Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за пресмятане на проста лихва (с натрупване) или на сложна лихва (с капитализиране) за даден период.

При изчисляване на база годишна или месечна лихва калкулаторът олихвява целите месеци от годината с една и съща лихва, а дните в началния и крайния месец, ако не са цели месеци, се олихвяват с 1/30 част от месечната лихва. Когато е зададена годишна лихва, месечната се получава, като годишната лихва се раздели на 12 (дванадесет).

При изчисляване на база дневна лихва калкулаторът брои дните в целия период и олихвява всеки отделен ден, като в този случай не е приложима сложна лихва (с капитализиране).

Надбавка върху лихвения процент е възможна само при определена лихва на месечна или годишна база. За тези надбавки, в зависимост от това дали са основани на законова лихва, ОЛП, Индекс на инфлация, Euribor или свободно избрана годишна надбавка, се добавят техните конкретни стойности върху лихвата, начислявана за всеки конкретен месец в конкретна година от периода на олихвяване. За Euribor, независимо на каква база е избран (1, 3, 6 или 12 месеца), се взема неговата усреднена месечна стойност за съответния месец, съгласно данните от Euribor-rates.eu.

Капитализация на лихва се извършва в края на всеки месец.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

цел на изчислението

В това поле може да се запише в свободен текст за каква цел се прави конкретното изчисление.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на лихвите.

сума

Посочва се сума за олихвяване.

Ако искате да изчислите какъв е размерът (процентът) на лихвата за определен период, въведете 100 и като извадите от крайния резултат 100, ще получите размера на лихвата за периода в проценти.

вид олихвяване

Избира се дали изчислената лихва трябва да бъде с натрупване (просто олихвяване) или капитализирана (сложно олихвяване).

лихвен процент

Посочва се размерът на лихвения процент, с който сумата в клетка 1 ще се олихвява.

база на лихвения процент

Избира се базата (периодът), за който се прилага лихвеният процент, посочен в клетка 3.

Например размерът на лихвата може да е 1% на годишна база, 1% на месечна база (което е 12% на годишна база), 1% на дневна база (което е 365% на годишна база) или на някаква друга база.

надбавка към лихвения процент

Възможните надбавки към въведения лихвен процент са:

без надбавка
Когато към лихвения процент няма да се прави добавка с пазарен, санкционен или някакъв друг компенсаторен характер.

законова лихва
ОЛП + 10% на годишна база, съгласно Постановление №426 от 18.12.2014 г. за Определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения.

ОЛП - основен лихвен процент
Българската народна банка обявява основния лихвен процент (ОЛП) за съответния период, на основание чл.35 от Закона за БНБ. Българската народна банка изчислява основния лихвен процент съгласно Методика за определяне на основен лихвен процент, приета с Решение №149 от 16.12.2004, в сила от 01.02.2005 г., изм. с Решения №118 от 26.11.2015 г. и №37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, последното в сила от 1 юли 2017 г.

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus), индекс на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар, за работните дни на предходния календарен месец (базисен период), през които има публикувани стойности на индекса ЛЕОНИА Плюс, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност, която е по-малка от нула, тогава ОЛП се определя в размер, равен на нула.

Калкулаторът ползва данните за ОЛП от БНБ за всеки месец.

индекс на инфлация/дефлация
Индексът на инфлация или дефлация показва съответно в каква степен се е намалила или увеличила покупателната способност на българския лев за период от време – месец или година.

Инфлацията се изчислява по различни начини, в зависимост от разглежданите видове стоки и услуги. Най-популярният индикатор за изчисляване на инфлация е индекс на потребителските цени (ИПЦ), но има и други индикатори за измерване на промяната на цените, като например индекс на цените на производителите.

Калкулаторът ползва данните от Националния статистически институт (НСИ) с индекс на потребителските цени за всеки месец.

Euribor
EURIBOR (съкратено от английски на Euro InterBank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро.

Изчислява се от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия, която представлява интересите на 3 000 кредитни институции от ЕС, Швейцария, Норвегия и Исландия. Обявява се ежедневно, в 11:00 ч. централноевропейско време, и показва базовата лихва на междубанковия паричен пазар в Eврозоната за депозити в евро за 1, 3, 6 и 12 месеца.

Калкулаторът ползва данните за Euribor от Euribor-rates.eu за всеки месец.

надбавка в процент

начало на периода

Избира се датата, от която започва да се олихвява сумата – избраната дата се олихвява.

край на периода

Избира се датата, до която се олихвява сумата – избраната дата се олихвява.

Калкулатор Проста и Сложна Лихва за Период

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
%
абонамент

Всички Калкулатори