Пълномощно за Обслужване по Обработка на Заплати

актуално 1 февруари 2023 1228 уникалност: 100%

Формуляр

Пълномощно за представителство във връзка с обработка на заплати

Долуподписаният:

имена:_______________
ЕГН:_______________
постоянен адрес:_______________

в качеството ми на Управител на: _______________ с ЕИК _______________

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

имена/наименование:_______________
ЕГН/ ЕИК:_______________
адрес:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________)

със следните права:

 1. Да ме представлява, като от мое име и за моя сметка подава, подписва, включително и чрез собствен квалифициран електронен подпис ( КЕП), и получава всички документи, протоколи и придружителни писма, получава данъчна и осигурителна информация, включително актове за установяване на административно нарушение и наказателно постановление, като в тази връзка извършва всички необходими действия, включително, но не само пред:
  1. Националната агенция по приходите;
  2. Националния осигурителен институт;
  3. Националния статистически институт;
  4. Изпълнителна агенция „Главна инспекцията по труда”;
  5. Общинската администрация;
  6. Агенция по заетостта, включително Дирекция „Бюро по труда“.
 2. Да ме представлява при:
 3. скрито платено съдържание: 138 думи;
 4. Да извършва заверки и да попълва всички необходими дневници и книги, включително и свързаните с отчитане на работно време, нощен и/или извънреден труд, инструктажи и други, пред ИА „Главна инспекция по труда“ или други институции, посочени в точка 1 на настоящото пълномощно.
 5. Да попълва и заверява трудови книжки и да прави вписвания в дневника за трудови книжки за работещите в _______________ работници и служители.

Правата, изброени по-горе, се считат изцяло в полза на упълномощеното лице, което има/няма правото да преупълномощава трети лица с дадените му права.

Настоящото пълномощно се издава със срок до _______ / без срок и е валидно, докато не бъде оттеглено или правата по него бъдат изчерпани.

Упълномощител:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

С пълномощното за представителство във връзка с обработка на заплати едно лице дава права на друго да го представлява пред административни органи и структури, като НАП, НОИ, ГИТ и т.н. при извършване на конкретни действия, свързани дейността по обработка на заплати.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 218 думи;

Ако между страните по упълномощителна сделка няма сключен писмен договор, в който предоставените с пълномощното права да са вменени и като задължения на упълномощеното лице, то рискът от тяхното неупражняване е изцяло за упълномощителя.

Обемът на правата в пълномощното се определят от упълномощителя. Представителството е ограничено по съдържание право. Представителят черпи представителна власт от волята на представлявания, изразена в пълномощното.

В настоящия случай, правата, които дава упълномощителят се ограничават до действия, свързани с дейността на упълномощеното лице по обработка на заплати.

Всички действия, които се извършват от упълномощеното лице, се извършват от името и в полза на упълномощителя, поради което последиците от тях възникват направо за представляваното лице.

Пълномощникът има право да преупълномощи друго лице, ако е овластен за това или ако преупълномощаването е станало необходимо за запазване интересите на упълномощителя (чл. 43, ал. 1 от ЗЗД).

Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът - да се откаже от него (чл. 38, ал. 2 от ЗЗД), което води до прекратяване на представителната власт.

Оттеглянето е едностранно изявление на упълномощителя, отправено до пълномощника, с което прекратява изцяло или отчасти представителната власт на пълномощника. Оттеглянето на пълномощното трябва да бъде извършено в същата форма, в която е и самото пълномощно, като за неговата противопоставимост е необходимо да бъде доведено до знанието на пълномощника и на трети лица. Когато пълномощното е нотариално заверено, документът за оттеглянето му също трябва да е с нотариална заверка на подписа. Оттеглянето може да бъде извършено, както пред нотариуса, който е заверил пълномощното, така и пред произволно избран нотариус. Нотариусът въвежда в електронния регистър към Нотариалната камара информация за направеното оттегляне.

Упълномощителят може да уведоми пълномощника лично за оттегляне на пълномощното, а когато отношенията между страните са влошени, в практиката често се изпраща нотариална покана, с която на пълномощника се съобщава за оттеглянето.

Допустимо е оттеглянето да се извърши и чрез конклудентни действия (действия или бездействия, при които за волята на лицето се съди от неговото поведение), когато например пълномощникът върне оригинала на документа на упълномощителя.

Отказът от пълномощно е едностранно волеизявление от страна на пълномощника, отправено до упълномощителя, за което не е предвидена определена форма. Предвид спецификата на настоящото пълномощно е препоръчително, в случай на отказ от страна на упълномощеното лице, същият да бъде сведен до знанието на упълномощителя в писмена форма.

Учредената с пълномощното представителна власт може да бъде прекратена по право с прекратяване на юридическото лице упълномощител, както и при смърт/поставяне под запрещение на упълномощеното лице – физическо лице. Упълномощаването се прекратява също и с изтичането на посочения в пълномощното срок, настъпването на предвидено в него прекратително основание, извършване на определено действие, за което е издадено пълномощното и др.

Проверка на валидността на дадено търговско пълномощно от трети лица се извършва посредством справка в електронния регистър „Единство“ на Нотариалната камара чрез самата камара или чрез нотариус. В информационната система могат да се извършват и служебни справки чрез предоставен от Нотариалната камара достъп. Право на достъп за служебни справки се предоставя на държавни органи, които имат правен интерес.

Форма на Документа

Пълномощното трябва да бъде сключено в съответната форма за действителност, когато законът изисква такава. Пълномощното за обслужване по обработка на заплати се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя.

Нотариусът въвежда заверените от него пълномощни, както и оттеглените такива в електронен регистър „Единство“ към Нотариалната камара на Република България.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на пълномощното не е регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на подписване на пълномощното – удостоверява се с нотариалната заверка на подписа на упълномощителя;
 • Данни за упълномощителя:
  • наименование на юридическо лице;
  • ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за упълномощеното лице:
  • имена на физическо лице/наименование на юридическо лице;
  • ЕИК/ЕГН;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Обем на правата, които се дават на упълномощеното лице;
 • Подпис на упълномощителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В пълномощното може да се даде изрично право на упълномощеното лице да преупълномощава трети лица с предоставените му права.

В пълномощното може да бъде посочен конкретен срок на действие – валидност. Валидността на пълномощното се определя от упълномощителя. В случай че в пълномощното не е посочен краен срок на действие, то се счита, че същото важи, докато не бъде оттеглено от упълномощителя или не настъпят други, предвидени в закона, обстоятелства за неговото прекратяване.

Може да бъде уговорено, също така, че пълномощното важи до извършване на определеното действие, за което е издадено.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения в съдържанието на пълномощното. То може да бъде оттеглено от упълномощителя във формата, в която е дадено и при необходимост да бъде издадено ново пълномощно.

Рискове

Следва да се има предвид, че представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това (чл. 38, ал. 1 от ЗЗД).

В тежест на упълномощителя е да уведоми упълномощеното лице, в случай че е оттеглил даденото му пълномощно. Извършените след този момент действия от пълномощника не обвързват упълномощителя. Ако сделката е сключена в интерес на упълномощителя, той може да я потвърди. Ако не потвърди сделката, лицето, което се е представило за пълномощник, ще дължи обезщетение на третото лице, което не е знаело за липсата на представителна власт.

Когато упълномощителят е търговец, какъвто е настоящият случай, то сделката или действията, извършени от упълномощеното лице след оттегляне на пълномощното ще са действителни и ще обвържат упълномощителя, ако той не се противопостави веднага, след като е узнал за тях (чл. 301 ТЗ). Противопоставянето трябва да е изрично и да достигне до знанието на третото лице.

В случай че прекратяването на упълномощителната сделка е подлежало на вписване в единния регистър на Нотариалната камара и вписването е било извършено, третите лица не могат да твърдят, че не са знаели за оттеглянето. В тази връзка прекратяването на пълномощието ще може да им се противопостави, т.е. сделката ще бъде нищожна поради липса на съгласие.

Основано на:

чл.36, чл.37, чл.38, чл.39, чл.41, чл.43, ал.1 от ЗЗД

чл. 301 ТЗ