдържание: 79 думи;

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ:

чл.2.1. Наемодателят има право да получава месечния наем в срока и в размера, описани в договора.

чл.2.2. Наемодателят е длъжен да предаде на Наемателя ползването на имота в деня на подписване на настоящия договор.

чл.2.3. Наемодателят е длъжен да заплаща всички данъци и такси, свързани със собствеността на отдавания недвижим имот.

чл.2.4. (1) Наемодателят е длъжен да обезпечи за целия срок на договора свободното и несмущавано ползване на наетия имот, съобразно уговореното предназначение.

(2) За срока на действието на този договор Наемодателят няма право да отдава повторно под наем Имота, предмет на настоящия договор.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

чл.3.1.

скрито платено съдържание: 49 думи;

чл.3.2. (1)

скрито платено съдържание: 22 думи;

(2) Наемателят няма право, без писмено разрешение и одобрение на Наемодателя, да променя предназначението на имота.

чл.3.3. Наемателят е длъжен да спазва нормативните актове и вътрешните правилници по реда и управлението на етажната собственост.

чл.3.4. Наемателят не може да преотстъпва имота на трето лице или да го преотдава под наем без писменото съгласие на Наемодателя за всеки отделен случай.

чл.3.5. (1) Наемателят е длъжен да поддържа имота в добро състояние и годен за уговореното предназначение, като се задължава да отстранява своевременно и за своя сметка всички дребни повреди, които се дължат на обикновеното ползване на наетия имот, както и всички виновно причинени от него по време на ползване на имота вреди.

(2) Поправките на всички други повреди, ако не са причинени виновно от Наемателя, са за сметка на Наемодателя.

чл.3.6. Наемателят е длъжен незабавно да уведоми Наемодателя за всички повреди и посегателства, извършени върху наетия имот.

чл.3.7. (1) Наемателят няма право да извършва преустройства в имота, да прави изменения на инсталациите и каквито и да е подобрения и основни ремонти без изрично писмено съгласие на Наемодателя и постигането на писмено споразумение между страните относно вида на подобренията и начина, по който ще бъдат разпределени разходите за извършването им.

(2) Когато въпреки предходната алинея подобренията са извършени без съгласието на Наемодателя, същите са за сметка на Наемателя.

чл.3.8. (1) При прекратяване на Договора Наемателят е длъжен в срок до една седмица от датата на прекратяването да предаде обратно имота на Наемодателя в изправно състояние – такова, каквото е било в деня на приемането, като се има предвид нормалното изхабяване.

(2) Предаването по предходната алинея се извършва с подписан от двете страни приемно-предавателен протокол, в който се описва състоянието на наемния имот към момента на връщането му на Наемодателя. В деня на подписване на приемно-предавателния протокол Наемателят е длъжен да предостави на Наемодателя съответните документи, доказващи, че е заплатил всички разходи, свързани с ползването на имота до момента, ако има такива.

4. СРОК НА ДОГОВОРА

чл.4.1. Договорът се сключва за срок от _______________ месеца/години, считано от 00.00.0000 г.

чл.4.2. След изтичане на срока, ако не е уговорено друго, договорът се счита за продължен за неопределен срок при същите условия/се счита за прекратен и Наемателят е длъжен незабавно да напусне имота.

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

чл.5.1. Договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с _______________ месечно предизвестие, оправено до другата страна.

чл.5.2. Договорът може да бъде прекратен едностранно без предизвестие (незабавно) от страна на Наемодателя, ако Наемателят не заплати на Наемодателя _______________ месечни наемни вноски, за което Наемодателят изпраща уведомление до Наемателя.

чл.5.3. Договорът може да бъде прекратен едностранно без предизвестие (незабавно) от страна на Наемодателя, ако Наемателят не изпълнява задължението си да заплаща в срок консумативните и другите текущи разходи за ползване на имота, като забавата продължава повече от _______________ дни, за което Наемодателят изпраща уведомление до Наемателя.

чл.5.4. В случай на едностранно прекратяване на договора по чл.5.2. и чл.5.3. Наемателят е длъжен незабавно, но не по-късно от 3 (три) календарни дни от получаване на уведомлението от Наемодателя, да освободи имота, предмет на настоящия Договор.

чл.5.5. Договорът може да бъде прекратен едностранно, без предизвестие от страна на Наемателя, за което Наемателят изпраща уведомление до Наемодателя, ако Наемодателят наруши задължението си за осигуряване на свободно и несмущавано ползване на наетия имот или Наемодателят не отстрани в разумен срок, но не по-късно от _______________ дни, възникналите повреди в имота, които правят ползването на имота невъзможно или съществено различно от първоначално договореното между страните.

6. НЕУСТОЙКИ

чл.6.1.

скрито платено съдържание: 28 думи;

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.7.1. Страните са съгласни да изпращат дължимите по настоящия договор известия/уведомления на адреса/e-mail адреса, посочен от страните по договора. В случай на промяна на адрес/e-mail променилата го страна е длъжна да уведоми своевременно другата страна за новия си адрес, а ако не стори това, известието, изпратено до нея на неактуален адрес, ще се счита за редовно връчено. чл.7.2. Когато Страните изпращат дължимите по настоящия договор известия по e-mail, известието ще се счита за връчено на другата страна в деня, следващ деня на неговото изпращане.

чл.7.3. Настоящият договор може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неразделна част от договора.

чл.7.4. За неуредените в договора обстоятелства се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство на Република България.

чл.7.5. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез преговори и споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на споразумение споровете ще се отнасят до компетентния съд по седалището на Наемодателя.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

За Наемодателя:

За Наемателя:

имена:
подпис:
_______________
_______________
имена:
подпис:
_______________
_______________

Предназначение

С договора за наем на недвижим имот се уговорят условията за предоставяне на имот, собственост на наемодателя, за временно ползване от наемателя срещу заплащане на определена цена (наем).

Обща Информация

скрито платено съдържание: 198 думи;

Обикновено при сключване на договора наемателят заплаща първия месечен наем и депозит в размер на един или два месечни наема. Депозитът обезпечава грижливото и добросъвестно ползване и стопанисване на имота и оборудването му от страна на Наемателя, като служи за покриване на разходи за възстановяване на липси, отстраняване на големи повреди и други щети по имота (ако има такива), причинени виновно от Наемателя към датата на освобождаване на имота. В такива случаи Наемодателят може да прихваща от депозита дължимите суми след прекратяване на договора.

В случаите, когато договорът за наем е сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите, той може да се впише в имотния регистър. Ако договорът за наем е вписан в имотния регистър, той запазва своето действие за предвидения в него срок, дори ако собствеността на недвижимия имот е прехвърлена от наемодателя на трето лице. В случай че договорът за наем не е вписан в имотния регистър, но е сключен в писмена форма с нотариална заверка на подписите, той може да запази своето действие за предвидения срок и след прехвърляне на собствеността върху недвижимия имот от наемодателя на трето лице, но за не повече от една година от прехвърлянето.

Ако след изтичането на срока на срочен договор за наем наемателят продължи да използва имота със знанието и без противопоставяне на наемодателя, договорът се счита за продължен за неопределено време. Ако продължението е без съгласие на наемодателя, наемателят ще му дължи обезщетение и ще трябва да изпълни всичките си задължения, произтичащи от прекратяването на наемния договор.

Форма на Договора

Договорът за наем е неформален договор, което означава, че няма законово изискване договорът да бъде сключен в писмена форма за действителност. Поради тази причина договорът за наем може да се сключи в следната форма:

 • писмена – обичайно договорът за наем се сключва в писмена форма, за да се избегнат спорове относно условията, при които е сключен;
 • писмена форма с достоверна дата – удостоверяването на датата на сключване на договора става с нотариалната заверка на подписите на страните;
 • устна – договорът за наем може да бъде сключен устно, но това създава големи практически трудности, за да се докаже както самото сключване на договора, така и условията, уговорени между страните, например размер на наема, начин на плащането му, срок на договора, условия за прекратяването му и други.

Минимално Съдържание на Договора

Съдържанието на договора за наем не е изрично регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на договора за наем;
 • Данни за страните:
  • наименование на търговското дружество;
  • ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Подробно описание на имота, за да може да бъде идентифициран еднозначно;
 • Дата на влизане в сила на договора – това е датата, считано от която наемателят може да ползва наетия имот по предназначение;
 • Размер на наемната цена – размер и начин на плащане;
 • Срок на договора – това е периодът от време, през който наемателят има право да ползва наетия имот;
 • Подписи на страните по договора.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Договора

В договора за наем могат да бъдат уговорени допълнителни клаузи относно следните обстоятелства:

 • Начин на плащане – по банков път, чрез насрещно прихващане;
 • Срок на плащане – да се укаже до коя дата наемателят е длъжен да заплати наема на наемодателя;
 • Права и задължения на страните – могат да се уредят специфични права и задължения на страните, които не са уредени в закона, например възможността наемателят да извърши ремонтни дейности в наетия имот, забрана за наемателя да преотдава наетия имот на трети лица и други;
 • Основания за предсрочно прекратяване на договора, като например неплащане на няколко поредни месечни наема от наемателя или закъсняване на плащането над определен брой дни;
 • Неустойки – предварително уговорени по основание и размер обезщетения, които едната страна дължи на другата страна в случай на неизпълнение на определени договорни задължения;
 • Подсъдност – договорна клауза, която определя компетентния съд от определено населено място, който да разгледа възникнал между страните спор. Клаузата е полезна в случаите, в които наемодателят и наемателят са със седалища/постоянни адреси в различни населени места.

Изменения на Договора

Измененията в договора за наем се правят с анекс, сключен в същата форма, в която е сключен и самият договор.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 97 думи;

Основано на:

чл.228; чл.229; чл.230; чл.231; чл.232; чл.233; чл.234; чл.235; чл.236; чл.237; чл.238; чл.239 от ЗЗД