Уроци
свързани към Социално Осигуряване

общовалидни за темата

 1. Зачитане на осигурителен стаж

свръзани към отделни норми на КСО

член 2

 1. Осигурителни фондове
 2. Обхват на осигуряването

член 3

 1. Основни принципи на осигуряването

член 4

 1. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 2. Осигурителен доход
 3. Минимален осигурителен доход
 4. Максимален осигурителен доход
 5. Възникване на осигуряването
 6. Осигурено лице
 7. Минимална работна заплата (МРЗ)
 8. Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 9. Отпуск при временна неработоспособност / болничен
 10. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

член 4а

 1. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 2. Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 3. Отпуск при временна неработоспособност / болничен
 4. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

член 5

 1. Осигурител
 2. Самоосигуряващо се лице

член 6

 1. Осигурителен доход
 2. Минимален осигурителен доход
 3. Максимален осигурителен доход
 4. Възникване на осигуряването
 5. Самоосигуряващо се лице

член 9

 1. Зачитане на трудов и осигурителен стаж по време на неплатен отпуск
 2. Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
 3. Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 4. Отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 5. Трудов стаж

член 9а

 1. Трудов стаж

член 10

 1. Възникване на осигуряването
 2. Осигурено лице

член 42

 1. Отпуск при временна неработоспособност / болничен

член 52

 1. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 2. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година

член 53д

 1. Право на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

член 53е

 1. Ред за ползване на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

член 107

 1. Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство

член 108

 1. Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство
абонамент