Договор за Продажба на МПС

актуално 1 декември 2022 6186 уникалност: 100%

Формуляр

Договор

за Покупко-продажба на Моторно Превозно Средство (МПС)

Днес, 00.00.0000г., между:

1._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Продавач/а/ът, от една страна,

и

2._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Купувач/а/ът, от друга страна,

а заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящият Договор за замяна, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ

 • скрито платено съдържание: 43 думи;

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

чл.2.1.

скрито платено съдържание: 31 думи;

чл.2.2. Продавачът заявява, че е получил продажната цена от Купувача преди подписване на настоящия договор/в брой в деня на сключване на настоящия Договор/по банков път в деня на сключване на настоящия Договор.

чл.2.3. Купувачът заявява, че купува описаното по-горе МПС, заедно с всички принадлежности към него, при посочените условия и на посочената цена, която е изплатена напълно на Продавача при условията на чл.3.

3. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

чл.3.1.

скрито платено съдържание: 21 думи;

4. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл.4.1. Продавачът продава вещта в технически изправно състояние. Купувачът декларира, че се е запознал със състоянието на вещта, предмет на настоящия договор, и не е констатирал никакви недостатъци.

чл.4.2.

скрито платено съдържание: 169 думи;
 • безвъзмездна сделка с имуществени права на длъжника;
 • възмездна сделка с имуществени права на длъжника, при която даденото значително надхвърля по стойност полученото;
 • непарична вноска на имуществени права на длъжника;
 • сделка или действия с намерение да се увредят публичните взискатели;
 • погасяване на парични задължения чрез прехвърляне на собственост, ако връщането би довело до увеличаване на сумата, която публичните взискатели биха получили при разпределение на осребреното имущество на длъжника;
 • сделка, извършена във вреда на публичните взискатели, по които страна е свързано с длъжника лице.

5. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

чл.5.1. В случай че някое от декларираните в чл.7 от настоящия договор обстоятелства се окаже неистина и поради това Купувачът претърпи вреди, в това число, но не само, пълно или частично съдебно отстранение от вещта, на каквото и да е основание (разваляне, унищожаване или други основания), обявяване недействителността на сделката спрямо държавата по реда на чл. 216 от ДОПК и т.н., освен връщане на платената продажна цена и стойността на направените разходи по прехвърлянето на собствеността, Продавачът дължи на Купувача и неустойка в размер на _______________ (_______________) лв.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.6.1. За неуредените в договора обстоятелства се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство на Република България.

чл.6.2. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез преговори и споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на споразумение, споровете ще се отнасят до компетентния съд.

чл.6.3. Всички разходи и разноски по прехвърлянето на гореописаното МПС, в това число и нотариалните такси за нотариална заверка на подписите на страните, се заплащат от Продавача/Купувача/страните поравно.

При подписване на договора се представиха следните документи:

1. Свидетелство за регистрация на МПС (голям и малък талон);

2. Фактура за продажба на лек автомобил;

3. Бележка за платен данък на автомобила за текущата година;

4. Декларация по чл. 264, ал. 2 от ДОПК;

5. Удостоверение за застрахователна стойност;

6. Застрахователна полица за гражданска отговорност за текущата година;

7. Вносна бележка за платен местен данък.

Настоящият договор се състави и подписа пред нотариус в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

За продавача:

За купувача:

имена:
подпис:
_______________
_______________
имена:
подпис:
_______________
_______________

Предназначение

С договора за покупко-продажба на МПС продавачът прехвърля собствеността върху МПС на купувача срещу определена цена, която купувачът се задължава да му заплати.

Обща Информация

Договорът за покупко-продажба на МПС се урежда в ЗДвП. Страни по този договор могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

скрито платено съдържание: 122 думи;

Ако автомобилът е придобит по време на брак по възмезден начин, той е съпружеска имуществена общност и е собственост на двамата съпрузи, независимо че в талона може да е написано името само на единия от тях. Това означава, че и двамата съпрузи трябва да се явят пред нотариус или съответно да са дали нотариално заверени пълномощни за изповядване на сделката. Възможно е единият съпруг да се представлява от другия. В тези случаи при подписване на договора се представя и препис от акта за граждански брак. Ако при развода МПС е поставено в дял или изключителна собственост на единия от двамата съпрузи, то това трябва да е изрично отбелязано в бракоразводното съдебно решение, в противен случай МПС отново е собственост и на двамата бивши съпрузи.

Форма на Договора

Договорът за покупко-продажба на МПС е формален договор, което означава, че законът изисква договорът да бъде сключен в определена форма за действителност. Поради тази причина договорът за покупко-продажба на МПС може да се сключи в следната форма:

 • писмена с нотариална заверка на подписите – при прехвърляне на собствеността на регистрирани в България автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3, включително когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена, подписите на страните върху договора трябва да бъдат нотариално заверени;
 • писмена – собствеността върху моторните превозни средства, които не са регистрирани в България, се прехвърля с договор в обикновена писмена форма.

Минимално Съдържание на Договора

Съдържанието на договора за покупко-продажба на МПС не е изрично регламентирано в закона, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на договора за покупко-продажба на МПС;
 • Данни за страните:
  • наименование на търговско дружество/имена на физическо лице;
  • ЕИК/ЕГН;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Подробно описание на МПС, предмет на договора;
 • Размер на продажната цена;
 • Права и задължения на страните, свързани с прехвърляне на собствеността и предаване на владението;
 • Подписи на страните по договора.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Договор

В договора за покупко-продажба на МПС могат да бъдат уговорени допълнителни клаузи относно следните обстоятелства:

 • Срок и начин на плащане на посочената в договора продажна цена – еднократно или разсрочено плащане, в брой или по банков път;
 • Описание на отговорността на продавача за недостатъци;
 • Описание на задължението на купувача за преглед на МПС за недостатъци, посочване на необходимостта от уведомяване на продавача, в случай че открие такива, и посочване на възможните сценарии за уреждане на отношенията между страните. Включването на подобни клаузи би било полезно, за да напомни на купувача, че има определени права, в случай че закупи вещ с недостатъци;
 • Начин на разпределяне на разноските и разходите, свързани с прехвърляне на собствеността.
 • Неустойки – предварително уговорени по основание и размер обезщетения, които едната страна дължи на другата страна в случай на неизпълнение на специфични договорни задължения.

Изменения на Договора

Измененията в договора за покупко-продажба на МПС се правят с анекс, сключен в същата форма, в която е сключен и самият договор.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 51 думи;

Ако МПС, което е съпружеска имуществена общност, е отчуждено само от единия съпруг, другият съпруг има право да оспори сделката пред съда и тя ще бъде обявена за относително недействителна по отношение на него. В резултат на това купувачът ще е собственик само на ½ от закупеното МПС.

Основано на:

чл.144; чл.145 от ЗДвП

чл.183; чл.184; чл.185; чл.186; чл.187; чл.188; чл.189; чл.190; чл.191; чл.192; чл.193; чл.194; чл.195; чл.196; чл.197; чл.198; чл.199; чл.200 от ЗЗД;

чл. 318; чл.319; чл.320; чл.321; чл.322; чл.323; чл.324; чл.325; чл.326; чл.327; чл.328; чл.334; чл.335 от ТЗ

чл.25, ал.8 от ЗННД

чл.44; чл.50; чл.52 от ЗМТД