Търговско Пълномощно

актуално 1 февруари 2023 2220 уникалност: 100%

Формуляр

Търговско пълномощно

Долуподписаният:

имена:_______________
ЕГН:_______________
постоянен адрес:_______________

в качеството ми на Управител на: _______________ с ЕИК _______________

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

имена/наименование:_______________
ЕГН/ ЕИК:_______________
адрес:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________)

със следните права:

скрито платено съдържание: 203 думи;

6. Да представлява Дружеството пред търговски банки и финансови институции в страната и в чужбина, да се разпорежда с вече открити банкови сметки, да открива и закрива банкови сметки на името на Дружеството, да внася, тегли и да извършва всякакви действия на разпореждане с паричните средства по тях.

7. Да предприема всички необходими мерки за организиране на своевременната защита на интересите на Дружеството по съдебен или административен ред, включително, но не само, да подава и оттегля искови молби и жалби, да подписва съдебни спогодби, да подава молби за прекратяване на водените от Дружеството дела, да подава заявления и искания, както и да получава официално заверените преписи и документи по водените от Дружеството дела, като за целта сключва договори за правна защита и съдействие с адвокати/правоспособни юристи и заплаща дължимото им се възнаграждение.

8. Да отчуждава и обременява с тежести недвижимите имоти, собственост на Дружеството.

9. От името и с последиците за Дружеството да подписва, подава, получава и изготвя всички необходими документи, свързани с дейността на представляваното от мен дружество, включително, но не само, молби, заявления, искания, декларации удостоверения, банкови и други финансови извлечения, лицензи, решения, оферти, покани, тръжни, финансови и счетоводни документи и др.

10. Да представлява Дружеството пред физически и юридически лица, пред органи на държавната власт и управление, общини, кметове, общински съвети и областни управи, НАП, Регистър БУЛСТАТ, Агенция по вписванията, МВР, съдебните органи и всички видове съдилища, застрахователни компании, Инспекция по труда, министерства, агенции, държавни служби и дирекции, банки, лизингови компании, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители и пред други държавни органи и институции, както и навсякъде другаде, където е необходимо във връзка с дейността на дружеството.

Правата, изброени по-горе, се считат изцяло в полза на упълномощеното лице, което няма / има правото да преупълномощава трети лица с дадените му права, за което търговецът упълномощител дава изричното си съгласие.

Настоящото пълномощно се издава със срок до _______ / без срок и е валидно, докато не бъде оттеглено или правата по него бъдат изчерпани.

Упълномощител:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

С търговското пълномощно търговецът дава права на определено лице да извършва посочените в пълномощното действия, най-често свързани с обичайната дейност на търговеца, срещу заплащането на възнаграждение.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 412 думи;

Всички действия, които се извършват от търговския пълномощник, се извършват от името и в полза на търговеца упълномощител, поради което последиците от тях възникват направо за представляваното лице.

Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът – да се откаже от него (чл.38, ал.2 от ЗЗД), което води до прекратяване на представителната власт.

Оттеглянето е едностранно изявление на упълномощителя, отправено до пълномощника, с което прекратява изцяло или отчасти представителната власт на пълномощника. Оттеглянето на пълно-мощното трябва да бъде извършено в същата форма, в която е и самото пълномощно, като за него-вата противопоставимост е необходимо да бъде доведено до знанието на пълномощника и на трети лица. Доколкото търговското пълномощно задължително трябва да бъде сключено в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя, документът за оттеглянето му също следва да е с нотариална заверка на подписа. Оттеглянето може да бъде извършено както пред нотариуса, който е заверил пълномощното, така и пред произволно избран нотариус. Нотариусът въвежда в електронния регистър „Единство“ към Нотариалната камара информация за направеното оттегляне.

Упълномощителят може да уведоми пълномощника лично за оттегляне на пълномощното, а кога-то отношенията между страните са влошени, в практиката често се изпраща нотариална покана, с която на пълномощника се съобщава за оттеглянето.

Допустимо е също така оттеглянето да се извърши и чрез конклудентни действия (действия, при които за волята на лицето се съди по определени външни белези), когато например пълномощникът върне оригинала на документа на упълномощителя.

Отказът от пълномощно е едностранно волеизявление от страна на пълномощника, отправено до упълномощителя, за което не е предвидена определена форма. Предвид спецификата на настоя-щото пълномощно е препоръчително в случай на отказ от страна на упълномощеното лице същият да бъде сведен до знанието на упълномощителя в писмена форма.

Учредената с пълномощното представителна власт може да бъде прекратена по право с прекратяване на юридическото лице упълномощител, както и при смърт/поставяне под запрещение на упълномощеното лице – физическо лице. Упълномощаването се прекратява също и с изтичането на посочения в пълномощното срок, настъпването на предвидено в него прекратително основание, извършване на определено действие, за което е издадено пълномощното, и др.

Проверка на валидността на дадено търговско пълномощно от трети лица се извършва посредством справка в електронния регистър „Единство“ на Нотариалната камара чрез самата камара или чрез нотариус. В информационната система могат да се извършват и служебни справки чрез предоставен от Нотариалната камара достъп. Право на достъп за служебни справки се предоставя на държавни органи, които имат правен интерес.

Форма на Документа

Търговското пълномощно задължително трябва да бъде сключено в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя (чл.26, ал.1 от ТЗ).

Нотариусът въвежда заверените от него пълномощни, както и оттеглените такива, в електронен регистър „Единство“ към Нотариалната камара на Република България.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на пълномощното не е регламентирано в Закона за задълженията и договорите и в Търговския закон, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на подписване на пълномощното – удостоверява се с нотариалната заверка на подписа на упълномощителя;
 • Данни за упълномощителя:
  • наименование на юридическото лице;
  • ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за упълномощеното лице:
  • имена на физическо лице/наименование на юридическото лице;
  • ЕГН/ ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Обем на правата, които се дават на търговския пълномощник;
 • Подпис на упълномощителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В търговското пълномощно търговецът може да даде изричното си съгласие търговският пълномощник да прехвърля правата си на трето лице.

В пълномощното може да бъде посочен конкретен срок на действие – валидност. Валидността на пълномощното се определя от упълномощителя. В случай че в пълномощното не е посочен краен срок на действие, то се счита, че същото важи, докато не бъде оттеглено от упълномощителя или не настъпят други обстоятелства за неговото прекратяване, предвидени в закона.

Може да бъде уговорено също така, че пълномощното важи до извършване на определеното действие, за което е издадено.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения в съдържанието на пълномощното. То може да бъде оттеглено от упълномощителя във формата, в която е дадено.

Рискове

скрито платено съдържание: 158 думи;

В тежест на упълномощителя е да уведоми търговския пълномощник, в случай че е оттеглил даденото му пълномощно.

Доколкото упълномощителят е търговец, какъвто е настоящият случай, то сделката или действията, извършени от търговския пълномощник след оттегляне на пълномощното, ще са действителни и ще обвържат упълномощителя, ако той не се противопостави веднага след като е узнал за тях (чл.301 ТЗ). Противопоставянето трябва да е изрично и да достигне до знанието на третото лице.

Прекратяването на търговското пълномощно подлежи на вписване в регистър „Единство“ на Нотариалната камара и когато вписването е било извършено, третите лица не могат да твърдят, че не са знаели за оттеглянето. В тази връзка прекратяването на пълномощието ще може да се противопостави на третите лица, т.е. сделката ще бъде нищожна поради липса на съгласие.

Основано на:

чл.26, чл.27, чл.28, чл.29, чл.301 от ТЗ

чл.36, чл.38, чл.41 от ЗЗД