Услугa данъчно-счетоводен преглед

Данъчно-счетоводен Преглед от Kreston BulMar

Цел на Прегледа

Целта на услугата е да осигури бюджетен и експресен преглед, който да идентифицира всички съществени проблеми в счетоводната отчетност, данъчното облагане и финансовите показатели на една компания, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици.

 

Обекти на Прегледа са:

  • Анализ на всички салда и обороти, за да се идентифицират онези от тях, които имат неясен произход или са грешно представени;
  • Преглед на всички счетоводни записи за неверни или нетипични счетоводни записвания, от които могат да произтекат грешки в отчетността, неправилно данъчно облагане и изкривявания във финансовите отчети;
  • Преглед на данъчното облагане на обичайната дейност и всички големи или нетипични сделки;
  • Преглед на отчетността на дълготрайните активи и материалните запаси за съответствие с приложимите счетоводни стандарти и данъчното облагане;
  • Възрастов анализ на всички вземания/задължения и оценка за степента на тяхната реалност или събираемост/дължимост;
  • Преглед на сделките със свързани лица;
  • Преглед на отчетността и данъчното третиране на получени заеми от нефинансови институции и предоставени заеми на трети лица;
  • Анализ на финансовите отчети и финансовите показатели за последните 5 приключени финансови години.

 

Обхват на Прегледа

Прегледът обхваща текущия неприключен период и предходния приключен период и се извършва от гледна точка на спазването на Закона за Счетоводството, приложимите Счетоводни Стандарти, ЗКПО, ЗДДС, Закона за Ограничаване на Плащанията в Брой и ЗМИП.

 

Доклад от Прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се рискът от него и се препоръчват варианти за неговото решаване или минимизиране на вредните последици.

 

Срок за Извършване на Прегледа

Срокът за извършване на прегледа е в рамките на три седмици след получаване на предварителния пакет информация и осигуряване на нужния достъп за преглед, идентификация, анализ и докладване на изброените по-горе възможни проблеми.

 

Цена на Услугата

Цената на услугата е в размер на 3 000 лв. без включен ДДС.

Експерти към Услуга данъчно-счетоводен преглед

абонамент