Видеоматериали
свързани към Ревизионни Актове и Глоби

общовалидни за темата

 1. Обжалване на актове по реда на ЗАНН

общовалидни за ДОПК

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 2. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение

свръзани към отделни норми на ДОПК

член 12

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 19

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 20

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 21

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 32

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 34

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 35

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 36

 1. Ревизионен процес по ДОПК

глава осма

 1. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I

член 38

 1. Постъпване на служител

член 40

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 45

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 46

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 50

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 2. Ревизионен процес по ДОПК

член 51

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 52

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 53

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 54

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 55

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 56

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 57

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

глава осма "а"

 1. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019

член 110

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 111

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 112

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 113

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 114

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 115

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 116

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
 2. Ревизионен процес по ДОПК

член 117

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 2. Ревизионен процес по ДОПК

член 118

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 119

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 120

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 121

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 129

 1. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 3. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019

член 142

 1. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II

член 145

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 152

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 153

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 154

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 155

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 156

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 157

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 158

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 159

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 160

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 171

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 172

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 173

 1. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК

член 195

 1. Ревизионен процес по ДОПК

член 213

 1. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение

член 215

 1. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение

член 228

 1. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение

член 229

 1. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение

член 230

 1. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение

параграф § 1

 1. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 2. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019
абонамент