Становища по Казуси
свързани към Социално Осигуряване

общовалидни за темата

 1. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 2. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?
 3. Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?
 4. Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?
 5. Може ли болничен лист, издаден в Гърция, да бъде признат в България?
 6. Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?
 7. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на два календарни месеца?
 8. В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на един календарен месец?
 9. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 10. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?
 11. По кой ред трябва да бъдат командировани служители в Германия, изпратени с цел полагане на труд и/или участие в семинари и обучения?
 12. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?

свръзани към отделни норми на КСО

член 4

 1. Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?
 2. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 3. Служител с по-малко от 6 месеца осигурителен стаж има ли право на обезщетение за болничен?
 4. Как се облага доход на физическо лице по граждански договор за сума под минималната работна заплата?
 5. Зачита ли се трудов стаж по договор за управление и контрол?
 6. Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

член 6

 1. Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?
 2. Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?
 3. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 4. Как се отчитат разходи за храна, предоставена в натура само на определени служители?
 5. Как се отчитат социални разходи за храна, предоставена в натура?

член 7

 1. Какъв е срокът за внасяне на осигуровки и данък върху дохода за граждански договор?

член 9

 1. Изплаща ли се майчинство при липса на трудов стаж?
 2. Как се третира обезщетението за оставане без работа от гледна точка на признаването му за трудов и осигурителен стаж?

член 40

 1. Как се придобива право на обезщетение от НОИ за болничен поради временна неработоспособност?
 2. Как се изчислява размерът на обезщетението за болничен поради временна неработоспособност?
 3. Как се изчислява обезщетението за болничен от НОИ, когато са налице по-малко от 18 месеца с осигурителен доход преди датата на болничния?
 4. Служител с по-малко от 6 месеца осигурителен стаж има ли право на обезщетение за болничен?
 5. Има ли право служител с прекъснати здравноосигурителни права да получи обезщетение от НОИ за дните на болничен?
 6. Каква е процедурата за назначаване на непълнолетно лице?

член 40а

 1. В какъв срок работодателят е длъжен да представи в НОИ документите, свързани с бащинство или майчинство?
 2. Какъв е срокът, в който работодател трябва да представи болничен в НОИ?
 3. Какъв е срокът за представяне на болничен от работодателя в НОИ?

член 41

 1. Как се придобива право на обезщетение от НОИ за болничен поради временна неработоспособност?
 2. Как се изчислява размерът на обезщетението за болничен поради временна неработоспособност?
 3. Как се изчислява обезщетението за болничен от НОИ, когато са налице по-малко от 18 месеца с осигурителен доход преди датата на болничния?

член 42

 1. Изплаща ли се болничен от НОИ при прекратяване на безсрочен трудов договор?
 2. Изплаща ли се болничен от НОИ при прекратяване на срочен трудов договор?

член 45

 1. Кога един служител има право да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

член 46

 1. Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?

член 48а

 1. Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?
 2. Какъв е размерът и редът за ползване и изплащане на отпуск по бащинство?

член 48б

 1. В какъв срок работодателят е длъжен да представи в НОИ документите, свързани с бащинство или майчинство?

член 49

 1. Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?
 2. Какъв е размерът и редът за ползване и изплащане на отпуск по бащинство?

член 50

 1. Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?
 2. Какъв е размерът и редът за ползване и изплащане на отпуск по бащинство?

член 50а

 1. Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?
 2. Дължат ли се осигуровки при срочен трудов договор, когато служителят е в отпуск по майчинство по основен трудов договор?

член 52а

 1. С какви документи майката може да прехвърли своя отпуск за отглеждане на дете на бабата на детето?
 2. Може ли да се получава обезщетение за майчинство по време на болничен?

член 53

 1. С какви документи майката може да прехвърли своя отпуск за отглеждане на дете на бабата на детето?
 2. Може ли да се получава обезщетение за майчинство по време на болничен?

член 54

 1. Дължат ли се осигуровки при срочен трудов договор, когато служителят е в отпуск по майчинство по основен трудов договор?
 2. Може ли да се получава обезщетение за майчинство по време на болничен?

член 54а

 1. Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?
 2. Какъв е срокът за регистриране в Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор?
 3. Може ли пенсионер да получава обезщетение за безработица при прекратяване на трудовия му договор?
 4. Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?
 5. Какъв е срокът за регистриране в Бюрото по труда след прекратяване на трудов договор?

член 54б

 1. Може ли служител да прекрати трудовия си договор при забавено изплащане на трудовото му възнаграждение?
 2. Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?
 3. Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?

член 54в

 1. Може ли служител да прекрати трудовия си договор при забавено изплащане на трудовото му възнаграждение?
 2. Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?
 3. Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?

член 102

 1. Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?
абонамент