Споразумение за Прекратяване на ТД по Взаимно Съгласие

Георги Димитров
Управляващ съдружник "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 17 януари 2022 6837 уникалност: 100%

Формуляр

Споразумение

за прекратяване на трудов договор от 00.00.0000 г. по взаимно съгласие

Днес, 00.00.0000 г., между страните:

работодател:_______________
ЕИК:_______________
управител:_______________
с ЕГН/ ЛНЧ:_______________

наричан за краткост Работодател/я/ят, от една страна,

и

служител:_______________
с ЕГН/ ЛНЧ:_______________
длъжност:_______________

наричан за краткост Служител/я/ят, от друга страна,

заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящото споразумение за следното:

скрито платено съдържание: 108 думи;

3. В деня преди прекратяването на трудовия договор Служителят се задължава да върне на Работодателя всичкото имущество, което му е поверено във връзка с изпълняване на трудовите му задължения, ако му е поверено такова имущество.

4. До прекратяване на трудовия договор Служителят се задължава да предаде задълженията по своята работа на друг или нов служител, ако естеството на работа налага такова предаване.

Настоящото споразумение е подписано в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

За работодателя:

имена:_______________
длъжност:_______________
подпис:_______________

За служителя:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

скрито платено съдържание: 27 думи;

Обща Информация

Когато служител или работодател има намерение да прекрати сключен между тях трудов договор на по-ранна дата, отколкото би била възможна чрез отправяне на предизвестие за прекратяването му, служителят или работодателят може да направи писмено предложение, което другата страна може да приеме или да не приеме.

Често в практиката двете страни говорят помежду си и директно подписват споразумение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, без да отправят писмени предложения една на друга за това и писмено да отговарят дали ги приемат, или не.

При прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие между страните служителят има право на минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок от 4 месеца. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, като за неработните дни обезщетение не се изплаща. За 2021 г. минималният дневен размер на обезщетението за безработица е 12 лева.

Форма на Документа

Задължително е споразумението за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие между служител и работодател да бъде в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на споразумението не е регламентирано в Кодекса на труда, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на споразумението за прекратяване на трудов договор;
 • Основание за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие (чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ);
 • Данни за служителя:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ;
  • длъжност.
 • Данни за работодателя:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на управителя;
  • ЕГН/ ЛНЧ на управителя.
 • Дата на сключване на трудовия договор, който ще бъде прекратен;
 • Дата, считано от която се прекратява трудовото правоотношение;
 • Подпис на служителя и подпис на лицето, което представлява работодателя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

При прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, с подписване на споразумение между страните, работодателят е длъжен да определи какви обезщетения се дължат на служителя съгласно Кодекса на труда. Препоръчително е обезщетенията да се посочат в споразумението. Така например, когато към датата на прекратяване на трудовия договор служителят има неизползван платен отпуск за ползване, същият трябва да бъде заплатен под формата на обезщетение. Ако трудовият договор бъде прекратен, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, той има право и на обезщетение в размер на 2 брутни трудови възнаграждения. В случай че е работил при същия работодател поне 10 от последните 20 години, обезщетението е в размер на 6 брутни заплати.

Работодателят трябва да плати посочените в споразумението обезщетения не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който трудовият договор е прекратен. След изтичане на този срок обезщетението се дължи заедно със законната лихва за забава върху него.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 43 думи;

При прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие не може да се уговарят допълнителни, извън полагащите се, парични обезщетения в полза на никоя от страните. В случай че е налице уговорено обезщетение, споразумението ще бъде обявено за такова, при което работодателят ще дължи и обезщетение в размер на не по-малко от четири работни заплати (чл. 331 от КТ).

Споразумението за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие може да бъде подписано най-късно до деня на издаването на заповедта за прекратяване на договора, но не и след това. В последния случай, ако служителят оспори законността на уволнението пред съда, уволнението ще бъде признато за незаконно и ще бъде отменено.

Основано на:

 • чл. 325, ал. 1, т. 1; чл. 224; чл. 222, ал. 3, ал. 4; чл. 228, ал. 3 от КТ
 • чл. 42, ал. 4 от НРВПО
 • чл. 54б, ал. 3 от КСО