Уроци
свързани към Социално Осигуряване

общовалидни за темата

 1. Зачитане на осигурителен стаж

свръзани към отделни норми на КСО

член 2

 1. Социално осигуряване - общ преглед
 2. Осигурителни фондове
 3. Обхват на осигуряването

член 3

 1. Социално осигуряване - общ преглед
 2. Основни принципи на осигуряването

член 4

 1. Деклариране на дължимите осигурителни вноски
 2. Минимална работна заплата (МРЗ)
 3. Отпуск при временна неработоспособност / болничен
 4. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година
 5. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 6. Видове осигурени лица по трудови и приравнени на тях правоотношения
 7. Работници и служители, осигурени при един работодател за всички осигурени социални рискове
 8. Лица, работещи на допълнителен трудов договор при същия или при друг работодател
 9. Държавни служители по Закона за държавния служител
 10. Лица, работещи по Договор за управление и контрол (ДУК)
 11. Окончателен размер на осигурителния доход при самоосигуряващи се лица
 12. Осигурителен доход
 13. Максимален осигурителен доход
 14. Минимален осигурителен доход
 15. Възникване на осигуряването
 16. Осигурено лице
 17. Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство

член 4а

 1. Размер и разпределение на осигурителните вноски
 2. Отпуск при временна неработоспособност / болничен
 3. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година
 4. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 5. Право на отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство

член 5

 1. Осигурител
 2. Самоосигуряващо се лице

член 6

 1. Окончателен размер на осигурителния доход при самоосигуряващи се лица
 2. Осигурителен доход
 3. Минимален осигурителен доход
 4. Максимален осигурителен доход
 5. Възникване на осигуряването
 6. Самоосигуряващо се лице

член 7

 1. Деклариране на дължимите осигурителни вноски

член 9

 1. Трудов стаж
 2. Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство
 3. Зачитане на трудов и осигурителен стаж по време на неплатен отпуск
 4. Отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст
 5. Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

член 9а

 1. Трудов стаж

член 10

 1. Времетраене, Прекъсване и Прекратяване на осигуряването
 2. Възникване на осигуряването
 3. Осигурено лице

член 42

 1. Отпуск при временна неработоспособност / болничен

член 52

 1. Отпуск поради бременност и раждане / майчинство 1-ва година
 2. Право на отпуск за отглеждане на дете след първата година до 2-годишна възраст

член 53д

 1. Право на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

член 53е

 1. Ред за ползване на отпуск за баща (осиновител) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст

член 107

 1. Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство

член 108

 1. Контрол по спазване на разпоредбите на осигурителното законодателство
абонамент