Наредби

 1. Наредба за Адвокатските Възнаграждения
 2. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Леене на Метали и Метални Сплави
 3. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Обработване на Дървесина
 4. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Автомобили
 5. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Водоснабдителни и Канализационни Системи
 6. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Въздушни Компресорни Инсталации
 7. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Електрокари и Мотокари
 8. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Работа с Метали
 9. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Срочно или Временно Трудово Правоотношение
 10. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Строително-монтажни Работи
 11. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Товарно-разтоварни Работи
 12. Наредба за Безопасността при Работа в Експлозивна Атмосфера
 13. Наредба за Безопасността при Работа с Вибрации
 14. Наредба за Безопасността при Работа с Видеодисплеи
 15. Наредба за Безопасността при Работа с Експозицията на Шум
 16. Наредба за Възнаграждението и Осигурителните Вноски
 17. Наредба за Възстановяване на ДДС и Акциз на Дипломатически Представителства и техния Персонал
 18. Наредба за Възстановяване на ДДС на Данъчно Задължени Лица, Установени в ЕС
 19. Наредба за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС
 20. Наредба за Дейността на Службите по Трудова Медицина
 21. Наредба за Договаряне на Работната Заплата
 22. Наредба за Документи за Държавна Служба
 23. Наредба за Документите за Ползване на Здравноосигурителни Права в ЕС
 24. Наредба за Документите за Сключване на Трудов Договор
 25. Наредба за Допълнителните Възнаграждения на Военнослужещите и за Условията на Труд в Армията
 26. Наредба за Дългосрочните Командировки в Чужбина
 27. Наредба за Електронните Документи в Трудовото Досие на Служителя
 28. Наредба за Задължението за Дежурство и Разположение
 29. Наредба за Задължителната Застраховка за Трудова Злополука
 30. Наредба за Заплатите в Държавната Администрация
 31. Наредба за Защита от Биологични Агенти
 32. Наредба за Защита от Канцерогени и Мутагени
 33. Наредба за Защита от Професионални Рискове и тяхната Превенция
 34. Наредба за Защита при Работа с Азбест
 35. Наредба за Защита при Работа с Химични Агенти
 36. Наредба за Здравните Изисквания към Определени Професии
 37. Наредба за Избора на Осигуряване, Разпределянето на Осигурителните Вноски и Др. на Работниците и Служителите
 38. Наредба за Издаване на Визи
 39. Наредба за Изисквания за Безопасност и Опазване на Работещите
 40. Наредба за Изискванията за Знаци и Сигнали за Безопасност при Работа
 41. Наредба за Изискванията за Условия на Труд и на Работното Оборудване
 42. Наредба за Интрастат
 43. Наредба за Информирането на Служителите и Работниците за Вземанията им при Несъстоятелност на Работодателя
 44. Наредба за Касовите Апарати
 45. Наредба за Категоризиране на Труда при Пенсиониране
 46. Наредба за Коефициентите за Рентабилност, Ефективност и Финансова Автономност
 47. Наредба за Командироване при Предоставяне на Услуги
 48. Наредба за Командировките в Страната
 49. Наредба за Командировките и Специализациите в Чужбина
 50. Наредба за Конкурситe за Държавни Служители
абонамент