Услугa финансов одит

Финансов Одит от Kreston BulMar

За Услугата

Осигуряваме независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на една компания, за да защитим интересите на нейните собственици, да помогнем на мениджмънта да подобри отчетността и да уверим нейните кредитори и контрагенти в надеждността на компанията.

В тази връзка провеждаме широкообхватни одиторски процедури, с които оценяваме:

  • надеждността на информационните системи;
  • протичането на бизнес процесите и коректното им отразяване в счетоводството;
  • спазването на законодателството и приложимите счетоводни стандарти;
  • ефективността на вътрешния контрол;
  • коректността на начислените данъци;
  • верността на всички позиции във финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, дълготрайни активи, материални запаси и т.н.;
  • наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами.

По време на финансовия одит осигуряваме както индивидуален подход, така и конкретни и своевременни препоръки за подобрение в организацията и отчетността по всеки един от одитираните обекти. По този начин помагаме на мениджмънта, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от нашата работа – а именно как да се подобрят отчетността, контролът и ключовите дейности в компанията.

Освен одиторски доклад, за нуждите на мениджмънта ние изготвяме:

  • Доклад с идентифицираните проблеми и препоръки за тяхното преодоляване;
  • Финансов анализ на ключовите показатели, заедно с препоръки за тяхното подобряване.

 

Нашият Опит

Одитираме само пазарно работещи малки, средни и големи компании от всички индустрии, в т.ч. производствени и търговски компании и такива в сферата на услугите.

Не одитираме държавни и общински предприятия, банки и застрахователни дружества, пенсионни фондове и компании, които не работят при пазарни условия.

Имаме огромен опит във финансовия одит на проекти по европейски програми.

 

Цена на Услугата

Цената на услугата е от няколко хиляди лева (за малки компании) до няколко десетки хиляди лева (за големи компании), което зависи от индустрията, размера и структурата на компанията, рисковете в нея, броя на одитните обекти и много други фактори.

Експерти към Услуга финансов одит

абонамент