Калкулаторът служи за пресмятане на проста лихва (с натрупване) или на сложна лихва (с капитализиране) за даден период.

При изчисляване на база годишна или месечна лихва калкулаторът олихвява целите месеци от годината с една и съща лихва, а дните в началния и крайния месец, ако не са цели месеци, се олихвяват с 1/30 част от месечната лихва. Когато е зададена годишна лихва, месечната се получава, като годишната лихва се раздели на 12 (дванадесет).

При изчисляване на база дневна лихва калкулаторът брои дните в целия период и олихвява всеки отделен ден, като в този случай не е приложима сложна лихва (с капитализиране).

Надбавка върху лихвения процент е възможна само при определена лихва на месечна или годишна база. За тези надбавки, в зависимост от това дали са основани на законова лихва, ОЛП, Индекс на инфлация, Euribor или свободно избрана годишна надбавка, се добавят техните конкретни стойности върху лихвата, начислявана за всеки конкретен месец в конкретна година от периода на олихвяване. За Euribor, независимо на каква база е избран (1, 3, 6 или 12 месеца), се взема неговата усреднена месечна стойност за съответния месец, съгласно данните от Euribor-rates.eu.

Капитализация на лихва се извършва в края на всеки месец.

Калкулатор Проста и Сложна Лихва за Период

лв.
%
абонамент